Search result for

-it-

(67 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it,-it-, *it*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
it    [N] ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
it    [PRON] มัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itThere is nothing for it but to put of our departure.
itWe found it very hard going back to our base camp in the blizzard.
itWe can depend on it that she will helps us.
itWe heard it from Mr Such and such.
itI can't put up with it.
itWhen the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.
itThe company is at the end of its rope.
itThis company owes its success to him.
itThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.
itThe company plans to close its U.S. sales unit in New York.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)

English-Thai: Nontri Dictionary
it(pro) มัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอที [N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ [N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ [N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัน    [PRON] it, Example: อย่าไปยุ่งกับมันเลย ปล่อยมันไว้ให้บ้าคนเดียวเถอะ, Thai definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สำหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยมีเด็กเป็นต้นตามสถานะที่ควร สำหรับเรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง และสำหรับเรียกสัตว์หรือสิ่งอื่นทั่วๆ ไปตามที่ควร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัน[pron.] (man) EN: it   FR: il ; lui ; elle
มัน[pr. pers. n.] (man) EN: it   FR: il

CMU English Pronouncing Dictionary
IT    IH1 T
IT    AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
it    (prp) (i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
es sprühtit is spitting (with rain) [Add to Longdo]
es genügtit will do [Add to Longdo]
Bist du es?It is you? [Add to Longdo]
Ist sie es?It is her? [Add to Longdo]
wie erwartetit figures [Add to Longdo]
Es scheint so.It looks that way. [Add to Longdo]
Es geht nicht.It won't work. [Add to Longdo]
Es ist schade.It is a pity. It's a pity. [Add to Longdo]
Es wurde kalt.It grew cold. [Add to Longdo]
Es ist wichtig.It matters. [Add to Longdo]
Ich sah es ein.It was brought home to me. [Add to Longdo]
Es fiel mir ein.It crossed my mind. [Add to Longdo]
Es leuchtet ein.It stands to reason. [Add to Longdo]
Es liegt im Blut.It runs in the blood. [Add to Longdo]
Es summiert sich.It all adds up. [Add to Longdo]
Es klingt richtig.It rings true. [Add to Longdo]
Ich musste weinen.It made me cry. [Add to Longdo]
Es wurde ihm klar.It was borne in on him. [Add to Longdo]
Es lag mit an ihm.It was partly his doing. [Add to Longdo]
Es ging heiß her.It was a stormy affair. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイティー[あいていー, aitei-] IT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (23 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 It \It\ ([i^]t), pron. [OE. it, hit, AS. hit; cf. D. het.
   [root]181. See {He}.]
   The neuter pronoun of the third person, corresponding to the
   masculine pronoun he and the feminine she, and having the
   same plural (they, their or theirs, them).
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive form its is modern, being rarely found
      in the writings of Shakespeare and Milton, and not at
      all in the original King James's version of the Bible.
      During the transition from the regular his to the
      anomalous its, it was to some extent employed in the
      possessive without the case ending. See {His}, and
      {He}. In Dryden's time its had become quite established
      as the regular form.
      [1913 Webster]
 
         The day present hath ever inough to do with it
         owne grief.            --Genevan
                          Test.
      [1913 Webster]
 
         Do, child, go to it grandam, child. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         It knighthood shall do worse. It shall fright all
         it friends with borrowing letters. --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the course of time, the nature of the neuter sign t
      in it, the form being found in but a few words, became
      misunderstood. Instead of being looked upon as an
      affix, it passed for part of the original word. Hence
      was formed from it the anomalous genitive its,
      superseding the Saxon his. --Latham.
      [1913 Webster]
 
         The fruit tree yielding fruit after his (its)
         kind.               --Gen. i. 11.
 
   Usage: It is used,
 
   1. As a substance for any noun of the neuter gender; as, here
    is the book, take it home.
    [1913 Webster]
 
   2. As a demonstrative, especially at the beginning of a
    sentence, pointing to that which is about to be stated,
    named, or mentioned, or referring to that which apparent
    or well known; as, I saw it was John.
    [1913 Webster]
 
       It is I; be not afraid.        --Matt. xiv.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Peter heard that it was the Lord.   --John xxi. 7.
    Often, in such cases, as a substitute for a sentence or
    clause; as, it is thought he will come; it is wrong to do
    this.
    [1913 Webster]
 
   3. As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it
    snows; it rains.
    [1913 Webster]
 
   4. As a substitute for such general terms as, the state of
    affairs, the condition of things, and the like; as, how is
    it with the sick man?
    [1913 Webster]
 
       Think on me when it shall be well with thee. --Gen.
                          xl. 14.
    [1913 Webster]
 
   5. As an indefinite object after some intransitive verbs, or
    after a substantive used humorously as a verb; as, to foot
    it (i. e., to walk).
    [1913 Webster]
 
       The Lacedemonians, at the Straits of Thermopyl[ae],
       when their arms failed them, fought it out with
       nails and teeth.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Whether the charmer sinner it, or saint it,
       If folly grows romantic, I must paint it. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Its self}. See {Itself}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IT
   n 1: the branch of engineering that deals with the use of
      computers and telecommunications to retrieve and store and
      transmit information [syn: {information technology}, {IT}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IT
     Information Technology
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IT
     Iran Time [+0300] (TZ)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 canzone
 
 1. (it), (müz.) (çoğ.) -ni) italyan tarzı bestelenmiş bir çeşit lirik şiir
 2. balad veya şarkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 canzonet
 
 1. (it), (müz.) kısa, hafif ve neşeli şarkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 basso
 
 1. (it), (müz.) basso, bas
 2. pes perdeli ses.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bassorelievo
 
 1. (it), (bak.) basrelief.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 belvedere
 
 1. it., (mim.) tepe köşkü, binaların özellikle üst kat taraçaları
 2. manzara seyredilmesi için yapılmış bina. the Belvedere Roma'daki Vatikan sanat galerisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. köpek, it
 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan
 3. bu hayvanların erkeği
 4. (k.dili.) herif, adam
 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey
 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet
 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın
 8. mandal
 9. den palamar gözü
 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması
 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik
 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi
 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok
 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cur
 
 1. sokak köpeği
 2. alçak adam, it.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 accelerando
 
 1. (it), (müz.) tedricen artan hız ile, accelerando.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 espressivo
 
 1. (it.), (müz.) dokunaklı, tesir edici bir şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maestoso
 
 1. it., (müz.) ağır ve görkemli
 2. maestoso
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moderato
 
 1. it., (müz.) moderato.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 molto
 
 1. it., (müz.) çok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 agitato
 
 1. (it), (muz) acele ve heyecanlı tarzda çalınan veya söylenen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tardo
 
 1. it., (müz.) yavaş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tanto
 
 1. it., (müz.) o kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 whelp
 
 1. köpek veya yırtcı hayvan yavrusu
 2. enik, encik
 3. it
 4. it herif
 5. eniklemek, enciklemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 appoggiatura
 
 1. (it), (müz.) adi notanın yanına ilâve edilen ufak nota, .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 atempo
 
 1. (it), (müz.) evvelki tempoya dönüş.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top