ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -友-, *友*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[友, yǒu, ㄧㄡˇ] friend, companion; fraternity
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 又 joined, representing friendship; 又 also provides the pronunciation,  Rank: 594

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend, #809 [Add to Longdo]
[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] friend, #395 [Add to Longdo]
[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations), #3,168 [Add to Longdo]
[nǚ yǒu, ㄋㄩˇ ㄧㄡˇ, ] a girlfriend, #4,130 [Add to Longdo]
[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
小朋[xiǎo péng yǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ, ] children, #4,768 [Add to Longdo]
女朋[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] female friend; girlfriend, #4,896 [Add to Longdo]
男朋[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[duì yǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] member of same class, team, work group etc; teammate, #5,252 [Add to Longdo]
好朋[hǎo péng you, ㄏㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] good friend, #5,941 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ともだち, tomodachi] (n ) เพื่อน
[ともだち, tomodachi, tomodachi , tomodachi] (n ) เพื่อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);朋[とも, tomo] (n) friend; companion; comrade; pal; (P) [Add to Longdo]
つ人[ともつひと, tomotsuhito] (n) (arch) friend; comrade; companion [Add to Longdo]
チョコ[ともチョコ, tomo choko] (n) chocolate given to a friend (on Valentine's day) [Add to Longdo]
[ゆうあい, yuuai] (n) fraternity; friendship; (P) [Add to Longdo]
愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity [Add to Longdo]
愛結婚[ゆうあいけっこん, yuuaikekkon] (n) companionate marriage [Add to Longdo]
[ともびき;ゆういん, tomobiki ; yuuin] (n) (See 六曜) good day for business and lawsuits (trial day) [Add to Longdo]
[ゆうかい, yuukai] (suf) association; club; friends of .... [Add to Longdo]
[ともがき, tomogaki] (n) friend [Add to Longdo]
[ゆうぎ, yuugi] (n) friendship's responsibilities [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへ行ってきましたか」「人を見送りに駅へ行ってきました」
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の達は馬鹿か何かか」と父親はたずねた。 [M]
Write an essay on "Friendship".情」という題で作文を書きなさい。
The teenage friends stayed up talking all night.10代のだち同士が徹夜でおしゃべりした。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私は昔の級に会ったことがない。
A pair of canaries are her only friends.1つがいのカナリアだけが彼女の達であった。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の少年はキャンプで親しい達になった。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の人は深い情のきずなをつくりだした。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に達と渋谷で約束してたんだ。
You and I are old friends.あなたと私は昔からの達です。
The students studying over there are my friends.あそこで勉強している学生は私の人です。
The fellow standing over there is my friend.あそこに立っている男は私の人です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What? Say it. Say it...[CN] 各位朋大家好我是崔允 Episode #1.2 (2004)
boyfriend[CN] (男朋 Life Feels Good (2013)
Well one day, another kid and I took them down, and the old man wasn't around...[JA] 親父の留守に 達とそれを取り外し... 決闘した Detour (1945)
I knew since a long time ago. Who's heard of a friendship between a guy and girl?[CN] 男女之间哪有纯 Episode #1.4 (2004)
We've all received letters from old trusted friends inviting us to spend the weekend here as guests of their friends, the Owens.[JA] 私たちは皆信頼のおける人から 週末をここで過ごす招待の 手紙を受け取った 彼らの人である オウエン氏の客として And Then There Were None (1945)
Friends,[CN] 朋们, The Substitute (2007)
Don't hurt him. He's my best friend. Why, I'll...[JA] やめてよ 彼は親なんだ Pinocchio (1940)
An old friend of mine.[JA] チャールズ・モーリィ 人さ And Then There Were None (1945)
Please, you gotta help me. Be a pal.[JA] 助けてくれよ 達だろ Pinocchio (1940)
My man.[CN] 我的朋 Platoon (1986)
Hey, pal.[CN] 嗨 朋 Winter's Tale (2014)
Eunchae?[CN] 有男朋 Episode #1.4 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] Freund [Add to Longdo]
[ゆうこう, yuukou] Freundschaft [Add to Longdo]
[ゆうじょう, yuujou] Freundschaft, Freundlichkeit [Add to Longdo]
[ともだち, tomodachi] Freund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top