Search result for

goal

(82 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goal-, *goal*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goal    [N] ประตู
goal    [N] จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
goalless    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถทำประตู (คะแนน) ได้ (กีฬา)
goalpost    [N] เสาประตู (กีฬา)
goal kick    [N] ลูกโทษ (กีฬา)
goal line    [N] เส้นประตู
goalmouth    [N] หน้าประตู (กีฬา), See also: ปากประตู
goalkeeper    [N] ผู้รักษาประตู, Syn. goalie, goaltender, netkeeper
goalscorer    [N] ผู้ทำประตูได้ (กีฬา)
goaltender    [N] ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Goal setting in personnel managementการตั้งเป้าหมายในการบริหารงานบุคคล [TU Subject Heading]
Goal-Free Approachแนวความคิดอิสระ [การแพทย์]
Goalsวัตถุประสงค์รอง, [การแพทย์]
Goals, Two-Positiveเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goalWhat is your ultimate goal in your life?
goalAnn has achieved her desired goal.
goalThe goal is still some distance away.
goalThe goals were placed at the opposite ends of the town.
goalIt is a far cry from here to the goal.
goalThis movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.
goalWith a firm goal in mind, you will do well.
goalThe goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.
goalWe concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.
goalEven if it takes you three years, you must accomplish your goal.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
goaltendingn. การรักษาประตู

English-Thai: Nontri Dictionary
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้าประสงค์ [N] aim, See also: goal, purpose, objective, target, Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Example: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว, Thai definition: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
ประตูฟุตบอล    [N] goal, Example: เขาเตะบอลเข้าประตูฟุตบอล 2 ลูก, Count unit: ประตู, Thai definition: ประตู 2 เสา มีคานและมีตาข่ายรอรับลูกฟุตบอลที่เตะผ่านเข้าไป
ประตู    [CLAS] goal, Example: นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู, Count unit: ประตู, Thai definition: ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
ความมุ่งหมาย    [N] goal, See also: aim, purpose, object, Syn. จุดมุ่งหมาย, เป้าประสงค์, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: ความมุ่งหมายอันสูงสุดของการศึกษาคือการให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา
เส้นชัย [N] goal, See also: aim, Example: การที่เขาถึงเส้นชัยก่อนเพื่อน ก็เพราะว่าเขามีความอุตสาหะในการทำธุรกิจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง, Thai definition: จุดที่ประสบความสำเร็จ
หลักชัย    [N] goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
การยิงประตู[n. exp.] (kān ying pratū) EN: goal   FR: but [m] ; goal [m]
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal   FR: marquer un but
เขตประตู[n. exp.] (khēt pratū) EN: goal area   
ความมุ่งหมาย[n.] (khwām mungmāi) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit   FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
โกล์[n.] (kōl) FR: gardien de but [m] ; portier [m] ; goal [m] (anglic.)
โกล์[n.] (kōl) EN: goal   FR: but [m] ; goal [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOAL    G OW1 L
GOALS    G OW1 L Z
GOALIE    G OW1 L IY0
GOALPOST    G OW1 L P OW2 S T
GOALKEEPER    G OW1 L K IY2 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goal    (n) (g ou1 l)
goals    (n) (g ou1 l z)
goalie    (n) (g ou1 l ii)
goalies    (n) (g ou1 l i z)
goalless    (j) - (g ou1 l - l i s)
goal-kick    (n) - (g ou1 l - k i k)
goal-line    (n) - (g ou1 l - l ai n)
goalmouth    (n) (g ou1 l m au th)
goal-kicks    (n) - (g ou1 l - k i k s)
goal-lines    (n) - (g ou1 l - l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziel {n} | Ziele {pl}goal | goals [Add to Longdo]
Torlinie {f} | Torlinien {pl}goal line | goal lines [Add to Longdo]
Torjäger {m}; Torjägerin {f} [sport]goal scorer [Add to Longdo]
Anschlusstor {n}; Anschlusstreffer {m}goal which leaves the side only one down [Add to Longdo]
Torwart {m}; Torhüter {m}; Torhüterin {f}; Tormann {m}; Torfrau {f} [sport] | Torwarte {pl}; Torhüter {pl}; Torhüterinnen {pl}; Tormänner {pl}; Torfrauen {pl}goal keeper; goalkeeper; goalie | goal keepers; goalkeepers; goalies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer) [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby) [Add to Longdo]
オウンゴール[, oungo-ru] (n) own goal (soccer) [Add to Longdo]
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.) [Add to Longdo]
ゴーリー[, go-ri-] (n) goalie; goalkeeper [Add to Longdo]
ゴール[, go-ru] (n,vs) (1) goal; (n) (2) (See ガリア) Gaul; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper [Add to Longdo]
球门[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] goalmouth (in soccer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goal \Goal\, n. [F. gaule pole, Prov. F. waule, of German
   origin; cf. Fries. walu staff, stick, rod, Goth. walus, Icel.
   v["o]lr a round stick; prob. akin to E. wale.]
   [1913 Webster]
   1. The mark set to bound a race, and to or around which the
    constestants run, or from which they start to return to it
    again; the place at which a race or a journey is to end.
    [1913 Webster]
 
       Part curb their fiery steeds, or shun the goal
       With rapid wheels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The final purpose or aim; the end to which a design tends,
    or which a person aims to reach or attain.
    [1913 Webster]
 
       Each individual seeks a several goal. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A base, station, or bound used in various games as the
    point or object which a team must reach in order to score
    points; in certain games, the point which the ball or puck
    must pass in order for points to be scored. In football,
    it is a line between two posts across which the ball must
    pass in order to score points; in soccer or ice hockey, it
    is a net at each end of the soccer field into which the
    soccer ball or hocjey puck must be propelled; in
    basketball, it is the basket[7] suspended from the
    backboard, through which the basketball must pass.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Sport) The act or instance of propelling the ball or puck
    into or through the goal[3], thus scoring points; as, to
    score a goal.
    [PJC]
 
   {Goal keeper}, (Sport) the player charged with the defense of
    the goal, such as in soccer or ice hockey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goal
   n 1: the state of affairs that a plan is intended to achieve and
      that (when achieved) terminates behavior intended to
      achieve it; "the ends justify the means" [syn: {goal},
      {end}]
   2: the place designated as the end (as of a race or journey); "a
     crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhausted as
     their destination came into view" [syn: {finish},
     {destination}, {goal}]
   3: game equipment consisting of the place toward which players
     of a game try to advance a ball or puck in order to score
     points
   4: a successful attempt at scoring; "the winning goal came with
     less than a minute left to play"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 goal [gol]
   goal
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top