ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affinity

AH0 F IH1 N IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affinity-, *affinity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affinity(n) คนที่น่าดึงดูด, See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
affinity(n) ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน, See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, Syn. kinship, relationship
affinity(n) ความใกล้ชิด, See also: ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
affinity(n) ความรู้สึกชอบพอ, Syn. fondness, liking, sympathy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy

English-Thai: Nontri Dictionary
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวดองกัน, ความเป็นญาติกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affinityความใกล้เคียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
affinityความเกี่ยวดอง, สัมพรรคภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affinityความเกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affinityสัมพรรคภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
affinity lawsกฎสัมพรรคภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinityสัมพรรคภาพ, Example: การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Affinityสัมพรรคภาพ, ความโน้มน้าว, สัมพรรคภาพ, ความสามารถในการจับกับแอนติเจน, ยึดแน่น, ความเกี่ยวพัน, ความสามารถในการจับ, ความสัมพรรค, การจับตัว, สัมพรรค, แอฟฟินิตี้ [การแพทย์]
Affinity Constantค่าสัมพรรคภาพ [การแพทย์]
Affinity Form, Highชนิดที่สามารถจับออกซิเจนได้ดี [การแพทย์]
Affinity, Decreasedจับอ็อกซีย์เจนได้น้อยลง [การแพทย์]
Affinity, Highความสามารถในการจับ, จับกันอย่างเหนียวแน่น, ความสัมพรรคสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She felt a deep affinity for the older woman.เธอรู้สึกผูกพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับหญิงแก่คนนั้น Basic Instinct (1992)
Sir Mr. Ventura has an affinity for animals.ท่านกงศุล... ...คุณเวนทูร่ามีจิตสื่อถึงเหล่าสัตว์น่ะครับ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That's right, I am. But we well know that the reason most of us are here is because of our affinity for disobedience.ใช่ ผมขออย่างนั้น แต่พวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่ The Matrix Reloaded (2003)
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ Bad Reputation (2010)
* Like a blizzard * The law of affinity refers to unlikely compositions forming a bond through a purely chemical reaction.ส่วนประกอบที่ไม่เข้ากัน ที่เชื่อมกันได้ ด้วยปฏิกิริยาเคมีล้วนๆ Goodbye, Columbia (2010)
I was afraid you were going to be some beast mass with no affinity for pain.ฉันกลัวว่านายจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่ไม่มีความเจ็บปวดซะอีก Plan B (2010)
It seems that EJ and you share an affinity for retractable weaponry.ดูเหมือนว่าอีเจและคุณจะนิยม ใช้อาวุธพับได้เหมือนกัน Nature of the Beast (2011)
Let's just say they got an affinity for stem-cell research.บอกได้ว่าพวกมันมี ความสนใจค้นคว้าในเรื่องเซลล์ต้นกำเนิด The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
No, it's possible the unsub had some affinity or affection for Scott.ไม่ เป็นไปได้ว่าอันซับ มีความเกี่ยวข้อง หรือเอ็นดูในตัวสก็อต Through the Looking Glass (2012)
We think that this video game aggravated a pre-existing affinity for violence.เราคิดว่าเกมนี้ไปกระตุ้นความรุนแรงที่มีอยู่ในตัว The Wheels on the Bus... (2012)
This dynamic is rare, but the symbiotic nature of their mutual desires actually strengthens their affinity for one another.ความสัมพันธ์แบบนี้หายาก แต่ธรรมชาติการอยู่ร่วมกัน ที่มีความต้องการเหมือนๆกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขา แน่นแฟ้นมากขึ้น The Apprenticeship (2012)
Had an affinity for hammering and chewing on hookers in New York.ชอบใช้ค้อนเป็นอาวุธ และยุ่งเกี่ยวกับโสเภณี ในนิวยอร์ก The Apprenticeship (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affinityI feel a strong affinity for her.
affinityThe second is the affinity with environment. By utilizing natural energy and reducing wastes, we have to make houses which harmonize with ecology.
affinityThey have a strange affinity for each other.
affinityThis case has an affinity with that one.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[khā ilektrøn aēffinitī] (n, exp) EN: electron affinity  FR: affinité électronique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFINITY AH0 F IH1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affinity (n) ˈəfˈɪnɪtiː (@1 f i1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] affinity; family relationship; consanguinity, #41,238 [Add to Longdo]
姻亲[yīn qīn, ㄧㄣ ㄑㄧㄣ, / ] affinity; in-laws, #67,471 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィニティ[afinitei] (n) { comp } affinity [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
姻戚[いんせき, inseki] (n, adj-no) relative by marriage; affinity [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
縁故[えんこ, enko] (n) relation; connection; affinity [Add to Longdo]
親近感[しんきんかん, shinkinkan] (n) affinity; (P) [Add to Longdo]
親密感[しんみつかん, shinmitsukan] (n) feeling of affinity; friendship [Add to Longdo]
親和性[しんわせい, shinwasei] (n) affinity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affinity \Af*fin"i*ty\, n.; pl. {Affinities}. [OF. afinit['e],
   F. affinit['e], L. affinites, fr. affinis. See {Affined}.]
   [1913 Webster]
   1. Relationship by marriage (as between a husband and his
    wife's blood relations, or between a wife and her
    husband's blood relations); -- in contradistinction to
    consanguinity, or relationship by blood; -- followed by
    with, to, or between.
    [1913 Webster]
 
       Solomon made affinity with Pharaoh.  --1 Kings iii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. Kinship generally; close agreement; relation; conformity;
    resemblance; connection; as, the affinity of sounds, of
    colors, or of languages.
    [1913 Webster]
 
       There is a close affinity between imposture and
       credulity.              --Sir G. C.
                          Lewis.
    [1913 Webster]
 
   2. Companionship; acquaintance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       About forty years past, I began a happy affinity
       with William Cranmer.         --Burton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) That attraction which takes place, at an
    insensible distance, between the heterogeneous particles
    of bodies, and unites them to form chemical compounds;
    chemism; chemical or elective affinity or attraction.
    [1913 Webster]
 
   5. (Nat. Hist.) A relation between species or higher groups
    dependent on resemblance in the whole plan of structure,
    and indicating community of origin.
    [1913 Webster]
 
   6. (Spiritualism) A superior spiritual relationship or
    attraction held to exist sometimes between persons, esp.
    persons of the opposite sex; also, the man or woman who
    exerts such psychical or spiritual attraction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attraction \At*trac"tion\, n. [L. attractio: cf. F. attraction.]
   1. (Physics) An invisible power in a body by which it draws
    anything to itself; the power in nature acting mutually
    between bodies or ultimate particles, tending to draw them
    together, or to produce their cohesion or combination, and
    conversely resisting separation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attraction is exerted at both sensible and insensible
      distances, and is variously denominated according to
      its qualities or phenomena. Under attraction at
      sensible distances, there are, -- (1.)
 
   {Attraction of gravitation}, which acts at all distances
    throughout the universe, with a force proportional
    directly to the product of the masses of the bodies and
    inversely to the square of their distances apart. (2.)
 
   {Magnetic}, {diamagnetic}, and {electrical attraction}, each
    of which is limited in its sensible range and is polar in
    its action, a property dependent on the quality or
    condition of matter, and not on its quantity. Under
    attraction at insensible distances, there are, -- (1.)
 
   {Adhesive attraction}, attraction between surfaces of
    sensible extent, or by the medium of an intervening
    substance. (2.)
 
   {Cohesive attraction}, attraction between ultimate particles,
    whether like or unlike, and causing simply an aggregation
    or a union of those particles, as in the absorption of
    gases by charcoal, or of oxygen by spongy platinum, or the
    process of solidification or crystallization. The power in
    adhesive attraction is strictly the same as that of
    cohesion. (3.)
 
   {Capillary attraction}, attraction causing a liquid to rise,
    in capillary tubes or interstices, above its level
    outside, as in very small glass tubes, or a sponge, or any
    porous substance, when one end is inserted in the liquid.
    It is a special case of cohesive attraction. (4.)
 
   {Chemical attraction}, or
 
   {affinity}, that peculiar force which causes elementary
    atoms, or groups of atoms, to unite to form molecules.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or property of attracting; the effect of the power
    or operation of attraction. --Newton.
    [1913 Webster]
 
   3. The power or act of alluring, drawing to, inviting, or
    engaging; an attractive quality; as, the attraction of
    beauty or eloquence.
    [1913 Webster]
 
   4. That which attracts; an attractive object or feature.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Allurement; enticement; charm.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affinity
   n 1: (immunology) the attraction between an antigen and an
      antibody
   2: (anthropology) kinship by marriage or adoption; not a blood
     relationship [ant: {blood kinship}, {cognation},
     {consanguinity}]
   3: (biology) state of relationship between organisms or groups
     of organisms resulting in resemblance in structure or
     structural parts; "in anatomical structure prehistoric man
     shows close affinity with modern humans" [syn: {affinity},
     {phylogenetic relation}]
   4: a close connection marked by community of interests or
     similarity in nature or character; "found a natural affinity
     with the immigrants"; "felt a deep kinship with the other
     students"; "anthropology's kinship with the humanities" [syn:
     {affinity}, {kinship}]
   5: the force attracting atoms to each other and binding them
     together in a molecule; "basic dyes have an affinity for wool
     and silk" [syn: {affinity}, {chemical attraction}]
   6: inherent resemblance between persons or things
   7: a natural attraction or feeling of kinship; "an affinity for
     politics"; "the mysterious affinity between them"; "James's
     affinity with Sam"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top