ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roughen

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roughen-, *roughen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roughen[VI] หยาบ, See also: ขรุขระ, Syn. chap, coarsen, harden
roughen[VI] ทำให้หยาบ, See also: ทำให้ขรุขระ, Syn. chap, coarsen, harden

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roughen(รัฟ'เฟิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,ทำให้ขรุขระ,กลายเป็นหยาบ,กลายเป็นขรุขระ

English-Thai: Nontri Dictionary
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughen    (v) rˈʌfn (r uh1 f n)
roughens    (v) rˈʌfnz (r uh1 f n z)
roughened    (v) rˈʌfnd (r uh1 f n d)
roughening    (v) rˈʌfnɪŋ (r uh1 f n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughen \Rough"en\, v. t. [imp. & p. p. {Roughened}; p. pr. &
   vb. n. {Roughening}.] [From {Rough}.]
   To make rough.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughen \Rough"en\, v. i.
   To grow or become rough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roughen
   v 1: make rough or rougher; "roughen the surfaces so they will
      stick to each other" [ant: {smooth}, {smoothen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top