ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饭-, *饭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饭, fàn, ㄈㄢˋ] meal, food; cooked rice
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 935

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī fàn, ㄔ ㄈㄢˋ, / ] to eat a meal, #1,497 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] food; cuisine; cooked rice; meal, #1,546 [Add to Longdo]
[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] restaurant; hotel, #4,662 [Add to Longdo]
[wǎn fàn, ㄨㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] evening meal; dinner; supper, #5,924 [Add to Longdo]
[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, / ] to prepare a meal; to cook, #7,222 [Add to Longdo]
[wǔ fàn, ˇ ㄈㄢˋ, / ] lunch, #8,137 [Add to Longdo]
[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, / ] breakfast, #9,374 [Add to Longdo]
[xī fàn, ㄒㄧ ㄈㄢˋ, / ] porridge; gruel, #10,386 [Add to Longdo]
[fàn cài, ㄈㄢˋ ㄘㄞˋ, / ] food, #11,150 [Add to Longdo]
[mǐ fàn, ㄇㄧˇ ㄈㄢˋ, / ] (cooked) rice, #11,298 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You went to the soup place, right?[CN] 你去汤店对不对 Episode #1.5 (2004)
Don't you know that a girl can break as soon as they go outside?[CN] 你吃你的 Episode #1.8 (2004)
Sure, just give those then.[CN] 我们家只卖糯米肠跟汤 Episode #1.5 (2004)
No[CN] 一起吃个便 Episode #1.7 (2004)
Mrs.![CN] 给我一碗 Episode #1.8 (2004)
Shouldn't you report for MIA?[CN] 女人跟碗 只要接触到外面的世界 Episode #1.8 (2004)
Aren't you going to eat?[CN] ... 你不吃 Episode #1.5 (2004)
Hey, Eun Che,it's mom, have you eaten?[CN] 你有没有按时吃 恩彩是老姐啦 你的内裤已经帮你缩小了 Episode #1.8 (2004)
Food![CN] 送 The Confession (1970)
Oppa! What's going on? Choi star comeing to such crappy place?[CN] 想吃阿姨的所以跑来了 Episode #1.8 (2004)
Today at five, at the Seoul Hotel first floor coffee shop... a guy...[CN] 首尔店一楼咖啡厅 二男一女的老二 束城物产的代理 Episode #1.5 (2004)
Then... why ask for an order?[CN] 五碗汤可以吧 可以... Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top