ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反乱

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反乱-, *反乱*
Japanese-English: EDICT Dictionary
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P) [Add to Longdo]
反乱を鎮める;叛乱を鎮める[はんらんをしずめる, hanranwoshizumeru] (exp,v1) (See 反乱を抑える) to quell a rebellion [Add to Longdo]
反乱を抑える;叛乱を抑える[はんらんをおさえる, hanranwoosaeru] (exp,v1) to stifle a rebellion [Add to Longdo]
反乱軍;叛乱軍[はんらんぐん, hanrangun] (n) rebel army [Add to Longdo]
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The troops easily put down the rebellion.その軍隊は簡単に反乱を鎮圧した。
The army was called to suppress the revolt.その反乱を鎮圧するために軍隊の出動が要請された。
The notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.悪名高い反乱兵はついに捕らえられ、拘置所に身柄を拘束された。
The speaker tried to incite the people to rebellion.演説者は民衆をそそのかして反乱を起こさせようとした。
The town was flooded with strange foreign words.街には奇妙な外国語が反乱していた。
The troops soon put down the rebellion.軍隊はまもなく反乱を鎮めた。
The troops easily put down the rebellion.軍隊は簡単に反乱を鎮圧した。
The army had the revolt well in hand.軍隊は反乱を制圧した。
But for the support of the public, the President could not have survived the revolt.人民の支持がなかったならば、大統領は反乱を切り抜けることができなかっただろう。
On the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.政治的レベルにおいて、その反応はマカベー一族の民族主義的、根本主義的反乱であった。
The typhoon caused the river to flood.台風で川が反乱した。
The masses rose against the dictator.大衆は独裁者に反抗して反乱を起こした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's trouble. A mutiny in the Serdobsky Regiment.[JA] 反乱が起きました Tikhiy Don (1957)
Several transmissions were beamed to this ship by rebel spies.[JA] 反乱軍のスパイがこの船に 何度か送信したはずだ Star Wars: A New Hope (1977)
You know of the rebellion against the Empire?[JA] 帝国への反乱を 知っているのか? Star Wars: A New Hope (1977)
With all we've been through... sometimes I'm amazed we're in as good condition as we are... what with the rebellion and all.[JA] ここにこうして いられることは驚きです 反乱やら何やら あったりしたものでして Star Wars: A New Hope (1977)
If word of this gets out... it could generate sympathy for the rebellion in the senate.[JA] このことが漏れれば 元老院が反乱軍支持に 傾きかねません Star Wars: A New Hope (1977)
We don't need to rebel.[JA] 反乱起こしても意味が無い Tikhiy Don (1957)
You are part of the Rebel Alliance and a traitor.[JA] 貴様は反乱軍の一員で反逆者だ Star Wars: A New Hope (1977)
I'm afraid of nothing, but I'm sure that once there's some trouble, you'll join the other side.[JA] 怖い物なんかないさ もっとも反乱が起きたら お前がそれに参加するとは 思ってるよ Tikhiy Don (1957)
I'm thinking of stirring up the Cossacks.[JA] コサック達と反乱を起こす Tikhiy Don (1957)
We hear there's war all around, there're rebellions everywhere, in Siberia, in the Ukraine, and even in Petrograd.[JA] 噂ではそこいらじゅうで 反乱が起きている シベリアでもウクライナでも ペトログラードでさえもだ Tikhiy Don (1957)
I've traced the rebel spies to her.[JA] 反乱軍スパイを追跡して 彼女にたどりついたのだ Star Wars: A New Hope (1977)
My scouts report the rebel army is coming this way for sure.[CN] 我的侦察员说反乱军在赶来 他肯定 Gettysburg (1993)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反乱[はんらん, hanran] Rebellion, Aufstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top