ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sort

S AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sort-, *sort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sort(sl) ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), Syn. salt
sort(n) ชนิด, See also: จำพวก, ประเภท, แบบ, Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
sort(n) การแบ่งชนิด, See also: การจัดประเภท
sort(vt) จัดเข้าประเภท, See also: แยกประเภท, Syn. categorize, formulate, Ant. disarrange, unsort
sorter(n) ผู้คัดเลือก
sortie(n) การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า), Syn. aggression, assault, invasion, Ant. retreat, withdrawal
sortie(vi) โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
sort of(idm) ทำนองนั้น, See also: ประเภทนั้น, จำพวกนั้น
sort out(phrv) จัดลำดับ, See also: เรียงลำดับ, Syn. separate out, sift out
sort out(phrv) แยกออก, See also: แบ่งออกมา, เลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sort(ซอร์ท) n. ชนิด, ประเภท, จำพวก, ตัวอย่าง, ลักษณะ, ท่าทาง, อากัปกิริยา vt. แยกประเภท, แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม, ผสมผสาน, ผูกมิตรกับ, เหมาะกับ, ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
sortie(ซอร์'ที) n. การฝ่าวงล้อมออกไปโจมตีผู้โอบล้อม, กลุ่มทหารที่ฝ่าวงล้อมดังกล่าว, เที่ยวบินปฎิบัติการ. vi. ฝ่าวงล้อม, บินปฎิบัติการ, Syn. foray
assort(อะซอร์ทฺ') vt., vi. เลือกสรร, แบ่งประเภท, ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว, ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ , หลายชนิด, หลากหลาย, คละกัน, เหมาะสม, แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry, Ant. matching, similar
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
consort(คอน'ซอร์ทฺ) { consorted, consorting, consorts } n. สามีหรือภรรยา, คู่สมรส, กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง, เพื่อน, คู่หู, การสอดคล้องกัน, การตกลง vt. คบค้า, ตกลง, เป็นเพื่อน, สอดคล้อง. vt. ร่วม, คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน, สมาคมนายธนาคาร, สมาคม, ห้างหุ้นส่วน, สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์

English-Thai: Nontri Dictionary
sort(n) จำพวก, ชนิด, ประเภท, ลักษณะ, กิริยาท่าทาง
sort(vt) จัดเป็นพวก, จำแนก, แยกกลุ่ม, แยกประเภท
sorting(n) การแบ่งชนิด, การจำแนก, การแยกประเภท
assort(vt) จัดพวก, แบ่งประเภท, เข้าชุด, เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก, การแบ่งประเภท, การเลือกสรร
consort(n) คู่สมรส, คู่หู, เพื่อน
consort(vi) สมาคมด้วย, คบหาด้วย
consortium(n) สมาคม, สหภาพ, ห้างหุ้นส่วน, สมาคมนายธนาคาร
resort(vt) ใช้วิธี, พึ่ง, อาศัย, พึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sorting ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sortจำพวก, เรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sorting ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ card sorter ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ card sorter ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sort ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการคัดขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sortingการแยกจำพวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [ มีความหมายเหมือนกับ sort ๒ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sortการจัดเรียง, Example: การนำข้อมูลมาจัดเรียงกันตามลำดับที่ต้องการ เช่น นำชื่อผู้ใช้โทรศัพท์มาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร การนำคะแนน และชื่อนักเรียนมาจัดเรียงตามลำดับคะแนน [คอมพิวเตอร์]
Sorting (Electronic computers)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorta kinda1.ก็ทำนองนั้นแหละ! เป็นลักษณะของการตอบคำถามที่หลีกเลี่ยงความจริง การตอบคำถาที่มีลักษระคลุมเครือ, Do you like Jim? Sorta kinda. 2. Somewhat like, a little bit, I'm sorta kinda crazy.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว Rebecca (1940)
Men loathe that sort of thing. Oh, come, don't sulk.ผู้ชายน่ะรังเกียจเรื่องเเบบนี้ แหม อย่าทําหน้างอไป Rebecca (1940)
Oh, but you don't understand. It's the... - I'm not the sort of person men marry.คุณไม่เข้าใจ ฉันไม่ใช่คน ที่เหมาะจะแต่งงานด้วย Rebecca (1940)
I don't belong in your sort of world, for one thing.ข้อแรก ฉันไม่เหมาะกับโลกของคุณ Rebecca (1940)
Well, what is my sort of world?- โลกของผมเหรอ Rebecca (1940)
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ Rebecca (1940)
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)
Oh, no, no. Only, do you think that sort of thing's right for you?ไม่เลย เเต่คุณคิดว่ามันจะเหมาะกับคุณรึ ดูไม่ใช่สไตล์ของคุณเลย Rebecca (1940)
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat?คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า Rebecca (1940)
She smiled in a queer sort of way.หล่อนยิ้มอย่างเเปลกๆ Rebecca (1940)
If you had to sort out all that junk, like that thing with the movies.ถ้าคุณมีการจัดเรียงออกขยะทั้งหมดว่าเหมือนสิ่งมีภาพยนตร์ที่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sortA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
sortAll sorts of people came to the exhibition.
sortAll sorts of people live in Tokyo.
sortAll sorts of rumors rose about her past.
sortAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
sortAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
sortAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
sortAt that time she was engaged in some sort of work.
sortA whale is a sort of mammal.
sortBecause, no matter if we have got lost, I'd hate to sleep outside this sort of place.
sortBesides those serious problems, he had to contend with all sorts of people.
sortBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดออก(v) sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
เที่ยว(clas) time, See also: sortie, trip, run, Example: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว, Thai Definition: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
พรรค์(n) sort, See also: kind, type, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิธ(n) sort, See also: kind, section, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, วิธา, Notes: (บาลี)
สังคายนา(v) check up, See also: sort out, Syn. สะสาง, Example: มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่, Thai Definition: ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง
ประเภท(n) type, See also: sort, category, kind, class, variety, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน, Example: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง, Count Unit: ประเภท, Thai Definition: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป
คัดแยก(v) sort out, See also: pick out, screen, choose, select, Syn. คัด, เลือกเฟ้น, Example: หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดแล้ว เกษตรกรจะคัดแยกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน, Thai Definition: เลือกสิ่งที่รวมกันอยู่ออกจากกัน
ชนิด(n) kind, See also: sort, type, Syn. ประเภท, Example: สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
บางชนิด[bāng chanit] (n, exp) EN: some species  FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
ชาวอเมริกา[Chāo Amērikā] (n, prop) EN: American  FR: Américain [ m ] ; ressortissant américain [ m ] ; citoyen américain [ m ]
ชาวอังกฤษ[Chāo Angkrit] (n, prop) EN: British ; English  FR: Anglais [ m ] ; ressortissant anglais [ m ] ; citoyen anglais [ m ]
ชาวอาหรับ[Chāo Ārap] (n, prop) EN: Arab  FR: Arabe [ m ] ; ressortissant arabe [ m ]
ชาวเบลเยี่ยม[Chāo Belyīem] (n, prop) EN: Belgian  FR: Belge [ m, f ] ; ressortissant belge [ m ] ; citoyen belge [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SORT S AO1 R T
SORTS S AO1 R T S
SORTER S AO1 R T ER0
SORTIE S AO1 R T IY0
SORTED S AO1 R T IH0 D
SORTOR S AO1 R T ER0
SORTERS S AO1 R T ER0 Z
SORTING S AO1 R T IH0 NG
SORTINO S AO0 R T IY1 N OW0
SORTIES S AO1 R T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sort (v) sˈɔːt (s oo1 t)
sorts (v) sˈɔːts (s oo1 t s)
sorted (v) sˈɔːtɪd (s oo1 t i d)
sorter (n) sˈɔːtər (s oo1 t @ r)
sortie (n) sˈɔːtiː (s oo1 t ii)
sorters (n) sˈɔːtəz (s oo1 t @ z)
sorties (n) sˈɔːtiːz (s oo1 t ii z)
sorting (v) sˈɔːtɪŋ (s oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] sort; kind; class; way; manner #1,804 [Add to Longdo]
[shé, ㄕㄜˊ, ] sort out divining stalks #168,805 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorte { f }; Güteklasse { f }grade [Add to Longdo]
Sorte { f }; Art { f }; Auswahl { f }variety [Add to Longdo]
Sorte { f }; Art { f }; Gattung { f } | Sorten { pl }sort | sorts [Add to Longdo]
Sortier-Misch-Generator { m }sort-merge generator [Add to Longdo]
Sortierer { m } | Sortierer { pl }selector | selectors [Add to Longdo]
Sortierer { m }; Sortierprogramm { n }sorter [Add to Longdo]
Sortierfähigkeit { f }sorting capability [Add to Longdo]
Sortierfolge { f }sort sequence [Add to Longdo]
Sortiermerkmal { n }sort criterion [Add to Longdo]
Sortierprogramm { n }sort routine [Add to Longdo]
Sortierprüfung { f }screening inspection [Add to Longdo]
Sortierung { f }sorting [Add to Longdo]
Sortiment { n } | Sortimente { pl } | Sortiment { n } an Warenassortment | assortments | assortment of goods [Add to Longdo]
Sortimenter { m }; Sortimentsbuchhändler { m }retail bookseller [Add to Longdo]
sortieren; ordnen | sortierend; ordnend | sortiert; geordnet | sortiert | sortierteto sort (out); to arrange | sorting; arranging | sorted; arranged | sorts | sorted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソート[so-to] (n, vs) sort #348 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
分類[ぶんるい, bunrui] (n, vs) classification; categorization; sorting; (P) #819 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
[るい, rui] (n, n-suf) kind; sort; class; family; genus; (P) #1,076 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
タイプ[taipu] (n, vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P) #1,544 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n, vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) #2,021 [Add to Longdo]
各種[かくしゅ, kakushu] (n, adj-no) every kind; all sorts; (P) #2,725 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
ソート[そーと, so-to] sort (vs) [Add to Longdo]
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
ユニコードコンソーシアム[ゆにこーどこんそーしあむ, yuniko-dokonso-shiamu] Unicode Consortium [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
整列用ファイル[せいれつようファイル, seiretsuyou fairu] sort file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, n. [F. sorl, L. sors, sortis. See {Sort} kind.]
   Chance; lot; destiny. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      By aventure, or sort, or cas [chance].  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Let blockish Ajax draw
      The sort to fight with Hector.      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, n. [F. sorie (cf. It. sorta, sorte), from L. sors,
   sorti, a lot, part, probably akin to serere to connect. See
   {Series}, and cf. {Assort}, {Consort}, {Resort}, {Sorcery},
   {Sort} lot.]
   1. A kind or species; any number or collection of individual
    persons or things characterized by the same or like
    qualities; a class or order; as, a sort of men; a sort of
    horses; a sort of trees; a sort of poems.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner; form of being or acting.
    [1913 Webster]
 
       Which for my part I covet to perform,
       In sort as through the world I did proclaim.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Flowers, in such sort worn, can neither be smelt nor
       seen well by those that wear them.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       I'll deceive you in another sort.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To Adam in what sort
       Shall I appear?            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I shall not be wholly without praise, if in some
       sort I have copied his style.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Condition above the vulgar; rank. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A chance group; a company of persons who happen to be
    together; a troop; also, an assemblage of animals. [Obs.]
    "A sort of shepherds." --Spenser. "A sort of steers."
    --Spenser. "A sort of doves." --Dryden. "A sort of
    rogues." --Massinger.
    [1913 Webster]
 
       A boy, a child, and we a sort of us,
       Vowed against his voyage.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   5. A pair; a set; a suit. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Print.) Letters, figures, points, marks, spaces, or
    quadrats, belonging to a case, separately considered.
    [1913 Webster]
 
   {Out of sorts} (Print.), with some letters or sorts of type
    deficient or exhausted in the case or font; hence,
    colloquially, out of order; ill; vexed; disturbed.
 
   {To run upon sorts} (Print.), to use or require a greater
    number of some particular letters, figures, or marks than
    the regular proportion, as, for example, in making an
    index.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kind; species; rank; condition.
 
   Usage: {Sort}, {Kind}. Kind originally denoted things of the
      same family, or bound together by some natural
      affinity; and hence, a class. Sort signifies that
      which constitutes a particular lot of parcel, not
      implying necessarily the idea of affinity, but of mere
      assemblage. the two words are now used to a great
      extent interchangeably, though sort (perhaps from its
      original meaning of lot) sometimes carries with it a
      slight tone of disparagement or contempt, as when we
      say, that sort of people, that sort of language.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, v. i.
   1. To join or associate with others, esp. with others of the
    same kind or species; to agree.
    [1913 Webster]
 
       Nor do metals only sort and herd with metals in the
       earth, and minerals with minerals.  --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       The illiberality of parents towards children makes
       them base, and sort with any company. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To suit; to fit; to be in accord; to harmonize.
    [1913 Webster]
 
       They are happy whose natures sort with their
       vocations.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Things sort not to my will.      --herbert.
    [1913 Webster]
 
       I can not tell you precisely how they sorted. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sort \Sort\, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n.
   {Sorting}.]
   1. To separate, and place in distinct classes or divisions,
    as things having different qualities; as, to sort cloths
    according to their colors; to sort wool or thread
    according to its fineness.
    [1913 Webster]
 
       Rays which differ in refrangibility may be parted
       and sorted from one another.     --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to order from a confused state. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To conjoin; to put together in distribution; to class.
    [1913 Webster]
 
       Shellfish have been, by some of the ancients,
       compared and sorted with insects.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She sorts things present with things past. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. To choose from a number; to select; to cull.
    [1913 Webster]
 
       That he may sort out a worthy spouse. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       I'll sort some other time to visit you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To conform; to adapt; to accommodate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I pray thee, sort thy heart to patience. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sort
   n 1: a category of things distinguished by some common
      characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
      "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
      {form}, {variety}]
   2: an approximate definition or example; "she wore a sort of
     magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing"
   3: a person of a particular character or nature; "what sort of
     person is he?"; "he's a good sort"
   4: an operation that segregates items into groups according to a
     specified criterion; "the bottleneck in mail delivery is the
     process of sorting" [syn: {sort}, {sorting}]
   v 1: examine in order to test suitability; "screen these
      samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen},
      {screen out}, {sieve}, {sort}]
   2: arrange or order by classes or categories; "How would you
     classify these pottery shards--are they prehistoric?" [syn:
     {classify}, {class}, {sort}, {assort}, {sort out},
     {separate}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sort /sɔʀ/ 
  destiny; fate; fortune; luck; kind; sort

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sort
  kind; sort

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sort
  black

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top