Search result for

be over

   
62 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be over-, *be over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be over[PHRV] จบ, See also: เสร็จ, เลิก, Syn. get over, get through, have over
be over[PHRV] มีเหลือ, Syn. leave over
be over[PHRV] อยู่เหนือ, See also: อยู่บน, Syn. be above
be over[PHRV] มากกว่า (จำนวน), Syn. be above
be over[PHRV] ใช้เวลานาน (ในการทำบางอย่าง), Syn. take over
be over the hill[IDM] แก่เกินจะใช้ประโยชน์หรือใช้งาน
be over the moon[IDM] ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
be over one's head[IDM] เข้าใจยาก, See also: ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, Syn. be above

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be over in a minute.นี่นามบัตรของผม The Widow Maker (2017)
Ah! My basket! It will all be over soon.อ้า ตระกร้าของข้า มันจะจบในไม่ช้า No One (2016)
The whole thing will be over before anyone can call on you to do anything.ทั้งหมดจะจบลงก่อนที่มีไครจะบอกให้ท่านทำอะไร Book of the Stranger (2016)
Tell him where she is... and all this butchery will be over forever.บอกเขาว่าเธออยู่ที่ไหน และทุกการฆ่าสัตว์นี้จะถูกกว่า ตลอดไป Underworld: Blood Wars (2016)
Be over in a minute.ถูกกว่าในนาทีที่ Hacksaw Ridge (2016)
Don't seem too American for an election to be over before it starts, does it?ดูไม่เหมือนอเมริกันเท่าไหร่ ที่การเลือกตั้งจะจบลง ก่อนมันจะเริ่ม ใช่ไหม Free State of Jones (2016)
It'll all be over before you know it, I promise.มันจะจบก่อนที่ลูกจะรู้ พ่อสัญญา The Scarecrow (2015)
Do it like I taught you--one strike to the neck, it'll be over quickly.ทำแบบที่ฉันสอน ปาดมีดที่คอหนึ่งครั้ง มันจบแล้ว เร็วเข้า The Offer (2015)
It will all be over soon, Princess.เดี๋ยวมันก็จบแล้ว เจ้าหญิง The Dance of Dragons (2015)
If we do this, it'll be over 900 days of space.ถ้าเราทำเช่นนี้ มันจะคือกว่า 900 วันของพื้นที่ The Martian (2015)
It's gonna be over a grand.ค่าโดยสารเป็นร้อยเลยนะ Before We Go (2014)
You know..., if it were up to me, this would be over quick, without all the fuss.รู้ไหม ถ้ามันขึ้นอยู่กับฉัน มันจะจบอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวเลย Arkham (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be overBe over ears in debt.
be overBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
be overDon't be overconfident.
be overFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
be overHe cannot be over fifty; he must still be in his forties.
be overHe longed for the winter to be over.
be overHe must be over fifty.
be overHe must be over sixty.
be overI am hoping that it will be overlooked this time.
be overIf my father had not been killed in the war, he would be over sixty years old now.
be overIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
be overI'll be over in half an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
เกินขอบเขต[V] be over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต, Thai definition: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, Syn. ถือตัว, ไว้ตัว, ยกตัว, Example: เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ, Thai definition: หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง
แพ้ภัย[V] be overwhelmed by, Example: ที่แล้วๆ มา คนพาลมักแพ้ภัยไปเองทั้งสิ้น
หมดเวลา[V] (time) be up, See also: be over, Example: เสียงระฆังบอกหมดเวลาชั่วโมงที่สองดังขึ้นเมื่อนักเรียนกล่าวขอบคุณคุณครูเรียบร้อยแล้ว
แล้วไป[V] be over, See also: be ended, be bygone, be gone, be finished, Syn. จบ, แล้ว, Example: เรื่องนี้ก็แล้วไปแล้วจะไปพูดถึงอีกทำไม, Thai definition: เสร็จสิ้นไป, เสร็จกันไป
มักใหญ่[V] be ambitious, See also: be over-ambitious, aspire, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: ท่านนายอำเภอกินอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป
มักใหญ่ใฝ่สูง[V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
เกม[V] be over, See also: be done, be finished, be ended, Syn. จบ, สิ้นสุด, Example: เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้เกมได้แล้ว, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
โค่ง[V] be overgrown, See also: be outgrown, be too large, Syn. โย่ง, Ant. เตี้ยกว่าเพื่อน, เล็กกว่าเพื่อน, Example: ช่างน่าสงสารแมลงปอตัวโค่งใหญ่สีลายดำเขียวที่เคราะห์ร้ายตัวนั้น, Thai definition: โตกว่าเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกินกำหนด[X] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire   
เกินขอบเขต[v. exp.] (koēn khøpkhēt) EN: be over the limit   FR: dépasser la limite

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]
育ち過ぎる[そだちすぎる, sodachisugiru] (v1) to be overgrown [Add to Longdo]
引ける[ひける, hikeru] (v1,vi) to close; to be over; to break up (e.g. school) [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious [Add to Longdo]
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top