ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

count

K AW1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -count-, *count*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
counterpropaganda(n) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., Syn. counter-propaganda
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
count(n) การนับ, See also: การคำนวณ, การประเมิน
count(n) การหาผลรวม, Syn. total, sum, tally
count(vi) นับ
count(vt) นับ, Syn. number
count(n) ผลรวม, See also: จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด, Syn. total
count(vi) พิจารณา
count(vt) พิจารณา
count(vi) มีความสำคัญ
count(vi) รวมเข้าไปด้วย, See also: พิจารณารวมไปด้วย
count(vt) รวมเข้าไปด้วย, See also: พิจารณารวมไปด้วย, Syn. include

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
count(เคาทฺ) { counted, counting, counts } v., n. (การ) นับ, นับจำนวน, นับค่า, คิด, คิดว่า, นับว่า, ถือ, เข้าใจว่า, หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง, การนับถอยหลังไปหาศูนย์, การเตรียมการขั้นสุดท้าย
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา, สีหน้า, โฉมหน้า, หน้า, การสนับสนุน, การให้กำลังใจ, สีหน้าที่ใจเย็น, ความสุขุม vt. อนุญาต, ยอม, เห็นด้วย, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
counter(เคา'เทอะ) { countered, countering, counters } n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) , เคาน์เตอร์, เครื่องนับจำนวน, ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด, ในทางกลับ, ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม, ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม, สิ่งต่อต้าน, ผู้ต่อต้าน, การชกสวน, หมั
counter-Pref. ต่อต้าน, ตรงกันข้าม, กลับกัน, สวนทาง, แทน, ลอกแบบ
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน, ขัดขวาง, โต้ตอบ, ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist, oppose
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ, การตีโต้ vt., vi. โต้ตอบ, ตีโต้
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง, เครื่องถ่วง, ความเท่าเทียมกัน, ดุลยภาพ vt., vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt., n. (การ) หยุดยั้ง, ยับยั้ง, ตรวจสอบซ้ำ, ตรวจทบทวน, Syn. blank check
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt., vi., n. (การ) เรียกร้องแย้ง, อ้างสิทธิแย้ง, แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
count(n) การนับ, การคำนวณ, ตำแหน่งท่านเคานต์
count(vt) นับ, คำนวณ, คิดว่า, หวังว่า, เข้าใจว่า
COUNT count noun(n) สามานยนาม
countenance(n) การเห็นด้วย, ใบหน้า, โฉมหน้า, สีหน้า, การสนับสนุน
countenance(vt) เห็นด้วย, เออออ, สนับสนุน, อนุญาต, ยอม, ให้กำลังใจ
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม, ในทางกลับกัน
counter(n) โต๊ะรับเงิน, เคานต์เตอร์, เครื่องนับ, ผู้ต่อต้าน, ผู้รับเงิน
counter(vt) ตอบโต้, โต้แย้ง, ต่อต้าน, สวน, ฝ่าฝืน, เป็นปรปักษ์
counteract(vt) ตอบโต้, ขัดขวาง, ถ่วง, แก้, ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง, น้ำหนักถ่วง, ความเท่าเทียมกัน, ความถ่วงดุล, ดุลยภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countนับ, การนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
countกระทง (ความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
count, blood; haemacytometry; haematimetry; haemocytometryการนับเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
count, differential bloodการนับแยกชนิดเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
countableนับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
countable setเซตนับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
countably infinite; denumerably infinite; enumerably infiniteอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
counter๑. ตัวนับ, เครื่องนับ, อุปกรณ์นับ๒. โปรแกรมนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
counterเคาน์เตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter exampleตัวอย่างค้าน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
countนับ, การนับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Count to Tenวิธีที่นับถึงสิบ [การแพทย์]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Counterทรงสั้น [การแพทย์]
Counter Clockwiseทวน [การแพทย์]
Counter Current Mechanismกลไกทวนกระแส [การแพทย์]
Counter Streamกระแสกลับ, กระแสทวน, Example: ใช้เรียกกลุ่มผู้ย้ายถิ่นระหว่างสองเขต ซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กกว่า ส่วนกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่เป็นกระแสใหญ่กว่า เรียกว่ากระแสหลัก (dominant stream) [สิ่งแวดล้อม]
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]
Countercurrentกลไกการไหลทวน [การแพทย์]
Countererritants, Mildทำให้ผิวหนังแดง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
counterintuitive(n) การโต้ตอบตามสัญชาตญาณ
counterpart(n) คู่ฉบับ
counterparty(n) คู่ค้า
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj) ไม่สร้างสรรค์
counterstate(n) รัฐบาลเงา A counterstate [ or shadow government ] is a competing structure that a movement sets up to replace the government. It includes the administrative and bureaucratic trappings of political power and performs the normal functions of a government., Syn. shadow government

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pull the pin, count to ten and throw it!ดึงสลักออก นับถึง10แล้วขว้าง The Great Dictator (1940)
The only thing that counts in the end is power!สิ่งเดียวที่สําคัญยิ่งยวดคืออํานาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
All right, boys. On the count of three.พวกเรา นับถึงสามนะ Blazing Saddles (1974)
Like I said. On the count of three.ทำตามที่บอก นับถึงสาม Blazing Saddles (1974)
What I think doesn't count at all.สิ่งที่เขาคิดว่ามีความหมายอะไร และผมคิดว่าอะไร มันไม่สำคัญอะไรเลย Oh, God! (1977)
Begin to count the steps as they go.เริ่มนับจังหวะเสียงเดินได้แล้ว. Suspiria (1977)
But millions are on the move and no one can count the dead.แต่คนนับล้านกำลังเคลื่อนไหว มีคนตายนับไม่ถ้วน Gandhi (1982)
Loaded with kerosene. I count 15 cans. - MacReady !น้ำมันเพียบ นับได้ 15 แกลลอน The Thing (1982)
Count yourself lucky that you landed in my hands today.ถือว่าเจ้าโชคดีนะที่วันนี้มาตกอยู่ในมือข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
Fine, since you can count so well, I'll grant you your wish today.ได้, เจ้าอยากนับ, ข้าจะให้เจ้าสมหวังล่ะวันนี้. Return of the Condor Heroes (1983)
Now, you got till a count of five, and that's two you wasted.ฉันจะนับถึงห้า สองแล้ว Day of the Dead (1985)
you can always count on our people. well, this is it. where are those contacts we heard so much about?คุณวางใจคนของเราได้เสมอ แล้วไหนล่ะ คนประสานงานของเรา? Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countAdvanced countries must give aid to developing countries.
countA fool, when he is silent, is counted to be wise.
countA frank countenance.
countAfter all, it is talent that counts in music.
countAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
countA great contrast between city life and country life.
countAgriculture is economy of the country.
countA human body consists of a countless number of cells.
countAir pollution is a serious problem in the country.
countAll of us devoted ourselves to the development of our country.
countAlong with his children he fled the country.
countAlong with thousands of others, he fled the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับคะแนน(v) count votes, Example: คณะกรรมกรรมเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง
พนักงานไปรษณีย์(n) counter clerk, See also: counter officer, Thai Definition: เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์
ทวนเข็มนาฬิกา(adv) anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai Definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
อนันต์(adv) countless, See also: endless, infinite, eternal, Syn. มาก, Example: ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน, Thai Definition: มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, Notes: (บาลี)
คณนา(v) count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โต้คลื่น(v) counter waves, See also: ride the waves (boat, ship), Thai Definition: ฟันฝ่าคลื่น
สถาน(n) item, See also: count, point, mean, kind, sort, way, Syn. ประการ, Example: การกระทำผิดของเขาคราวนี้จะต้องถูกลงโทษหลายสถาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปร่างหน้าตา(n) countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
สีหน้าท่าทาง(n) countenance, See also: facial expression, Syn. สีหน้า, ท่าทาง, Example: ควันขาวกรุ่นของบุหรี่ถูกพ่นออกมาด้วยสีหน้าท่าทางครุ่นคิด, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าและท่าทางที่แสดงออกถึงความรู้สึก
นับว่า(v) regard as, See also: count as, reckon as, Syn. ถือว่า, Example: การขนส่งโดยทางรถไฟนับว่าเป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งนี้เพราะเป็นพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยประเทศ[ārayaprathēt] (n) EN: civilized country  FR: pays civilisé [ m ]
อัตราคิดลด[attrā khit lot] (n, exp) EN: discount rate
อัตราส่วนลด[attrāsuan lot] (n, exp) EN: discount rate
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
บัญชี[banchī] (n) EN: account ; account book  FR: compte [ m ] ; livre de compte [ m ]
บัญชีเชื่อ[banchī cheūa] (n, exp) EN: charge account ; accounts payable
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNT K AW1 N T
COUNTY K AW1 N IY0
COUNTS K AW1 N T S
COUNTY K AW1 N T IY0
COUNTED K AW1 N T IH0 D
COUNTRY K AH1 N T R IY0
COUNTER K AW1 N T ER0
COUNTING K AW1 N T IH0 NG
COUNTY'S K AW1 N IY0 Z
COUNTIES K AW1 N T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
count (v) kˈaunt (k au1 n t)
counts (v) kˈaunts (k au1 n t s)
county (n) kˈauntiː (k au1 n t ii)
counted (v) kˈauntɪd (k au1 n t i d)
counter (v) kˈauntər (k au1 n t @ r)
country (n) kˈʌntriː (k uh1 n t r ii)
counter- (j) kˌauntər- (k au2 n t @ r -)
counters (v) kˈauntəz (k au1 n t @ z)
countess (n) kˈauntɪs (k au1 n t i s)
counties (n) kˈauntɪz (k au1 n t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国家[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ,   /  ] country; nation; state #126 [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] country; nation; state; national; surname Guo #467 [Add to Longdo]
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ,   /  ] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party #933 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区 #993 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] country; village #2,288 [Add to Longdo]
无数[wú shù, ㄨˊ ㄕㄨˋ,   /  ] countless; numberless; innumerable #3,013 [Add to Longdo]
国土[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ,   /  ] country's territory; national land #6,149 [Add to Longdo]
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ,   /  ] countermeasure for dealing with a situation #6,599 [Add to Longdo]
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ,   /  ] county seat; county town #7,028 [Add to Longdo]
反革命[fǎn gé mìng, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ,   ] counter-revolutionary #7,424 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days #13 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
県(P);縣(oK)[けん, ken] (n) (1) prefecture (of Japan); (2) county (of China); (P) #40 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) #49 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
記事[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
カウント[かうんと, kaunto] count [Add to Longdo]
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter) [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
モジュロN計数器[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter [Add to Longdo]
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
リンク数[リンクすう, rinku suu] link count [Add to Longdo]
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter [Add to Longdo]
ワード数[ワードすう, wa-do suu] word count [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
秒読み[びょうよみ, byouyomi] Countdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Count \Count\, v. i.
   1. To number or be counted; to possess value or carry weight;
    hence, to increase or add to the strength or influence of
    some party or interest; as, every vote counts; accidents
    count for nothing.
    [1913 Webster]
 
       This excellent man . . . counted among the best and
       wisest of English statesmen.     --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   2. To reckon; to rely; to depend; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       He was brewer to the palace; and it was apprehended
       that the government counted on his voice.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       I think it a great error to count upon the genius of
       a nation as a standing argument in all ages.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To take account or note; -- with of. [Obs.] "No man counts
    of her beauty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) To plead orally; to argue a matter in court; to
    recite a count. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Count \Count\ (kount), v. t. [imp. & p. p. {Counted}; p. pr. &
   vb. n. {Counting}.] [OF. conter, and later (etymological
   spelling) compter, in modern French thus distinguished;
   conter to relate (cf. {Recount}, {Account}), compter to
   count; fr. L. computuare to reckon, compute; com- + putare to
   reckon, settle, order, prune, orig., to clean. See {Pure},
   and cf. {Compute}.]
   1. To tell or name one by one, or by groups, for the purpose
    of ascertaining the whole number of units in a collection;
    to number; to enumerate; to compute; to reckon.
    [1913 Webster]
 
       Who can count the dust of Jacob?   --Num. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       In a journey of forty miles, Avaux counted only
       three miserable cabins.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To place to an account; to ascribe or impute; to consider
    or esteem as belonging.
    [1913 Webster]
 
       Abracham believed God, and it was counted unto him
       for righteousness.          --Rom. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. To esteem; to account; to reckon; to think, judge, or
    consider.
    [1913 Webster]
 
       I count myself in nothing else so happy
       As in a soul remembering my good friends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To count out}.
    (a) To exclude (one) from consideration; to be assured
      that (one) will not participate or cannot be depended
      upon.
    (b) (House of Commons) To declare adjourned, as a sitting
      of the House, when it is ascertained that a quorum is
      not present.
    (c) To prevent the accession of (a person) to office, by a
      fraudulent return or count of the votes cast; -- said
      of a candidate really elected. [Colloq.]
 
   Syn: To calculate; number; reckon; compute; enumerate. See
     {Calculate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Count \Count\, n. [F. conte, fr. L. comes, comitis, associate,
   companion, one of the imperial court or train, properly, one
   who goes with another; com- + ire to go, akin to Skr. i to
   go.]
   A nobleman on the continent of Europe, equal in rank to an
   English earl.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though the tittle Count has never been introduced into
      Britain, the wives of Earls have, from the earliest
      period of its history, been designated as Countesses.
      --Brande & C.
      [1913 Webster]
 
   {Count palatine}.
   (a) Formerly, the proprietor of a county who possessed royal
     prerogatives within his county, as did the Earl of
     Chester, the Bishop of Durham, and the Duke of Lancaster.
     [Eng.] See {County palatine}, under {County}.
   (b) Originally, a high judicial officer of the German
     emperors; afterward, the holder of a fief, to whom was
     granted the right to exercise certain imperial powers
     within his own domains. [Germany]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Count \Count\, n. [F. conte and compte, with different meanings,
   fr. L. computus a computation, fr. computare. See {Count}, v.
   t.]
   1. The act of numbering; reckoning; also, the number
    ascertained by counting.
    [1913 Webster]
 
       Of blessed saints for to increase the count.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       By this count, I shall be much in years. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An object of interest or account; value; estimation.
    [Obs.] "All his care and count." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A formal statement of the plaintiff's case in court;
    in a more technical and correct sense, a particular
    allegation or charge in a declaration or indictment,
    separately setting forth the cause of action or
    prosecution. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the old law books, count was used synonymously with
      declaration. When the plaintiff has but a single cause
      of action, and makes but one statement of it, that
      statement is called indifferently count or declaration,
      most generally, however, the latter. But where the suit
      embraces several causes, or the plaintiff makes several
      different statements of the same cause of action, each
      statement is called a count, and all of them combined,
      a declaration. --Bouvier. Wharton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 count
   n 1: the total number counted; "a blood count"
   2: the act of counting; reciting numbers in ascending order;
     "the counting continued for several hours" [syn: {count},
     {counting}, {numeration}, {enumeration}, {reckoning},
     {tally}]
   3: a nobleman (in various countries) having rank equal to a
     British earl
   v 1: determine the number or amount of; "Can you count the books
      on your shelf?"; "Count your change" [syn: {count},
      {number}, {enumerate}, {numerate}]
   2: have weight; have import, carry weight; "It does not matter
     much" [syn: {count}, {matter}, {weigh}]
   3: show consideration for; take into account; "You must consider
     her age"; "The judge considered the offender's youth and was
     lenient" [syn: {consider}, {count}, {weigh}]
   4: name or recite the numbers in ascending order; "The toddler
     could count to 100"
   5: put into a group; "The academy counts several Nobel Prize
     winners among its members" [syn: {count}, {number}]
   6: include as if by counting; "I can count my colleagues in the
     opposition"
   7: have a certain value or carry a certain weight; "each answer
     counts as three points"
   8: have faith or confidence in; "you can count on me to help you
     any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet
     on that!"; "Depend on your family in times of crisis" [syn:
     {count}, {bet}, {depend}, {look}, {calculate}, {reckon}]
   9: take account of; "You have to reckon with our opponents";
     "Count on the monsoon" [syn: {reckon}, {count}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top