ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primogeniture

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primogeniture-, *primogeniture*
English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต

English-Thai: Nontri Dictionary
primogeniture(n) การเป็นลูกคนโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primogenitureความเป็นลูกหัวปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primogenitureความเป็นบุตรหัวปี, สิทธิของบุตรหัวปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primogeniture (n) prˌaɪmouʤˈɛnɪtʃər (p r ai2 m ou jh e1 n i ch @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primogeniture \Pri`mo*gen"i*ture\ (?; 135), n. [LL., fr. L.
   primus first + genitura a begetting, birth, generation, fr.
   genere, gignere, to beget: cf. F. primog['e]niture, L.
   primogenitus firstborn. See {Prime}, a., and {Genus}, {Kin}.]
   1. The state of being the firstborn of the same parents;
    seniority by birth among children of the same family.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) The exclusive right of inheritance which
    belongs to the eldest son. Thus in England the right of
    inheriting the estate of the father belongs to the eldest
    son, and in the royal family the eldest son of the
    sovereign is entitled to the throne by primogeniture. In
    exceptional cases, among the female children, the crown
    descends by right of primogeniture to the eldest daughter
    only and her issue. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primogeniture
   n 1: right of inheritance belongs exclusively to the eldest son

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top