Search result for

fini

(150 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fini-, *fini*
Possible hiragana form: ふぃに
English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finis[INT] สุดท้าย, See also: ตอนจบ, จบ, อวสาน, Syn. end, conclusion
finial[N] ส่วนยอด (ตึก, อาคาร, เจดีย์)
finial[N] ส่วนยอดของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการประดับตกแต่ง
fining[N] ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
finish[VT] เสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, Syn. complete, conclude, round off
finish[VT] จบ, See also: ยุติ, สำเร็จ, Syn. end, terminate, Ant. start, begin
finish[N] ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start
finish[VT] กิน (จนหมด), See also: จัดการอาหาร (จนหมด), Syn. consume, devour, eat, Ant. gather, store
finish[VT] ชักเงา, See also: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา, Syn. lacquer, polish, coat, Ant. roughen
finish[N] พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ, Syn. texture, surface

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finial(ฟีน'เนียล,ไฟ'เนียล) n. ส่วนยอด,ยอดภูเขา, See also: finialed adj.
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finikinadj. ดูfinical
finikingadj. ดูfinical
fining(ไฟ'นิง) n. ความใสสะอาด,ยาหรือสารที่ทำให้ใส
finis(ฟิน'นิส,ฟีนี',ไฟ'นิส) n. สุดท้าย,ตอนจบ,การสรุป, Syn. end
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finish(vt) ทำให้เสร็จ,สิ้นสุด,ลงท้าย,หมด,ยุติ
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
finite(adj) จำกัด,แท้,แน่นอน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finialเครื่องยอด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish coatสีชั้นสุดท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish of dentureการตกแต่งฟันปลอมให้เสร็จ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
finiteอันตะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finiteอันตะ, จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite algebraอันตพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite differenceผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference equationสมการเชิงผลต่างอันตะ [มีความหมายเหมือนกับ difference equation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference operatorตัวดำเนินการผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]
Finishingการตกแต่งขั้นสุดท้าย [TU Subject Heading]
Finishing Lineขอบ [การแพทย์]
Finite differencesผลต่างอันตะ [TU Subject Heading]
Finite element methodไฟไนต์เอลิเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Finite element methodวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
finite sequenceลำดับจำกัด, ลำดับจำกัด ลำดับที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...., 20 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite seriesอนุกรมจำกัด, อนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite setเซตจำกัด, เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Finite volume methodไฟไนต์วอลุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First you'll finish this. Here.อย่างแรกที่แกต้องทำ เอานี่ The Great Dictator (1940)
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น Pinocchio (1940)
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน Rebecca (1940)
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
- OK. Are you finished?- ตกลง คุณจบ? 12 Angry Men (1957)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
and I'll be finished.and I'll be finished. 12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
You can finish your speech tomorrow.คุณสามารถจบ ในวันพรุ่งนี้คำพูดของคุณ The Ugly American (1963)
Or have you finished?Or have you finished? The Ugly American (1963)
They'll soon be finished.ไม่นานก็แพ้แน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finiThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
finiLet me read the paper when you have finished with it.
finiHave you finished cleaning your room yet?
finiI finished my lunch quickly.
finiWhy don't you take your time in finishing your paper?
finiWithout her help, I could not finish my task.
finiI'll do my best, I'll not be able to finish it before Thursday at best.
finiHe was at pains to finish his work.
finiFortunately I was able to finish my work without any serious errors.
finiWhen did you finish writing the report?
finiI had my work finished.
finiHis help enabled me to finish the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จ[V] finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
สิ้นสุด[V] end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ
จบสิ้น[V] finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
แล้วเสร็จ[V] finish, See also: complete, Syn. เสร็จ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เขื่อนภูมิพลเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507, Thai definition: สิ้นสุดงาน
ลุล่วง[V] accomplish, See also: finish, achieve, attain, Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง, Ant. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง, Example: เราควรตั้งใจปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ, Thai definition: เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
เสร็จสิ้น[V] end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
หยิบโหย่ง[ADJ] finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน
ปติยัต[V] finish, See also: prepare, fulfill, decorate, adorn, Syn. ตระเตรียม, ตกแต่ง, ทำให้เสร็จ, Example: คัมภีร์ปุราณะปติยัตโดยพราหมณาจารย์, Notes: (บาลี)
จบเรื่อง[V] end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
เส้นชัย[N] finish line, Example: นักวิ่งของไทยเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร, Thai definition: แนวที่กำหนดเป็นเขตสิ้นสุดการแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
บรรลุถึง[v. exp.] (banlu theung) FR: finir par
บทนิยาม[n.] (botniyām) EN: definition   FR:finition [f]
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jamkat wēlā) EN: for an indefinite period of time   
ฟันถาวร[n. exp.] (fan thāwøn) EN: tooth   FR: dent définitive [f]
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) FR: donner la défintion ; définir

CMU English Pronouncing Dictionary
FINI    F IY1 N IY0
FINISH    F IH1 N IH0 SH
FINITE    F AY1 N AY2 T
FINING    F AY1 N IH0 NG
FINIAN    F IH1 N IY0 AH0 N
FINIGAN    F IH1 N IH0 G AH0 N
FINICKY    F IH1 N AH0 K IY0
FINIAN'S    F IH1 N IY0 AH0 N Z
FINISHES    F IH1 N IH0 SH AH0 Z
FINISHED    F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finis    (n) (f i1 n i s)
fining    (v) (f ai1 n i ng)
finish    (v) (f i1 n i sh)
finite    (j) (f ai1 n ai t)
finical    (j) (f i1 n i k l)
finicky    (j) (f i1 n i k ii)
finished    (v) (f i1 n i sh t)
finishes    (v) (f i1 n i sh i z)
finishing    (v) (f i1 n i sh i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finite Elemente [math.]finite elements [Add to Longdo]
Finite Elemente Methode [math.]finite element method [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
し終える;為終える[しおえる, shioeru] (v1,vt) to finish [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo, ㄗㄠ, ] finish, to go around [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng [Add to Longdo]
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] finished goods; a finished product [Add to Longdo]
有限元[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, ] finite element (method) [Add to Longdo]
有限元法[yǒu xiàn yuán fǎ, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, ] finite element method [Add to Longdo]
有限单元[yǒu xiàn dān yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] finite element (method) [Add to Longdo]
有限群[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, ] finite group (math.) [Add to Longdo]
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ, / ] finished; to be done with sth [Add to Longdo]
终点线[zhōng diǎn xiàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] finishing line [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] finished [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top