ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-it-

IH1 T   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it, *it*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
it[N] ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
it[PRON] มัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)

English-Thai: Nontri Dictionary
it(pro) มัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is- หอมสิ Windstruck (2004)
It is.อืมใช่. V for Vendetta (2005)
Yes it isใช่ค่ะ My Lovely Sam-Soon (2005)
It is.ใช่ Shooter (2007)
It was Lex.ฝีมือเล็กซ์ Odyssey (2008)
Yeah, it does.ใช่ The Rapture (2009)
Make it count.เริ่มนับได้เลย You're Undead to Me (2009)
Oh, but it does.โอ... Reckoner (2009)
It is.ก็ใช่ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Was it too much?เจเรมี่ Silly Love Songs (2011)
It is true.จริงขอรับ Episode #2.7 (2011)
It is!ใช่เลย The Adventures of Tintin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
it2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
it4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
itA baby craves its mother's milk.
itA baby deer can stand as soon as it is born.
itA baby is incapable of taking care of itself.
itA beautiful object like that never loses its value.
itA bicycle will rust if you leave it in the rain.
itA bird can glide through the air without moving its wings.
itA bird is known by its song and a man by his way of talking.
itAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
itAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอที[N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัน[PRON] it, Example: อย่าไปยุ่งกับมันเลย ปล่อยมันไว้ให้บ้าคนเดียวเถอะ, Thai definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง สำหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยมีเด็กเป็นต้นตามสถานะที่ควร สำหรับเรียกผู้อื่นอย่างไม่ยกย่อง และสำหรับเรียกสัตว์หรือสิ่งอื่นทั่วๆ ไปตามที่ควร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัน[pron.] (man) EN: it   FR: il ; lui ; elle
มัน[pr. pers. n.] (man) EN: it   FR: il

CMU English Pronouncing Dictionary
IT IH1 T
IT IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
it (prp) ɪt (i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iteration {f} [math.]iteration [Add to Longdo]
Iterationsmatrix {f} [math.]iteration matrix [Add to Longdo]
Iterationsverfahren {n} [math.]; iteratives Verfahreniteration method; iterative method [Add to Longdo]
wie erwartetit figures [Add to Longdo]
es {ppron} (seiner; ihm; es) | es istit | it is; it's [Add to Longdo]
es genügtit will do [Add to Longdo]
iterativ; sich wiederholend {adj}iterative [Add to Longdo]
iteraktiv {adj} [math.]iteractive [Add to Longdo]
iterativ; sich periodisch wiederholendrepetitive [Add to Longdo]
es sprühtit is spitting (with rain) [Add to Longdo]
An mir soll es nicht liegen, wenn die Sache schiefgeht.It won't be my fault if things go wrong. [Add to Longdo]
Bist du es?It is you? [Add to Longdo]
Dabei kann ich mich nicht recht entfalten.It cramps my style. [Add to Longdo]
Dabei kriege ich Gänsehaut.It gives me the creeps. [Add to Longdo]
Damit haben wir eine Pleite erlebt.It was a disaster. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイティー[あいていー, aitei-] IT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 It \It\ ([i^]t), pron. [OE. it, hit, AS. hit; cf. D. het.
   [root]181. See {He}.]
   The neuter pronoun of the third person, corresponding to the
   masculine pronoun he and the feminine she, and having the
   same plural (they, their or theirs, them).
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive form its is modern, being rarely found
      in the writings of Shakespeare and Milton, and not at
      all in the original King James's version of the Bible.
      During the transition from the regular his to the
      anomalous its, it was to some extent employed in the
      possessive without the case ending. See {His}, and
      {He}. In Dryden's time its had become quite established
      as the regular form.
      [1913 Webster]
 
         The day present hath ever inough to do with it
         owne grief.            --Genevan
                          Test.
      [1913 Webster]
 
         Do, child, go to it grandam, child. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         It knighthood shall do worse. It shall fright all
         it friends with borrowing letters. --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the course of time, the nature of the neuter sign t
      in it, the form being found in but a few words, became
      misunderstood. Instead of being looked upon as an
      affix, it passed for part of the original word. Hence
      was formed from it the anomalous genitive its,
      superseding the Saxon his. --Latham.
      [1913 Webster]
 
         The fruit tree yielding fruit after his (its)
         kind.               --Gen. i. 11.
 
   Usage: It is used,
 
   1. As a substance for any noun of the neuter gender; as, here
    is the book, take it home.
    [1913 Webster]
 
   2. As a demonstrative, especially at the beginning of a
    sentence, pointing to that which is about to be stated,
    named, or mentioned, or referring to that which apparent
    or well known; as, I saw it was John.
    [1913 Webster]
 
       It is I; be not afraid.        --Matt. xiv.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Peter heard that it was the Lord.   --John xxi. 7.
    Often, in such cases, as a substitute for a sentence or
    clause; as, it is thought he will come; it is wrong to do
    this.
    [1913 Webster]
 
   3. As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it
    snows; it rains.
    [1913 Webster]
 
   4. As a substitute for such general terms as, the state of
    affairs, the condition of things, and the like; as, how is
    it with the sick man?
    [1913 Webster]
 
       Think on me when it shall be well with thee. --Gen.
                          xl. 14.
    [1913 Webster]
 
   5. As an indefinite object after some intransitive verbs, or
    after a substantive used humorously as a verb; as, to foot
    it (i. e., to walk).
    [1913 Webster]
 
       The Lacedemonians, at the Straits of Thermopyl[ae],
       when their arms failed them, fought it out with
       nails and teeth.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Whether the charmer sinner it, or saint it,
       If folly grows romantic, I must paint it. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Its self}. See {Itself}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IT
   n 1: the branch of engineering that deals with the use of
      computers and telecommunications to retrieve and store and
      transmit information [syn: {information technology}, {IT}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IT
     Iran Time [+0300] (TZ)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IT
     Information Technology
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top