Search result for

devour

(58 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devour-, *devour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devour[VT] กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างรวดเร็ว, กินอย่างหิวกระหาย, รีบกิน, รีบกลืน, Syn. gulp down, dispatch, Ant. nibble
devour[VT] ใช้อย่างสิ้นเปลือง, See also: ใช้จนหมด, Syn. consume, waste, Ant. conserve, save
devour[VT] เผาผลาญ (มัใช้รูป passive voice), See also: ทำลาย, Syn. spoil, ravage, raze, desecrate
devour with[PHRV] ห่วงใย, See also: กังวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour

English-Thai: Nontri Dictionary
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devoure (vt) กัดกิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are devouring my entire winter supply of food!พวกเขากำลังรุมกินอาหารทั้งหมดที่ข้าเก็บไว้ฤดูหนาว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Devour her!ดูดชีวิตนังนั่นซะ! Inkheart (2008)
To devour the light of the morning forever.ที่ปิดบังแสงอบอุ่นยามเช้าของคุณ.. ตลอดกาล.. The Breath (2009)
Sweet to taste, but bitter when once devoured."รสชาิดหอมหวานแต่มันขมเมื่อกินมากเกินไป Death Takes a Holiday (2009)
And who was that tall snack you were devouring outside?และใครกันที่เธอกำลังหนุงหนิงกันเมื่อกี้ ? Seder Anything (2009)
Then it will devour you alive.แล้วมันก็จะกัดกินคุณอย่างเป็นๆ Scratches (2009)
It devours them with sharp teeth.มันก็จะกัดกินด้วยเขี้ยวคมๆ Dogtooth (2009)
Let them devour each other and leave us alone.ปล่อยให้พวกนั้นจัดการกันเอง แล้วปล่อยเราตามลำพัง Never Let Me Go (2009)
in hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป Frenzy (2009)
She believes if she finds the perfect vessel, sacrifices and devours part of him or her while surrounded by the magic of her familiars, then her mad god will appear.หล่อนเชื่อว่า ถ้าหล่อนหาพาหนะที่เหมาะสม มาสังเวยแล้วกลืนกินชิ้นส่วนเข้าไป ระหว่างที่รายล้อมไปด้วยเวทมนต์ของหล่อน Frenzy (2009)
I... devour you.ข้า... กัดกินเจ้า Legacy of Terror (2009)
- Yeah, we were completely naked and about to devour each other when:ตอนเราถอดเสื้อผ้าออกหมด แล้วก็กำลังจะจู๋จี๋กัน The Gorilla Experiment (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devourFire devoured the forest.
devourHe devoured his meal.
devourHowever, I can't help noticing, at this moment, that at first glance it seems inevitable that the shark will devour the man.
devourThe fire devoured the town.
devourThe starving man devoured the food.
devourWhen a dog is very hungry, it devours its food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัดห่า[V] eat, See also: devour, Syn. แดก, Example: มึงยัดห่ากันยังไง มื้อเดียวข้าวหมดกล่อง, Thai definition: กินอย่างตะกละตะกลาม, Notes: (ปาก)
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
สวาปาม[V] devour, See also: eat, gobble, guzzle, gulp, polish off, wolf, Syn. แดก, ยัด, เขมือบ, Example: เมื่ออาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อย พวกเด็กจรจัดก็สวาปามอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กินอย่างตะกละ, Notes: (ปาก)
ยัด[V] eat, See also: devour, scoff, gobble, Syn. กิน, แดก, Example: ของกินขนาดนี้แกจะยัดเข้าไปไหวหรือเปล่า, Thai definition: ใช้แทนคำว่า กิน (ใช้ในลักษณะที่ถือว่าไม่สุภาพ), Notes: (ปาก)
แดก[V] eat, See also: devour, drink, Syn. ยัด, กิน, สวาปาม, ฟาด, เขมือบ, Example: ลูกเต้าไม่มีข้าวจะแดกยังเสือกเอาเงินไปซื้อเหล้า, Thai definition: กิน, กินอย่างเกินขนาด, (ใช้ในลักษณะที่ถือว่าไม่สุภาพ), โดยปริยายใช้แทนกริยาอย่างอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กินอย่างรวดเร็ว[v. exp.] (kin yāng rūatreo) EN: devour   FR: dévorer
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
ยัดห่า[v.] (yat-hā) EN: eat ; devour   FR: dévorer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOUR    D IH0 V AW1 ER0
DEVOURS    D IH0 V AW1 ER0 Z
DEVOURED    D IH0 V AW1 ER0 D
DEVOURING    D IH0 V AW1 ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devour    (v) (d i1 v au1 @ r)
devours    (v) (d i1 v au1 @ z)
devoured    (v) (d i1 v au1 @ d)
devouring    (v) (d i1 v au1 @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] devour; to bite, #12,442 [Add to Longdo]
茹毛饮血[rú máo yǐn xuè, ㄖㄨˊ ㄇㄠˊ ˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] devour raw meat and fowl (of savages), #105,464 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things [Add to Longdo]
食い殺す[くいころす, kuikorosu] (v5s,vt) to devour; to bite to death [Add to Longdo]
飯を喰う;飯を食う[めしをくう, meshiwokuu] (exp,v5u) to devour a meal; to have a meal [Add to Longdo]
獏;貘[ばく, baku] (n) (1) (uk) tapir; (2) mo (mythological Chinese chimera similar to a tapir, said to devour bad dreams) [Add to Longdo]
螟蛾[めいが;メイガ, meiga ; meiga] (n) (uk) pyralid (any moth of family Pyralidae, many of which have larvae that devour foodstuffs) [Add to Longdo]
貪り食う[むさぼりくう, musaborikuu] (v5u) to devour greedily [Add to Longdo]
貪り食らう[むさぼりくらう, musaborikurau] (v5u) to devour greedily [Add to Longdo]
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devour \De*vour"\, v. t. [imp. & p. p. {Devoured}; p. pr. & vb.
   n. {Devouring}.] [F. d['e]vorer, fr. L. devorare; de + vorare
   to eat greedily, swallow up. See {Voracious}.]
   1. To eat up with greediness; to consume ravenously; to feast
    upon like a wild beast or a glutton; to prey upon.
    [1913 Webster]
 
       Some evil beast hath devoured him.  --Gen. xxxvii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize upon and destroy or appropriate greedily,
    selfishly, or wantonly; to consume; to swallow up; to use
    up; to waste; to annihilate.
    [1913 Webster]
 
       Famine and pestilence shall devour him. --Ezek. vii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       I waste my life and do my days devour. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To enjoy with avidity; to appropriate or take in eagerly
    by the senses.
    [1913 Webster]
 
       Longing they look, and gaping at the sight,
       Devour her o'er with vast delight.  --Dryden.
 
   Syn: To consume; waste; destroy; annihilate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devour
   v 1: destroy completely; "Fire had devoured our home"
   2: enjoy avidly; "She devoured his novels"
   3: eat immoderately; "Some people can down a pound of meat in
     the course of one meal" [syn: {devour}, {down}, {consume},
     {go through}]
   4: eat greedily; "he devoured three sandwiches" [syn: {devour},
     {guttle}, {raven}, {pig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top