ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帝-, *帝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[帝, dì, ㄉㄧˋ] supreme ruler, emperor; god
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictographic] An altar on which a sacrifice is being made,  Rank: 612

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˋ, ] emperor, #2,645 [Add to Longdo]
[huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, ] emperor, #3,856 [Add to Longdo]
[Shàng dì, ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ, ] God, #4,567 [Add to Longdo]
国主义[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]
[dì guó, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] empire; imperial, #6,240 [Add to Longdo]
[dì wáng, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ, ] regal, #12,522 [Add to Longdo]
[Huáng dì, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, / ] Yellow Emperor, #20,413 [Add to Longdo]
[fǎn dì, ㄈㄢˇ ㄉㄧˋ, ] anti-imperialist; anti-imperialists, #22,884 [Add to Longdo]
[Dōng dì wèn, ㄉㄨㄥ ㄉㄧˋ ㄨㄣˋ, / ] East Timor (officially Democratic Republic of Timor-Leste), #27,382 [Add to Longdo]
汉武[Hàn Wǔ dì, ㄏㄢˋ ㄨˇ ㄉㄧˋ, / ] Emperor Wu of the Han dynasty (141-87 BC), #27,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);御門[みかど, mikado] (n) (1) emperor (of Japan); mikado; (2) (the gates of an) imperial residence; (P) [Add to Longdo]
[ていい, teii] (n) the throne; the crown [Add to Longdo]
[ていい, teii] (n) imperial majesty [Add to Longdo]
[ていおう, teiou] (n,adj-no) sovereign; emperor [Add to Longdo]
王学[ていおうがく, teiougaku] (n) study of how to be a good emperor [Add to Longdo]
王神権説[ていおうしんけんせつ, teioushinkensetsu] (n) theory of the divine right of kings [Add to Longdo]
王切開[ていおうせっかい, teiousekkai] (n,adj-no) Caesarean section (Cesarean); C-section [Add to Longdo]
王切開術[ていおうせっかいじゅつ, teiousekkaijutsu] (n) Caesarean section (Cesarean); C-section [Add to Longdo]
[ていかん, teikan] (n) imperial crown; diadem [Add to Longdo]
[ていきょう, teikyou] (n) the capital; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The architects of the British Empire.イギリス国の建設者たち。
The ruler of the Inca Empire.インカ国の支配者でした。
The government of the Inca Empire controlled everything.インカ国の政府はすべての物を管理していた。
India was subject to the British Empire.インドは大英国の支配下にあった。
This is how the great empire came into existence.こうしてその偉大な国が生まれた。
The empire absorbed all the small states.その国はすべての小国を併合した。
Many of the things Pizzaro had heard about the Inca treasure were true.ピサロがインカ国について聞いたことの多くは真実であった。
Romans did not want their Empire to decline; but it did.ローマ人は自分たちの国が滅びることを望まなかった。しかしそれは滅びてしまった。
The decline of the Roman Empire.ローマ国の衰退。
He was a stock-market tycoon until the bears got him.株でやられるまで彼は証券市場の王でしたよ。
Meet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.午後6時30分に国ホテルのロビーで会いましょう。
Emperor Nero was an extremely evil tyrant.ネロは極めて邪悪な暴君だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, gosh! God.[CN] 上 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Jesus.[CN] 上 Outbreak (1995)
I foresaw this at the very beginning of the war.[JA] 仕方がない 皇陛下の運命さ Tikhiy Don (1957)
If you want to go against the people, if you want to restore the monarchy...[JA] 政復活を 望むなら 屁理屈だ Tikhiy Don (1957)
God.[CN] 上 The Missing (2003)
Whoa![CN] -上! The Shipping News (2001)
-Jesus.[CN] -上 Pink Flamingos (1972)
Oh God, how stupid you are! The samovar isn't a mirror.[JA] 皇陛下の前で 一等の賞品を貰った Tikhiy Don (1957)
I foresaw this at the very beginning of the war.[JA] 仕方がない 皇陛下の運命さ Tikhiy Don II (1958)
God![CN] 上啊! The Hairdresser's Husband (1990)
But then when you thought we were threatening your egomaniac empire...[JA] だが、貴男は、我々が あなたの国を脅すと思い・・ Forbidden Planet (1956)
You may be certain that tsarism will be destroyed.[JA] 政が崩壊します 間違いありませんよ Tikhiy Don II (1958)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] KAISER [Add to Longdo]
[ていこく, teikoku] Kaiserreich, Imperium [Add to Longdo]
国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]
[ていせい, teisei] kaiserliche_Regierung, Imperialismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top