Search result for

be over

(62 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be over-, *be over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be over[PHRV] จบ, See also: เสร็จ, เลิก, Syn. get over, get through, have over
be over[PHRV] มีเหลือ, Syn. leave over
be over[PHRV] อยู่เหนือ, See also: อยู่บน, Syn. be above
be over[PHRV] มากกว่า (จำนวน), Syn. be above
be over[PHRV] ใช้เวลานาน (ในการทำบางอย่าง), Syn. take over
be over the hill[IDM] แก่เกินจะใช้ประโยชน์หรือใช้งาน
be over the moon[IDM] ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
be over one's head[IDM] เข้าใจยาก, See also: ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, Syn. be above

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it'll all be over soon. so we can always meet up.All of us dropping by here, talking nonsense, it'll all be over soon. But all of us live close by, so we can always meet up. Akai ito (2008)
All right? It's not gonna be over in six days or six months.เข้าใจไหม มันจะไม่จบภายใน หก วัน หรือ หก เดือน Episode #1.5 (2008)
If he spreads it around, everything will be over.ถ้ามันเอาไปพูด ทุกอย่างจบแน่ Iljimae (2008)
Do you think their mistakes will be overlooked?นายคิดว่าคนดูจะมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขาหรอ? Beethoven Virus (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
This operation will be over.ภารกิจเราจะล้มเหลว Body of Lies (2008)
And if you feel the need to be overly dramatic, save it for the school play.ถ้าคุณจะตีหน้าเศร้า เก็บไว้ตอนเล่นละครโรงเรียน WarGames: The Dead Code (2008)
- I'll be over to see you later.- เดี๋ยวผมจะไปพบคุณทีหลัง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Your dad's not going to be over here, is he?พ่อนายไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
It's something not to be overheard, just between us.มีคนบอกว่าพวกเธอขโมยปืนไป Gomorrah (2008)
I will not be overruled in my own court.ศาลจะไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนกฎ The Reader (2008)
Look, the sooner we find Caroline, the sooner we can find Fluffy and the sooner this will be over.ฟัง ยิ่งเราตามหาแคโรลายย์เร้วเท่าไร ก็ยิ่งตามหาฟลัฟฟี้เจอเร็วเท่านั้น และเรื่องนี้ก็จะจบเร้วเท่านั้น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be overBe over ears in debt.
be overBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
be overDon't be overconfident.
be overFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
be overHe cannot be over fifty; he must still be in his forties.
be overHe longed for the winter to be over.
be overHe must be over fifty.
be overHe must be over sixty.
be overI am hoping that it will be overlooked this time.
be overIf my father had not been killed in the war, he would be over sixty years old now.
be overIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
be overI'll be over in half an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
เกินขอบเขต[V] be over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต, Thai definition: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, Syn. ถือตัว, ไว้ตัว, ยกตัว, Example: เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ, Thai definition: หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง
แพ้ภัย[V] be overwhelmed by, Example: ที่แล้วๆ มา คนพาลมักแพ้ภัยไปเองทั้งสิ้น
หมดเวลา[V] (time) be up, See also: be over, Example: เสียงระฆังบอกหมดเวลาชั่วโมงที่สองดังขึ้นเมื่อนักเรียนกล่าวขอบคุณคุณครูเรียบร้อยแล้ว
แล้วไป[V] be over, See also: be ended, be bygone, be gone, be finished, Syn. จบ, แล้ว, Example: เรื่องนี้ก็แล้วไปแล้วจะไปพูดถึงอีกทำไม, Thai definition: เสร็จสิ้นไป, เสร็จกันไป
มักใหญ่[V] be ambitious, See also: be over-ambitious, aspire, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: ท่านนายอำเภอกินอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป
มักใหญ่ใฝ่สูง[V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
เกม[V] be over, See also: be done, be finished, be ended, Syn. จบ, สิ้นสุด, Example: เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้เกมได้แล้ว, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
โค่ง[V] be overgrown, See also: be outgrown, be too large, Syn. โย่ง, Ant. เตี้ยกว่าเพื่อน, เล็กกว่าเพื่อน, Example: ช่างน่าสงสารแมลงปอตัวโค่งใหญ่สีลายดำเขียวที่เคราะห์ร้ายตัวนั้น, Thai definition: โตกว่าเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกินกำหนด[X] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire   
เกินขอบเขต[v. exp.] (koēn khøpkhēt) EN: be over the limit   FR: dépasser la limite

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]
育ち過ぎる[そだちすぎる, sodachisugiru] (v1) to be overgrown [Add to Longdo]
引ける[ひける, hikeru] (v1,vi) to close; to be over; to break up (e.g. school) [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious [Add to Longdo]
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top