ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饺-, *饺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饺, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 3,650

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings with meat filling, #17,101 [Add to Longdo]
[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth, #18,652 [Add to Longdo]
[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] steamed dumpling, #56,581 [Add to Longdo]
[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水餃|水, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
[xiā jiǎo, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄠˇ, / ] prawn dumplings [Add to Longdo]
子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|[Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sit down, l`ll make you some dumplings vou must stay and have some too[CN] 坐呀,坐! 我包子给你吃! 你也留下一块吃吧 Gu cheng bielian (1998)
Oh, champagne and ravioli. Now, that's no way to feed an unborn child.[CN] 哦,香槟和方形,我现在 可不想都喂给一个未出生的小孩呢 Blackboard Jungle (1955)
Let's eat dumplings today, how about dumplings?[CN] 我们今天吃包子,韭菜做的馅好不好? My Father is a Hero (1995)
Dumpling please.[CN] 我要子. The Day a Pig Fell Into the Well (1996)
Eve Godard founded this school because she believed... that girls had a better chance to grow strong... away from the irresistible domination of men.[CN] 我好饿,饿得胃都痛了 那是因为你把晚餐都吐光了 我要去偷点肉酱 All I Wanna Do (1998)
You can put the dumplings in the oven, can't you?[CN] 你把子放锅里就行, 不会? Interrogation (1989)
She loves dumplings.[CN] 她喜欢吃 The Fisher King (1991)
These are rock shrimp ravioli in a cilantro ponzu sauce with just a touch of minced ginger.[CN] 这些是石虾小方 芫萎调味酱加上一点点... 碎姜 The One with the Stoned Guy (1995)
So Fat-yan's mouth must be under series of special training say, eat hot dumplings as training step no.[CN] 所以佛印的嘴一定要经过特别训练 刚开始在嘴巴最嫩的时候 先吃点很热的灌汤和小笼包 Forbidden City Cop (1996)
- And ravioli. - That's not all.[CN] - 还有方形(意大利菜,用肉﹑ 乳酪等做馅, 通常加调味汁食用) Blackboard Jungle (1955)
Perhaps, but the thieves' speed was beyond human.[CN] 原来就是西洋水般的东西 反正就是下三流的,邪魔外道 Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!! (1989)
Shrimp dumpling[CN] 这是什么? 虾 Bu wen sao (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top