ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

definition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -definition-, *definition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definition(n) ความคมชัดของภาพ, Syn. sharpness, Ant. confusion, mixing
definition(n) คำนิยาม, See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย, Syn. meaning, explanation, Ant. absurdity, nonsense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ, การกำหนด, การจำกัดวง, ความคมหรือความชัดของภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
definition(n) คำนิยาม, คำจำกัดความ, คำอธิบาย, การบัญญัติศัพท์, ความชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
definitionการนิยาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definitionบทนิยาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
definition, legalบทนิยามศัพท์กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition, ostensiveการนิยามโดยยกตัวอย่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definitionนิยาม [การแพทย์]
Definition of Termsคำจำกัดความ [การแพทย์]
Definition, Clear Operationalคำจำกัดความชัดเจนของตัววัด [การแพทย์]
Definition, Operationalคำจำกัดความที่ปฏิบัติได้ชัดเจน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
definition(n) a concise explanation of the meaning of a word or phrase or symbol
definition(n) clarity of outline

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Definition

n. [ L. definitio: cf. F. définition. ] 1. The act of defining; determination of the limits; as, a telescope accurate in definition. [ 1913 Webster ]

2. Act of ascertaining and explaining the signification; a description of a thing by its properties; an explanation of the meaning of a word or term; as, the definition of “circle;” the definition of “wit;” an exact definition; a loose definition. [ 1913 Webster ]

Definition being nothing but making another understand by words what the term defined stands for. Locke. [ 1913 Webster ]

3. Description; sort. [ R. ] “A new creature of another definition.” Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

4. (Logic) An exact enunciation of the constituents which make up the logical essence. [ 1913 Webster ]

5. (Opt.) Distinctness or clearness, as of an image formed by an optical instrument; precision in detail.

Syn. -- Definition, Explanation, Description. A definition is designed to settle a thing in its compass and extent; an explanation is intended to remove some obscurity or misunderstanding, and is therefore more extended and minute; a description enters into striking particulars with a view to interest or impress by graphic effect. It is not therefore true, though often said, that description is only an extended definition. “Logicians distinguish definitions into essential and accidental. An essential definition states what are regarded as the constituent parts of the essence of that which is to be defined; and an accidental definition lays down what are regarded as circumstances belonging to it, viz., properties or accidents, such as causes, effects, etc.” Whately. [ 1913 Webster ]

Definitional

a. Relating to definition; of the nature of a definition; employed in defining. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strong as ten regular men, definitelyแข็งแกร่งดัง คน 10 คน Aladdin (1992)
Not by legal definition, no. Not at all.ไม่ใช่ในคำนิยามของกฏหมาย ไม่ ไม่เลย Basic Instinct (1992)
- It's the drains. Definitely.- มันเป็นกลิ่นท่อน้ำทิ้ง The Cement Garden (1993)
My grandfather says you're definitely going to make it to the Olympics.ปู่ผมบอกว่าพี่ได้ไปโอลิมปิกแน่นอน Cool Runnings (1993)
- Definitely not in the IRA.- - แน่นอนไม่ได้อยู่ในบ้านมือสอง In the Name of the Father (1993)
I feel we could make a definite contribution here.ผมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างงานบริจาคได้ชัดเจน Junior (1994)
Between you and I, I would say, definite results within a week.รู้แค่เรานะ ผมบอกได้ว่าผลจะออกมาในไม่กี่สัปดาห์ Junior (1994)
No, it is, definitely physical.- ใช่ ไม่ มันเป็นสัญญาณแน่ๆ Junior (1994)
Definitely a little nervous, but nice.ถึงจะดูประสาทหน่อยๆ แต่ก็น่ารักดี Junior (1994)
Something's definitely goin' on. They're sendin' everybody home.เหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น พวกเขากำลังให้ทุกคนออกไปจากตึก Junior (1994)
- It's not a date. It's definitely not a date. - [ Sighs ]- มันไม่ใช่วันที่ มันแน่นอนไม่วันที่ Pulp Fiction (1994)
Now I'm definitely not gonna tell you 'cause it's been built up too much.ตอนนี้ฉันไม่แน่นอนจะบอกคุณเพราะมันถูกสร้างขึ้นมามากเกินไป Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definitionAbove all, logic requires precise definitions.
definitionAbove all, scientific terms call for precise definitions.
definitionBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
definitionCan you give me the definition of a cone?
definitionLook up the definition of 'guy' in your dictionary.
definitionThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
definitionTo give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจำกัดความ(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Count Unit: คำ, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบายศัพท์(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำนิยาม(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
การนิยาม(n) definition, See also: explanation, clarification, Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย, Example: โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง, Thai Definition: การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทนิยาม[botniyām] (n) EN: definition  FR: définition [ f ]
หายเหนื่อย[hāi neūay] (v, exp) EN: give definition ; define  FR: être remis de sa fatigue
การกำหนดความหมาย[kān kamnot khwāmmāi] (n, exp) EN: definition
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [ f ] ; explication [ f ]
คำจำกัดความ[khamjamkatkhwām] (n) EN: definition  FR: définition [ f ]
คำนิยาม[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition  FR: définition [ f ]
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition  FR: sensibilité [ f ] ; résolution [ f ] ; définition [ f ]
ความละเอียดสูง[khwām la-īet sūng] (n, exp) EN: high-definition  FR: haute résolution [ f ] ; haute définition [ f ] ; HD
ความหมาย[khwāmmāi] (n) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation  FR: signification [ f ] ; sens [ m ] ; interprétation [ f ] ; définition [ f ]
นิยาม[niyām] (n) EN: definition  FR: définition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
definition
definitions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definition
definitions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ,   /  ] definition #4,853 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Definition { f } | Definitionen { pl }definition | definitions [Add to Longdo]
Definition { f } [ math. ]definition [Add to Longdo]
Definitionsbereich { m } [ math. ]domain [Add to Longdo]
Fallunterscheidung { f }definition by cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定義[ていぎ, teigi] (n, vs) definition; (P) #1,014 [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] (n, vs) (1) decision; settlement; (2) { math } definition; (P) #3,250 [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) #10,034 [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) { comp } Interface Definition Language [Add to Longdo]
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) { comp } character definition table [Add to Longdo]
クリアビジョン[kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[chanerudefinishonfo-matto] (n) { comp } channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) { comp } Data Definition Language; DDL [Add to Longdo]
ディフィニション[deifinishon] (n) definition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top