ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反击

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反击-, *反击*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]
反击[hé fǎn jī, ㄏㄜˊ ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] nuclear counter strike [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take up arms, Christians, and fight the black Saracen![CN] 拿起武器吧,基督徒们 向撒克逊人反击 Paisan (1946)
No shooting. Well, at least the cows, they don't shoot back.[CN] 至少牛不会反击 3 Godfathers (1948)
Another rumour says the Germans are bringing up reinforcements, so a naval battle even greater than Wednesday's is imminent.[CN] 还有谣传说德国已经准备好了反击 因此比周三规模更大的海战将会一触即发 Pursuit of the Graf Spee (1956)
How do you fight?[CN] 你如何反击呢? The Bells of St. Mary's (1945)
They say our advance stopped and they are counter-attacking.[CN] 党卫军说他们要准备反击 Kapò (1960)
The moment they accused you of it, they had you half licked.[CN] 他们赢的话你会被送进疯人院 他们根本视你如囊中物 你一定要反击 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
GIRL: Why didn't you fight back?[CN] 女孩,你为什么不反击 The Bells of St. Mary's (1945)
I don't want to live without you. We've gotta fight.[CN] 我不想没有你活着 我们要反击 Pursued (1947)
There the battered French miraculously rallied at the Marne River... and in a series of unexpected counterattacks, drove the Germans back.[CN] 战败的法国人却奇迹般地在Marne河会师 经过一系列出奇反击,把德国人赶了回去 Paths of Glory (1957)
Alone![CN] 孤独的反击 After Sex (1997)
They kept delaying the enemy until we got strong enough to hit them hard.[CN] 他们拖延了敌人 直到我们有足够的战力狠狠反击 Sahara (1943)
You have the spirit to fight back but the good sense to control it.[CN] 你有反击的精神... 但有很好的理性去控制它 Ben-Hur (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top