ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iteration

IH2 T AH0 R EY1 SH AH0 N   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iteration-, *iteration*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)

English-Thai: Nontri Dictionary
iteration(n) การทวน,การย้ำ,การกล่าวซ้ำ
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
reiteration(n) การกล่าวซ้ำ,การย้ำ,การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iterationการวนซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iteration; iterative methodวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Iteration 7-2-9-4-5-3-1 .9 4 5 Pilot: Part 2 (2004)
- Iteration 1-7-2...รหัส 1 Pilot: Part 2 (2004)
- No, my car's iteration is.- เปล่า,เสียสมาธิหน่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Once misfits, cripples... you are the next iteration of human evolution.อย่างที่เข้ากับใครไม่ได้ พิการ คุณจะกลายเป็นต้นแบบวิวัฒนาการของมนุษย์รุ่นต่อไป Iron Man 3 (2013)
The Count must have added it as a new ingredient in this latest iteration of Vertigo.เดอะเค้าท์ต้องเพิ่มมันเป็นส่วนผสมใหม่ ในการทำ เวอร์ติโก้ครั้งล่าสุดนี้ Unfinished Business (2013)
- And that means... each iteration is an attempt to prove its own proof.นั่นคือการคำนวณซ้ำซึ่งมันเหลวไหล Interstellar (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
สัมผัสอักษร[n. exp.] (samphat aksøn) EN: alliteration ; initial rhyme ; beginning rhyme ; head rhyme   
ทับศัพท์[n.] (thapsap) EN: transliteration   FR: translitération [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITERATION IH2 T AH0 R EY1 SH AH0 N
ITERATIONS IH2 T AH0 R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iteration (n) ˌɪtərˈɛɪʃən (i2 t @ r ei1 sh @ n)
iterations (n) ˌɪtərˈɛɪʃənz (i2 t @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iteration {f} [math.]iteration [Add to Longdo]
Iterationsmatrix {f} [math.]iteration matrix [Add to Longdo]
Iterationsverfahren {n} [math.]; iteratives Verfahreniteration method; iterative method [Add to Longdo]
Wiederholung {f} | Wiederholungen {pl}iteration | iterations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
一の字点[いちのじてん, ichinojiten] (n) (See ヽ,ヾ,ゝ,ゞ) kana iteration mark [Add to Longdo]
音写;音寫(oK)[おんしゃ, onsha] (n,vs) transliteration [Add to Longdo]
音訳[おんやく, onyaku] (n,vs) transliteration; transcription [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) [Add to Longdo]
字訳[じやく, jiyaku] (n,vs) transliteration [Add to Longdo]
転写[てんしゃ, tensha] (n,vs,adj-no) (1) transcription (of a text, DNA, RNA, etc.); (2) {ling} transliteration [Add to Longdo]
頭韻[とういん, touin] (n,adj-no) alliteration [Add to Longdo]
同の字点[どうのじてん, dounojiten] (n) (See 々) kanji iteration mark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
字訳[じやく, jiyaku] transliteration (vs) [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]
翻字[ほんじ, honji] transliteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iteration \It`er*a"tion\, n. [L. iteratio.]
   1. Recital or performance a second time; repetition. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       What needs this iteration, woman?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) The execution of a statement or series of
    statements in a loop which is repeated in a computer
    program; as, at each iteration, the counter is incremented
    by 2.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iteration
   n 1: (computer science) a single execution of a set of
      instructions that are to be repeated; "the solution took
      hundreds of iterations" [syn: {iteration}, {loop}]
   2: (computer science) executing the same set of instructions a
     given number of times or until a specified result is
     obtained; "the solution is obtained by iteration" [syn:
     {iteration}, {looping}]
   3: doing or saying again; a repeated performance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top