Search result for

fulfil

(61 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fulfil-, *fulfil*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fulfill    [VT] สมหวัง, See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill    [VT] กระทำการ (ตามคำสั่ง), Syn. carry out, execute, implement, Ant. disregard, ignore, neglect
fulfillment    [N] การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์, Syn. contentment, gratification, satisfaction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fulfilYou must fulfill your promise without fail.
fulfilThis job fulfils my expectations.
fulfilThere is nobody who fulfils these conditions.
fulfilDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
fulfilI was determined to fulfill my duties at any cost.
fulfilEnjoyable and fulfilling.
fulfilTry to fulfill your duty.
fulfilWe fulfill our obligations.
fulfilMy life is perfectly fulfilled.
fulfilI tried to fulfill my duty.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfil(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfil(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติมเต็ม [V] fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai definition: เพิ่มให้เต็ม
สมปรารถนา    [V] fulfil one's wish, See also: have one's wish fulfilled, Syn. สมประสงค์, Example: ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ
สมหวัง    [V] fulfil one's hope, See also: have one's hopes fulfilled, Ant. ผิดหวัง, Example: กระไรหนอเพื่อนของหล่อนจึงไม่เคยสมหวังในสิ่งใดเลย, Thai definition: บรรลุดังหวัง
สมหมาย    [V] have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
หนำใจ    [V] satisfy, See also: fulfill, Syn. พอใจ, สาแก่ใจ, สมใจ, Example: เขาทานอาหารคาวจนหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนไปทานของหวานต่อ, Thai definition: มากจนพอใจ
บำเพ็ญ    [V] fulfill, Example: ท่านได้บำเพ็ญบุญญาบารมีไว้มาก จนนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องสยบแก่ท่าน, Thai definition: ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน
แก้บน [V] fulfill one's vow, See also: make a votive offering, redeem a vow to a god, Syn. ใช้บน, Example: เธอแก้บนพระพรหมด้วยไข่ต้ม100ฟอง, Thai definition: เซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้
ความสมหวัง    [N] fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
สาสมใจ    [V] satisfy, See also: fulfill, please, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ สาสมใจคุณหรือยัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done   FR: accomplir ; achever
สัมฤทธิ์ผล[v. exp.] (samrit phon) EN: achieve ; accomplish ; bear fruit ; complete ; fulfil   

CMU English Pronouncing Dictionary
FULFILL    F UH0 L F IH1 L
FULFILLS    F UH0 L F IH1 L Z
FULFILLED    F UH0 L F IH1 L D
FULFILLING    F UH0 L F IH1 L IH0 NG
FULFILLMENT    F UH0 L F IH1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fulfil    (v) (f u1 l f i1 l)
fulfils    (v) (f u1 l f i1 l z)
fulfilled    (v) (f u1 l f i1 l d)
fulfilling    (v) (f u1 l f i1 l i ng)
fulfilment    (n) (f u1 l f i1 l m @ n t)
fulfilments    (n) (f u1 l f i1 l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill [Add to Longdo]
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization [Add to Longdo]
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment [Add to Longdo]
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, / ] fulfill (a promise); tread; walk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fulfill \Ful*fill"\, v. t. [imp. & p. p. {Fulfilled}; p. pr. &
   vb. n. {Fulfilling}.] [OE. fulfillen, fulfullen, AS.
   fulfyllan; ful full + fyllan to fill. See {Full}, a., and
   {Fill}, v. t.] [Written also {fulfil.}]
   1. To fill up; to make full or complete. [Obs.] "Fulfill her
    week" --Gen. xxix. 27.
    [1913 Webster]
 
       Suffer thou that the children be fulfilled first,
       for it is not good to take the bread of children and
       give to hounds.            --Wyclif (Mark
                          vii. 27).
    [1913 Webster]
 
   2. To accomplish or carry into effect, as an intention,
    promise, or prophecy, a desire, prayer, or requirement,
    etc.; to complete by performance; to answer the
    requisitions of; to bring to pass, as a purpose or design;
    to effectuate.
    [1913 Webster]
 
       He will, fulfill the desire of them fear him. --Ps.
                          cxlv. 199.
    [1913 Webster]
 
       Here Nature seems fulfilled in all her ends.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Servants must their masters' minds fulfill. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fulfil
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]
   3: meet the requirements or expectations of [syn: {satisfy},
     {fulfill}, {fulfil}, {live up to}] [ant: {fall short of}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top