ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorate

D EH1 K ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorate-, *decorate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorate(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate(vt) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
decorate with(phrv) ประดับด้วย, See also: ตกแต่งด้วย, ประดับประดาด้วย, Syn. adorn with, deck with, festoon with, ornament with
decorate with(phrv) ติดเหรียญ (กล้าหาญ), See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decorate(เดค'คะเรท) vt., vi. ประดับ, ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
decorate(vt) ประดับ, ตกแต่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It used to decorate a king's palace.- มันใช้ในการตกแต่งพระราชวังของกษัตริย์ The Godfather (1972)
- Lisa's gonna decorate it.- ลิซ่า คอยแต่งแต้มสีสัน Dirty Dancing (1987)
So, while I decorate and his friends arrive, I was thinking, if you wouldn't mind...ขณะที่ฉันตบแต่งบ้านและชวนเพื่อนเขามา. ฉันอยากรู้ว่า คุณจะสะดวกไม๊... Transporter 2 (2005)
Our right to decorate as we see fit.สิทธิในการตกแต่งอย่างที่เราเห็นว่าเหมาะสม Art Isn't Easy (2007)
Let's decorate the canopy of the skyเพื่อประดับใต้ชายคาแห่งท้องฟ้า Like Stars on Earth (2007)
Let's decorate the canopy of the skyเพื่อประดับใต้ชายคาแห่งท้องฟ้า Like Stars on Earth (2007)
He can build home and decorate them.เค้าสร้างได้ทั้งบ้านแถมแต่งบ้านได้อีกต่างหาก Welcome to Kanagawa (2008)
They could decorate the room any way they wanted.ว่าเค้าสามารถตกแต่งห้องนี้ได้ตามที่เค้าต้องการ What More Do I Need? (2008)
Decorate his locker.- ตกแต่งล็อกเกอร์ของเขา There's No 'I' in Team (2008)
I helped decorate your stupid locker.ชั้นช่วยคุณจัดล็อกเกอร์โง่ๆนั่น There's No 'I' in Team (2008)
I'm getting really worried. I mean, how long can it take to decorate one room?ฉันเครียดจริงๆนะ เมื่อไรเค้าจะทำห้องเสร็จซะที Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
To celebrate, we'll eat cake and decorate the house with lights and balloons.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง, \ เราจะกินเค้ก และตกแต่งบ้าน \ด้วยไฟและลูกโป่ง Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorateI like to decorate my apartment to suit my taste.
decorateI think I prefer this room as it was, before we decorated it.
decorateShe decorated her house regardless of cost.
decorateShe decorated her room with bright color.
decorateShe decorated her room with roses.
decorateShe decorated the wall with pictures.
decorateThe church is decorated with flowers for the wedding.
decorateThe hall was decorated with Japanese paintings.
decorateThe room was decorated with flowers for the party.
decorateThe streets were decorated with flags.
decorateWe decorated the Christmas tree with lights.
decorateWe ourselves decorated the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประดับไฟ(v) decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7, 000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai Definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ตัดแต่ง(v) trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai Definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
วิภูษิต(adj) decorated, See also: adorned, Thai Definition: ที่แต่งแล้ว, ที่ประดับแล้ว, ที่ตกแต่งแล้ว, Notes: (สันสกฤต)
อ่า(v) decorate, See also: deck out, dress, Syn. ประดับ, ตกแต่ง
ติดธง(v) decorate with flags, See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags, Syn. ประดับธง, Example: ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แทบทุกบ้านจะติดธงไว้ที่หน้าบ้าน, Thai Definition: แขวนห้อยหรือประดับด้วยธง
แต่ง(v) decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai Definition: จัดให้งาม
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประดิดประดอย(v) elaborate, See also: decorate, embellish, adorn, trim, Syn. ประดอย, Example: เธอนั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย, Thai Definition: บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
ลุ่น[lun] (adj) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque  FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ประดับ[pradap] (v) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance  FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ประดับประดา[pradappradā] (x) EN: decorated (with)
ประดับธง[pradap thong] (v, exp) EN: decorate with flags ; deck with flags
ปรุง[prung] (v) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches  FR: décorer ; apporter la touche finale
สรรค์[san] (v) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate  FR: créer ; construire ; décorer
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งร้าน[taeng rān] (v, exp) EN: decorate a shop  FR: décorer un magasin/une boutique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECORATE D EH1 K ER0 EY2 T
DECORATED D EH1 K ER0 EY2 T AH0 D
DECORATED D EH1 K ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorate (v) dˈɛkərɛɪt (d e1 k @ r ei t)
decorated (v) dˈɛkərɛɪtɪd (d e1 k @ r ei t i d)
decorates (v) dˈɛkərɛɪts (d e1 k @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, / ] decorated archway #31,784 [Add to Longdo]
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] decorate; decoration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポップ[poppu] (adj-na, n, vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P) #4,058 [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-no, n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly #4,837 [Add to Longdo]
鳴門(P);鳴門巻[なると(鳴門)(P);なるとまき(鳴門巻), naruto ( naruto )(P); narutomaki ( naruto kan )] (n) steamed fish-paste cake, sliced to decorate soup (type of kamaboko); (P) #8,630 [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r, vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) #12,377 [Add to Longdo]
デコトラ[dekotora] (n) decorated truck; art truck [Add to Longdo]
デコレーションケーキ[dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei [Add to Longdo]
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone [Add to Longdo]
レモンチョウチョウウオ[remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish [Add to Longdo]
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn [Add to Longdo]
縁神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decorate \Dec"o*rate\ (d[e^]k"[-o]*r[=a]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Decorated} (d[e^]k"[-o]*r[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Decorating} (d[e^]k"[-o]*r[=a]`t[i^]ng).] [L. decoratus, p.
   p. of decorare, fr. decus ornament; akin to decere to be
   becoming. See {Decent}.]
   To deck with that which is becoming, ornamental, or honorary;
   to adorn; to beautify; to embellish; as, to decorate the
   person; to decorate an edifice; to decorate a lawn with
   flowers; to decorate the mind with moral beauties; to
   decorate a hero with honors.
   [1913 Webster]
 
      Her fat neck was ornamented with jewels, rich bracelets
      decorated her arms.           --Thackeray.
 
   Syn: To adorn; embellish; ornament; beautify; grace. See
     {Adorn}.
     [1913 Webster]
 
   {Decorated style} (Arch.), a name given by some writers to
    the perfected English Gothic architecture; it may be
    considered as having flourished from about a. d. 1300 to
    a. d. 1375.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorate
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: award a mark of honor, such as a medal, to; "He was decorated
     for his services in the military"
   4: provide with decoration; "dress the windows" [syn: {dress},
     {decorate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top