Search result for

ใส่ใจ

(31 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่ใจ-, *ใส่ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ใจ[V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ใจก. ใส่ไว้ในใจ, จดจำ, เช่น จำใส่ใจไว้ให้ดีนะ, เอาใจจดจ่อ เช่น นักเรียนควรใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนให้มาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not caring about who you hurt. Dad,ไม่ใส่ใจว่าลูกจะทำให้เจ็บปวด, พ่อ There Might be Blood (2008)
Well, then one of us wasn't paying attention because i thought that surgery thing was just a trick.เพราะฉนั้นหนึ่งในพวกเรา ต้องไม่ทำตัวดูว่าใส่ใจจนเกินไป เพราะฉันคิดว่าการผ่าตัด เป็นแค่กลอุบายแบบหนึ่ง The Itch (2008)
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด Rising Malevolence (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
Minding my own business.ใส่ใจกับงานของผม Valiant (2008)
Of course not, I'm just paying attention to our citizens, like a good politician.ยังหรอก, ผมแค่มาดูแลใส่ใจประชาชนของผม ตามที่นักการเมืองที่ดีควรกระทำหน่ะครับ Beethoven Virus (2008)
So don't mind me.ดังนั้น ไม่ต้องใส่ใจฉัน Beethoven Virus (2008)
He doesn't care...?เขาไม่ใส่ใจ... ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You do look picky.คุณดูใส่ใจมาก Heartbreak Library (2008)
I shouldn't matter where it came from. It hurts?ฉันไม่ควรใส่ใจว่ามันมาจากไหน เจ็บมั้ย The Eye (2008)
Someone didn't work hard enough, or well enough, or cared enough... someone made a mistake.บางคนไม่ได้ทำงานหนักพอ, หรือดีพอ,หรือไม่ใส่ใจ.. บางคนทำผิดพลาด Passengers (2008)
Don't take it to heart.อย่าได้ใส่ใจEpisode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่ใจ[v.] (saijai) EN: attend ; pay attention ; give heed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentive[ADJ] ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
look to[PHRV] เอาใจใส่, See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น

English-Thai: Nontri Dictionary
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: ใส่ใจ

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top