ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反射

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反射-, *反射*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反射[fǎn shè, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ, ] to reflect; reflection (from a mirror etc); reflex (i.e. automatic reaction of organism), #8,962 [Add to Longdo]
反射[fǎn shè hú, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄏㄨˊ, ] reflex arc, #84,008 [Add to Longdo]
反射动作[fǎn shè dòng zuò, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] reflex action [Add to Longdo]
反射区治疗[fǎn shè ōu zhì liáo, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄡ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] reflexology (alternative medicine) [Add to Longdo]
反射星云[fǎn shè xīng yún, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] reflection nebula [Add to Longdo]
反射疗法[fǎn shè liáo fǎ, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] reflexology (alternative medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反射[はんしゃ, hansha] (n,vs) (1) reflection; reverberation; (2) reflex (medical); (P) [Add to Longdo]
反射テープ[はんしゃテープ, hansha te-pu] (n) reflective (safety) tape [Add to Longdo]
反射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] (n) {comp} reflectance model [Add to Longdo]
反射運動[はんしゃうんどう, hanshaundou] (n) reflex action [Add to Longdo]
反射[はんしゃかく, hanshakaku] (n) angle of reflection [Add to Longdo]
反射[はんしゃきょう, hanshakyou] (n) reflector [Add to Longdo]
反射係数[はんしゃけいすう, hanshakeisuu] (n) reflection coefficient [Add to Longdo]
反射係数線図[はんしゃけいすうせんず, hanshakeisuusenzu] (n) reflection coefficient chart [Add to Longdo]
反射型カラー液晶ディスプレイ[はんしゃがたカラーえきしょうディスプレイ, hanshagata kara-ekishou deisupurei] (n) {comp} reflective color LCD [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] (n) {comp} reflectance calculation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A mirror reflects light.鏡は光を反射する。
Take the time to reflect.時間をかけて反射しろ。
Water reflects light.水は光を反射する。
Her eyes shone as they reflected the light of the room.目が部屋の明かりを反射したときに彼女の目は輝いた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We hope that your journey through the exhibit has been one of reflective contemplation allowing for a new perspective and insight.[JA] 私たちはこの展示のあなたの旅が 新しい展望と洞察のための 反射と熟考の相互作用の一つになった事を望みます John Wick: Chapter 2 (2017)
A cognitive error triggered my Good Samaritan reflex.[JA] 「善きサマリア人の条件反射」よ The Well-Tempered Clavier (2016)
And then it becomes a reflex action.[CN] 然后就形成条件反射 Night Train (1959)
You can make it fall in a straight line, reflect or deflect it, gather it in or spread it out, make it round as a bubble, make it shine or block it out.[CN] 可以让它从一条直线下来 反射或者折射它,聚集或者散发它 使它像泡沫一样圆 La Collectionneuse (1967)
The ability to deviate from program behavior arises out of the host's recall of past iterations.[JA] プログラム以外の行動を取る 能力が目覚めている 反射行動の記憶のせいだ Trompe L'Oeil (2016)
I'll just check your reflexes.[CN] 我要检查你的反射 Uden en trævl (1968)
It makes a shambles of the light.[CN] 反射出的光線迷了我的眼睛 The Tomb of Ligeia (1964)
You are now exiting Reflections of the Soul" at the New Modern NYC.[JA] あなたは今"魂も反射"の出口にいます 行ってくださいここは任せて John Wick: Chapter 2 (2017)
The lilting cry of Calypso It is sharper than the dolphins.[CN] 向海底发射信号音 然后再记录那个反射 The Silent World (1956)
He's an athlete with fantastic reflexes.[CN] 而是个反射动作 非常好的运动员 Heaven Can Wait (1978)
Welcome to "Reflections of the Soul" at the New Modern NYC.[JA] 新ニューヨーク近代美術館の"魂の反射"にようこそ John Wick: Chapter 2 (2017)
That's what twins are. Reflections of each other. Everything in reverse.[CN] 那就是双胞胎 反射出彼此 所有的都是相反的 The Dark Mirror (1946)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] reflectance model [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
反射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] reflection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反射[はんしゃ, hansha] Reflexion, Reflex [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top