Search result for

its

(105 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -its-, *its*, it
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
its[PRON] ของมัน
itself[PRON] ตัวมันเอง
itsy-bitsy[ADJ] เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. very small, tiny, Ant. big, huge
itsy-bitsy[SL] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
its(อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
animal spiritsความีชีวิตชีวาเนื่องจากสุขภาพที่ดี, อารมณ์ดี
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
grits(กริทซฺ) n. ข้าวที่ปลอกเปลือกและบดอย่างหยาบ ๆ ,ข้าวที่สีแล้วแต่ยังไม่ได้โม่
jiujitsu(จูจิท'ซู) n. =jujitsu (ดู), Syn. jinjutsu
jujitsu(จูจิท'ซู,จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu

English-Thai: Nontri Dictionary
its(adj) ของมัน
itself(pro) ตัวของมันเอง
jiujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, with--with its world-class english department,อืม มันคงเป็นระดับโลกในแผนกอังกฤษ New Haven Can Wait (2008)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
To all its sweet sordidness.เป็นที่ที่วิเศษและดีงาม Chuck in Real Life (2008)
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
This thing didn't crash itself.ยานไม่ได้มานี่เองน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
First time is plenty exciting on its own.ครั้งแรกเพื่อความตื่นเต้น Lucky Thirteen (2008)
It's got its own extensive online following.มันทำให้หลอดลมขยาย Lucky Thirteen (2008)
Then the band with its volunteer members.ไปจนถึงวงดนตรี Akai ito (2008)
The enemy ship has reduced its speed General.ยานข้าศึกลดความเร็วลงแล้ว ท่านนายพล Rising Malevolence (2008)
The fleet is holding its position sire.ประจำตำแหน่งแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
This will bring its own reward.และจะนำไปสู่รางวัลด้วยตัวของมันเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
And he said it would bring its own reward.มันจะนำมาซึ่งรางวัลของตัวมันเอง The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itsAccording to one legend, it gets its name from a priest.
itsThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
itsHe is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.
itsNew York city has long been unusual because of its sheer size.
itsAny virtuous idea can be vicious in itself.
itsThis medicine is not a poison in itself.
itsIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
itsThe charm of Kyoto consists of the beauty of its old temples.
itsA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
itsKobe is famous for its port.
itsUp till now American has called itself the world's police and continued suppression relying on military force.
itsHe was kindness itself to them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part

CMU English Pronouncing Dictionary
ITS    IH1 T S
ITS    AH0 T S
ITSY    IH1 T S IY0
ITSELF    AH0 T S EH1 L F
ITSTEE    IH1 T S T IY0
ITSY-BITSY    IH2 T S IY0 B IH1 T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
its    (j) (i1 t s)
itself    (prp) (i1 t s e1 l f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自身[zì shēn, ㄗˋ ㄕㄣ, ] itself; oneself; one's own, #1,514 [Add to Longdo]
本身[běn shēn, ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself; in itself; per se, #1,656 [Add to Longdo]
其所[qí suǒ, ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ, ] its place; one's appointed place; the place for that [Add to Longdo]
它本身[tā běn shēn, ㄊㄚ ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
いつ[いつ, itsu] (n) เมื่อไหร่
五日[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น いつか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
何時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป
五つ[いつつ, itsutsu] (n) ห้าชิ้น/อย่าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
pitschnass(adj) เปียกโชก
Arbeitszimmer(n) |das, pl. Arbeitszimmer| ห้องทำงาน, See also: das Büro
Zeitschrift(n) |die, pl. Zeitschriften| นิตยสาร, See also: S. Magazin,
Freiheitsstrafe(n) |die, pl. Freiheitsstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Es lässt sich nicht wegdiskutieren.Its existence cannot be argued away. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
あいつら[, aitsura] (n) they; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] -lieben, liebevoll_behandeln [Add to Longdo]
[いつ, itsu] MUSSE, ABSCHWEIFEN, ABWEICHEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
逸話[いつわ, itsuwa] Anekdote [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Its \Its\ ([i^]ts), poss. pron.
   Possessive form of the pronoun it. See {It}.
   [1913 Webster]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ITS
  /I?T?S/, n.
 
   1. Incompatible Time-sharing System, an influential though highly
   idiosyncratic operating system written for PDP-6s and PDP-10s at MIT and
   long used at the MIT AI Lab. Much AI-hacker jargon derives from ITS
   folklore, and to have been ?an ITS hacker? qualifies one instantly as an
   old-timer of the most venerable sort. ITS pioneered many important
   innovations, including transparent file sharing between machines and
   terminal-independent I/O. After about 1982, most actual work was shifted to
   newer machines, with the remaining ITS boxes run essentially as a hobby and
   service to the hacker community. The shutdown of the lab's last ITS machine
   in May 1990 marked the end of an era and sent old-time hackers into
   mourning nationwide (see {high moby}). There is an ITS home page.
 
   2. A mythical image of operating-system perfection worshiped by a bizarre,
   fervent retro-cult of old-time hackers and ex-users (see {troglodyte},
   sense 2). ITS worshipers manage somehow to continue believing that an OS
   maintained by assembly-language hand-hacking that supported only monocase
   6-character filenames in one directory per account remains superior to
   today's state of commercial art (their venom against {Unix} is particularly
   intense). See also {holy wars}, {Weenix}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ITS
     Incompatible Time-sharing System (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ITS
     International Telecommunications Society (org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top