ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itemize

AY1 T AH0 M AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itemize-, *itemize*
Possible hiragana form: いてみぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
itemize(vt) ลงรายการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
itemized(ไอ'ทะไมซดฺ) adj. เป็นข้อ ๆ , ซึ่งลงรายการไว้, Syn. list, specify

English-Thai: Nontri Dictionary
itemize(vt) ลำดับเรื่อง, แยกรายการ, ลงรายละเอียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized deductionการลดหย่อนภาษีแบบจำแนกรายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itemizeI'd like you to itemize the charges.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ITEMIZE AY1 T AH0 M AY2 Z
ITEMIZED AY1 T AH0 M AY2 Z D
ITEMIZER AY1 T AH0 M AY2 Z ER0
ITEMIZES AY1 T AH0 M AY2 Z IH0 Z
ITEMIZERS AY1 T AH0 M AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
itemize (v) ˈaɪtəmaɪz (ai1 t @ m ai z)
itemized (v) ˈaɪtəmaɪzd (ai1 t @ m ai z d)
itemizes (v) ˈaɪtəmaɪzɪz (ai1 t @ m ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つ(P);1つ;一(io)[ひとつ, hitotsu] (num) (1) one; (n) (2) for one thing (often used in itemized lists); (3) (after a noun) only; (4) (with a verb in negative form) (not) even; (n-adv) (5) just (i.e. "just try it"); (P) [Add to Longdo]
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [Add to Longdo]
箇条書き;個条書き;箇条書[かじょうがき, kajougaki] (n) itemized form; itemised form; itemization; itemisation [Add to Longdo]
項に分かつ[こうにわかつ, kouniwakatsu] (exp, v5t) to paragraph; to itemize; to itemise [Add to Longdo]
項目別控除[こうもくべつこうじょ, koumokubetsukoujo] (n) itemized deduction [Add to Longdo]
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts [Add to Longdo]
仕切る[しきる, shikiru] (v5r, vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark [Add to Longdo]
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1, vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P) [Add to Longdo]
明細表[めいさいひょう, meisaihyou] (n) itemized account; itemised account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Itemize \I"tem*ize\, v. t.
   To state in items, or by particulars; to list each item in a
   collection under discussion; as, to itemize the cost of a
   railroad. [Local, U. S.]
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 itemize
   v 1: specify individually; "She enumerated the many obstacles
      she had encountered"; "The doctor recited the list of
      possible side effects of the drug" [syn: {enumerate},
      {recite}, {itemize}, {itemise}]
   2: place on a list of items; "itemize one's tax deductions"
     [syn: {itemize}, {itemise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top