ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thing-, *thing*, th
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
condescend (to do something)(vt) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน, Syn. deign

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thing(n) สิ่งของ, See also: ของ, เครื่องใช้, วัตถุ
thing(n) สิ่งที่เกิดขึ้น, See also: เหตุการณ์, Syn. situation
thing(n) ความคิดหรือคำพูด, Syn. idea, thought
thing(n) รายละเอียด, Syn. detail
thing(n) จุดประสงค์, See also: จุดประสงค์สำคัญ, Syn. aim, objective
thing(n) งานที่ต้องทำ, See also: หน้าที่, ธุระ, ภาระ, Syn. task
thing(n) การกระทำ, Syn. action
thing(n) สิ่งมีชีวิต, See also: คนหรือสัตว์, Syn. creature
thing(n) เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. cloth
thing(n) กิจกรรมที่ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thing(ธิง) n. สิ่งของ, ของ, สรรพสิ่ง, กรณี, สิ่งสำคัญ, เรื่องราว, การกระทำ, เหตุการณ์, รายละเอียด, จุดประสงค์, เป้าหมาย, วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์, การงาน, สิ่งมีชีวิต, ความคิด, ข้อความ, สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้, Syn. object, entity
anything(เอน'นีธิง) pron., adv. อะไรก็ตาม, ชนิดใดก็ตาม, ทุกสิ่งทุกอย่าง
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ, กระบวนการหายใจ, การหายใจอึดหนึ่ง, การหยุดพักหายใจ, การเอ่ยคำ, ความปรารถนา, ชั่วแวบเดียว, การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก, โอกาสคิด, ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก, โอกาสคิด, ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า, เครื่องอาภรณ์, ที่นอนหมอนมุ้ง, เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
earthingn. การติดดิน, การต่อลงดิน
lathing(แลธ'ธิง, ลา'ธิง) n. การใส่ไม้ระแนง, ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง, Syn. lathwork
loathing(โล'ธิง) n. ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
thing(n) สิ่งของ, เรื่อง, แบบ, กรณี, จุดประสงค์, การกระทำ
anything(n) สิ่งใด, อะไรก็ตาม, อะไรบ้าง
clothing(n) เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, เครื่องนุ่งห่ม, อาภรณ์, เครื่องนอน
everything(n) ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง, ทั้งหมด
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ
nothing(adv) ไม่มีอะไร, ไม่เลย
nothing(n) ศูนย์, ความว่างเปล่า, สิ่งไม่สำคัญ
nothingness(n) ความไม่มีค่า, การไร้ความหมาย
plaything(n) เครื่องเล่น, ของเล่น
something(pro) บางสิ่ง, บางอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thingของ, ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing in action๑. สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์๒. ทรัพย์พิพาทในคดี [ ดู chose in action ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing of valueของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing outside of commerceทรัพย์นอกพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things personalสิ่งของส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realอสังหาริมทรัพย์ [ ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The niсe things -The niсe thingsในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค The Great Dictator (1940)
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้ The Great Dictator (1940)
Wait 'til I, I fix this thing here.รอจนกว่าฉันฉันจะแก้ไขสิ่งนี้ ที่นี่ ที่นั่น Pinocchio (1940)
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง Pinocchio (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Oh, to learn things and-- and get smart.โอ้จะเรียนรู้สิ่ง และได้รับสมาร์ท Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thingAbove all things, we must not be selfish.
thingA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
thingA car is a handy thing to own.
thingAcid acts on things which contain metal.
thingAcids act on many things including metals.
thingA clever student would not do such a thing.
thingA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
thingAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
thingA gentleman would not do such a thing.
thingA gentleman would not say such a thing.
thingA gentleman wouldn't do such a thing.
thingA good many people have an interest in things American.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ(n) things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
สิ่ง(n) thing, See also: article, matter, Syn. ของ, สิ่งของ, Example: ในภาคใต้นี้เงินมีส่วนสำคัญเพราะข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาทั้งสิ้นไม่สามารถปลูกได้พอกินเช่นภาคอื่นๆ, Count Unit: อย่าง, อัน
สิ่ง(n) thing, See also: matter, Example: เมื่อสติปัญญาของคนเริ่มพัฒนามากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร, Thai Definition: คำใช้แทนคำนามทั่วๆ ไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
สิ่งของ(n) thing, See also: article, matter, Syn. วัตถุ, Example: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน, Count Unit: ชิ้น, อัน
เครื่อง(n) thing, See also: article, matter, Syn. สิ่ง, สิ่งของ
ทรัพย์นอกพาณิชย์(n) things outside commerce, See also: public treasures, public property, Syn. สาธารณสมบัติ, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
กิจจา(n) matter, See also: thing, Syn. เรื่องราว, ข้อความ, Example: ท่านมีกิจจาประการใดจงไขขาน, Notes: (กลอน)
ของ(n) thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งต่างๆ
ดาบสองคม(n) two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai Definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)
สิ่งเล็กสิ่งน้อย(n) thingamajig, See also: bagatelle, trifle, bauble, knick-knack, Syn. สิ่งเล็กน้อย, เรื่องเล็กน้อย, Ant. สิ่งใหญ่โต, Example: นี่ถือเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ผมให้คุณ, Thai Definition: สิ่งหรือเรื่องที่ไม่สำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[an nan] (pr) EN: that one ; that thing  FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[an nī] (pr) EN: this one ; this thing  FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
อะไร[arai] (x) EN: whatever ; anything ; something  FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[arai kødai] (adv) EN: anything ; all the same  FR: n'importe quoi ; peu importe

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
thing
things
thingy
thing's
things'
thingamabob

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thing
things
thingummy
thingmabob
thingmajig
thingmabobs
thingmajigs
thingumabob
thingumajig
thingummies

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙,  西 /  西] thing; stuff; person #340 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] thing; object; matter; abbr. for physics 物理 #805 [Add to Longdo]
事物[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ,  ] thing; object #4,186 [Add to Longdo]
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙,    /   ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc) #14,183 [Add to Longdo]
飞天[fēi tiān, ㄈㄟ ㄊㄧㄢ,   /  ] things that fly #14,926 [Add to Longdo]
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ,     /    ] things don't turn out the way you want or plan #30,377 [Add to Longdo]
事体[shì tǐ, ㄕˋ ㄊㄧˇ,   /  ] things; affairs; decorum #46,570 [Add to Longdo]
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ㄨˋ,   ] thing that is well suited; pet animal that suits its owner [Add to Longdo]
阿物儿[ā wù r, ㄚ ㄨˋ ㄦ˙,    /   ] thing; (you) useless thing [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もの, mono] TH: สิ่งของ  EN: thing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ding { n }; Sache { f } | Dinge { pl }; Sachen { pl }; Krempel { m } | Dinge für sich behalten | die Dinge laufen lassen | den Dingen auf den Grund gehen | das Ding an sichthing | things | to keep things to oneself | to let things slide | to get to the bottom of things | the thing-in-itself [Add to Longdo]
Thing { n } [ hist. ]thing [Add to Longdo]
Thingplatz { m } [ hist. ]thingstead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
[か, ka] (suf) (See 化する) action of making something; -ification #151 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
それ[sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) #171 [Add to Longdo]
使い方(P);遣い方[つかいかた, tsukaikata] (n) way to use something; treatment; management (of help); (P) #190 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thing \Thing\ (th[i^]ng), n. [AS. [thorn]ing a thing, cause,
   assembly, judicial assembly; akin to [thorn]ingan to
   negotiate, [thorn]ingian to reconcile, conciliate, D. ding a
   thing, OS. thing thing, assembly, judicial assembly, G. ding
   a thing, formerly also, an assembly, court, Icel. [thorn]ing
   a thing, assembly, court, Sw. & Dan. ting; perhaps originally
   used of the transaction of or before a popular assembly, or
   the time appointed for such an assembly; cf. G. dingen to
   bargain, hire, MHG. dingen to hold court, speak before a
   court, negotiate, Goth. [thorn]eihs time, perhaps akin to L.
   tempus time. Cf. {Hustings}, and {Temporal} of time.]
   1. Whatever exists, or is conceived to exist, as a separate
    entity, whether animate or inanimate; any separable or
    distinguishable object of thought.
    [1913 Webster]
 
       God made . . . every thing that creepeth upon the
       earth after his kind.         --Gen. i. 25.
    [1913 Webster]
 
       He sent after this manner; ten asses laden with the
       good things of Egypt.         --Gen. xiv.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       A thing of beauty is a joy forever.  --Keats.
    [1913 Webster]
 
   2. An inanimate object, in distinction from a living being;
    any lifeless material.
    [1913 Webster]
 
       Ye meads and groves, unconscious things! --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A transaction or occurrence; an event; a deed.
    [1913 Webster]
 
       [And Jacob said] All these things are against me.
                          --Gen. xlii.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       Which if ye tell me, I in like wise will tell you by
       what authority I do these things.   --Matt. xxi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   4. A portion or part; something.
    [1913 Webster]
 
       Wicked men who understand any thing of wisdom.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. A diminutive or slighted object; any object viewed as
    merely existing; -- often used in pity or contempt.
    [1913 Webster]
 
       See, sons, what things you are!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The poor thing sighed, and . . . turned from me.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I'll be this abject thing no more.  --Granville.
    [1913 Webster]
 
       I have a thing in prose.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. Clothes; furniture; appurtenances; luggage; as, to
    pack or store one's things. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, the singular was sometimes used in a plural
      or collective sense.
      [1913 Webster]
 
         And them she gave her moebles and her thing.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thing was used in a very general sense in Old English,
      and is still heard colloquially where some more
      definite term would be used in careful composition.
      [1913 Webster]
 
         In the garden [he] walketh to and fro,
         And hath his things [i. e., prayers, devotions]
         said full courteously.       --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Hearkening his minstrels their things play.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   7. (Law) Whatever may be possessed or owned; a property; --
    distinguished from person.
    [1913 Webster]
 
   8. [In this sense pronounced t[i^]ng.] In Scandinavian
    countries, a legislative or judicial assembly.
    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {Things personal}. (Law) Same as {Personal property}, under
    {Personal}.
 
   {Things real}. Same as {Real property}, under {Real}.
    [1913 Webster] Thing

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thing \Thing\, Ting \Ting\, n. [Dan. thing, ting, Norw. ting, or
   Sw. ting.]
   In Scandinavian countries, a legislative or judicial
   assembly; -- used, esp. in composition, in titles of such
   bodies. See {Legislature}, Norway.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thing
   n 1: a special situation; "this thing has got to end"; "it is a
      remarkable thing"
   2: an action; "how could you do such a thing?"
   3: a special abstraction; "a thing of the spirit"; "things of
     the heart"
   4: an artifact; "how does this thing work?"
   5: an event; "a funny thing happened on the way to the..."
   6: a vaguely specified concern; "several matters to attend to";
     "it is none of your affair"; "things are going well" [syn:
     {matter}, {affair}, {thing}]
   7: a statement regarded as an object; "to say the same thing in
     other terms"; "how can you say such a thing?"
   8: an entity that is not named specifically; "I couldn't tell
     what the thing was"
   9: any attribute or quality considered as having its own
     existence; "the thing I like about her is ..."
   10: a special objective; "the thing is to stay in bounds"
   11: a persistent illogical feeling of desire or aversion; "he
     has a thing about seafood"; "she has a thing about him"
   12: a separate and self-contained entity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top