ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

no matter

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -no matter-, *no matter*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน Rebecca (1940)
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won.ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ Rebecca (1940)
No matter what he asks you, you won't lose your head?- คุณจะไม่โมโหออกมา Rebecca (1940)
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No matter how many Dago Guinea greaseballs come out of the woodwork!ไม่ว่ากี่ greaseballs Dago กีนีออกมาจากไม้! The Godfather (1972)
No matter what Sollozzo says, he's going to kill Pop.ไม่ว่าสิ่งที่ Sollozzo กล่าวว่าเขาจะฆ่าป๊อป The Godfather (1972)
You can't win these people over, no matter what you do.นายไม่มีทางชนะใจคนที่นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด,\ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And remember that no matter who you are... and what you do to live and survive... there's still some things that make us all the same.และจดจำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม และคุณทำอะไรเพื่อการอยู่รอดและดำเนินชีวิตต่อไป มีสิ่งต่างๆบางอย่างที่ทำให้พวกเราเหมือนกัน The Blues Brothers (1980)
Marion, don't look at it, no matter what happens.แมเรียน, อย่ามอง,ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
no matterAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
no matterAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
no matterBecause, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
no matterBy the way, this week - no matter what flags are set - it's a certainty that there will be no ecchi scenes. You'll just have to bear with it a while.
no matterDon't trust him no matter what he says.
no matterFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
no matterGuys, I'll do my utmost to back you up. We'll make this event a success no matter what!
no matterHe got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb.
no matterHe is never discouraged, no matter what difficult he may face.
no matterHe is never discouraged, no matter what difficulties he may face.
no matterHe writes home to his parents at least once a month, no matter how busy he is.
no matterI am determined to put the plan into practice no matter what others may say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปานใด[ADV] no matter how much, See also: however much, whatever extent, Syn. เพียงใด, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน
มิไย[ADV] regardless of, See also: no matter
มิไย[ADV] regardless of, See also: no matter
ก็ตาม[ADV] no matter, See also: whatever, Example: จะอย่างไรก็ตาม ฉันยังยืนยันว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนให้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter   FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
ก็ตาม[adv.] (køtām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all   FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
แม้ว่า[X] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite   FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ไม่ว่า[X] (maiwā) EN: irrespective of ; regardless of ; no matter what/who/where   FR: peu importe (que) ; qu'importe
ไม่ว่าในกรณีใด[xp] (maiwā nai karanī dai) EN: in any event ; no matter what the case   
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how much ; to what extent ; to whatever extent   
เสียอะไรก็ช่าง[xp] (sīa arai køchāng) EN: no matter at what cost   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论[wú lùn, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] no matter what or how; regardless of whether..., #1,051 [Add to Longdo]
不管[bù guǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, ] no matter (what, how); regardless of; no matter, #1,247 [Add to Longdo]
任凭[rèn píng, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] no matter what; despite; to allow (sb to act arbitrarily), #18,300 [Add to Longdo]
别管[bié guǎn, ㄅㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] no matter (who, what etc), #28,925 [Add to Longdo]
无大无小[wú dà wú xiǎo, ㄨˊ ㄉㄚˋ ㄨˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] no matter how big or small; not distinguishing junior and senior, #504,235 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz gleich, was passiertno matter what happens [Add to Longdo]
Und wenn du dich auf den Kopf stellt.No matter what you say. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
どうしたって[, doushitatte] (adv) (col) (See 如何しても) by all means; no matter what; at any rate [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
何であれ[なんであれ, nandeare] (conj) (See であれ) whatever; no matter what [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 no matter
   adv 1: in spite of everything; without regard to drawbacks; "he
       carried on regardless of the difficulties" [syn:
       {regardless}, {irrespective}, {disregardless}, {no
       matter}, {disregarding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top