ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

交錯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交錯-, *交錯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交错[jiāo cuò, ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] to crisscross; to intertwine, #16,740 [Add to Longdo]
纵横交错[zòng héng jiāo cuò, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] criss-crossed (成语 saw), #36,479 [Add to Longdo]
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P) [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if whoever designed this stinking thing somehow managed to create a place where parallel realities can crossover like that?[CN] 我說,如果我們設計了... 這樣一種東西 然後把創造了這樣一個地方 在那裡平行的現實 就會像這樣交錯在一起 Cube²: Hypercube (2002)
Someone buries the truth, a line is crossed, everyone gets hurt, and no one knows why.[JA] それらがここで 交錯して― 全員 いつの間にか 傷を負ってる Right (2016)
The lion and crow cross a field of corpses.[CN] 獅子和烏鴉 交錯一整區的屍體 Hercules (2014)
I kind of hate the meta stories.[JA] 物語の交錯は嫌い 同感だ Fan Fiction (2014)
Yellow and red together in the sun...[CN] 太陽底下紅黃交錯... Gabbeh (1996)
It's a story about intersecting lives and loves in a New York night club in the 1950s.[JA] 1950年代のニューヨークのナイトクラブで 交錯する愛と人生を描いたもので Behind the Red Curtain (2013)
Our path, the path of history, crosses ...[CN] 我們的路,與歷史的路,相互交錯... Russendisko (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交錯[こうさく, kousaku] Verwicklung, Verflechtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top