ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

italic

AY0 T AE1 L IH0 K   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -italic-, *italic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italic[ADJ] เกี่ยวกับอิตาลีโบราณ
italic[N] ตัวอักษรแบบตัวเอน
italic[ADJ] ที่เอนไปทางขวา (ตัวอักษร)
Italic[N] ภาษาหนึ่งในตระกูล Indo-European
italicize[VT] พิมพ์ด้วยตัวเอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italic(อิแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับแบบหนังสือ ตัวเอียง,เกี่ยวกับอิตาลี. n. หนังสือแบบตัวเอียง,สาขา หนึ่งของภาษาตระกูล Indo-European
italicise(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
italics(n) ตัวเอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
italicติวเอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITALIC AY0 T AE1 L IH0 K
ITALICS AY0 T AE1 L IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
italic (j) ˈɪtˈælɪk (i1 t a1 l i k)
italics (n) ˈɪtˈælɪks (i1 t a1 l i k s)
italicize (v) ˈɪtˈælɪsaɪz (i1 t a1 l i s ai z)
italicized (v) ˈɪtˈælɪsaɪzd (i1 t a1 l i s ai z d)
italicizes (v) ˈɪtˈælɪsaɪzɪz (i1 t a1 l i s ai z i z)
italicizing (v) ˈɪtˈælɪsaɪzɪŋ (i1 t a1 l i s ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜体[xié tǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧˇ, / ] italics; slanting typeface, #98,254 [Add to Longdo]
斜体字[xié tǐ zì, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] italic letter; slanting typeface, #163,436 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリック[, itarikku] (n) italic [Add to Longdo]
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages) [Add to Longdo]
イタリック体[イタリックたい, itarikku tai] (n) {comp} Italic [Add to Longdo]
ポプラ[, popura] (n) poplar (esp. Lombardy poplar, Populus nigra var. italica) [Add to Longdo]
[あわ, awa] (n) foxtail millet (Setaria italica P. Beauvois); Italian millet (also Hungarian, German) [Add to Longdo]
語群[ごぐん, gogun] (n) (1) group of languages (i.e. the Romance languages, considered as a subset of the Italic languages); (2) group of words [Add to Longdo]
語派[ごは, goha] (n) branch of languages (i.e. Italic languages as a subset of Indo-European languages) [Add to Longdo]
斜字[しゃじ, shaji] (n) italic [Add to Longdo]
斜体[しゃたい, shatai] (n,adj-no) italic (font style); (P) [Add to Longdo]
西洋箱柳[せいようはこやなぎ;セイヨウハコヤナギ, seiyouhakoyanagi ; seiyouhakoyanagi] (n) (uk) Lombardy poplar (Populus nigra var. italica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composite \Com*pos"ite\ (?; 277), a. [L. compositus made up of
   parts, p. p. of componere. See {Compound}, v. t., and cf.
   {Compost}.]
   1. Made up of distinct parts or elements; compounded; as, a
    composite language.
    [1913 Webster]
 
       Happiness, like air and water . . . is composite.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Belonging to a certain order which is composed of
    the Ionic order grafted upon the Corinthian. It is called
    also the {Roman} or the {Italic} order, and is one of the
    five orders recognized by the Italian writers of the
    sixteenth century. See {Capital}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Belonging to the order {Composit[ae]}; bearing
    involucrate heads of many small florets, as the daisy,
    thistle, and dandelion.
    [1913 Webster]
 
   {Composite carriage}, a railroad car having compartments of
    different classes. [Eng.]
 
   {Composite number} (Math.), one which can be divided exactly
    by a number exceeding unity, as 6 by 2 or 3..
 
   {Composite photograph} or {Composite portrait}, one made by a
    combination, or blending, of several distinct photographs.
    --F. Galton.
 
   {Composite sailing} (Naut.), a combination of parallel and
    great circle sailing.
 
   {Composite ship}, one with a wooden casing and iron frame.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italic \I*tal"ic\, a. [L. Italicus: cf. F. italique. Cf.
   {Italian}.]
   [1913 Webster]
   1. Relating to Italy or to its people.
    [1913 Webster]
 
   2. Applied especially to a kind of type in which the letters
    do not stand upright, but slope toward the right; -- so
    called because dedicated to the States of Italy by the
    inventor, Aldus Manutius, about the year 1500.
    [1913 Webster]
 
   {Italic languages}, the group or family of languages of
    ancient Italy.
 
   {Italic order} (Arch.), the composite order. See {Composite}.
    
 
   {Italic school}, a term given to the Pythagorean and Eleatic
    philosophers, from the country where their doctrines were
    first promulgated.
 
   {Italic version}. See {Itala}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italic \I*tal"ic\, n.; pl. {Italics}. (Print.)
   An Italic letter, character, or type (see {Italic}, a., 2.);
   -- often in the plural; as, the Italics are the author's.
   Italic letters are used to distinguish words for emphasis,
   importance, antithesis, etc. Also, collectively, Italic
   letters.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 italic
   adj 1: characterized by slanting characters; "italic characters"
   2: of or relating to the Italic languages; "ancient Italic
     dialects"
   n 1: a style of handwriting with the letters slanting to the
      right
   2: a branch of the Indo-European languages of which Latin is the
     chief representative [syn: {Italic}, {Italic language}]
   3: a typeface with letters slanting upward to the right

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top