Search result for

polish

(105 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polish-, *polish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polish[VT] ขัด, See also: ขัดให้ขึ้นเงา, ถูให้ขึ้นเงา, Syn. brighten, burnish, rub, varnish
Polish[ADJ] เกี่ยวกับโปแลนด์
polish[VT] ขัดเกลา, See also: เกลา, ทำให้สละสลวย, ทำให้เรียบร้อย, Syn. refine
Polish[N] ชาวโปแลนด์
polish[VT] ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. complete, improve
Polish[N] ภาษาโปแลนด์ (เป็นภาษาสลาฟภาษาหนี่ง)
polish[VI] (พื้น, ผิว) เป็นเงา, See also: (พื้น, ผิว) ขึ้นมัน
polish[N] การขัด, See also: การถูให้ขึ้นเงา
polish[N] การขัดเกลา
polish[N] ความเงางาม, See also: ความมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
polished ricen. ข้าวสาร, Syn. white rice
nail polishยาทาเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
polish(vi) เป็นเงามัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว
polish(vt) ขัดเงา,ขัด,ทำให้ขึ้นเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Polish notationสัญกรณ์โพลิช [มีความหมายเหมือนกับ prefix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
polished surface dentureฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polishing Pond บ่อขัดแต่ง
บ่อบำบัดโดยวิธีธรรมชาติ มักใช้ต่อจากบ่อปรับเสถียร หรือสระเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Polishing Process กระบวนการขัดแต่ง
กระบวนการที่ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นอีก เช่น การใช้บ่อขัดแต่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when you've done that, you can polish my... s-saddle.และเมื่อไรที่เจ้าทำเสร็จเเล้ว เจ้าสามารถขัดอานม้าของข้าได้เลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Oh, yeah, and I got digits from this Polish chick in Rio.จากนั้นผมโดดกลับไปดูบาส NBA ควอเตอร์สุดท้ายรอบชิง Jumper (2008)
Are you used to speaking only after polishing your thoughts?หรือว่าเธอเคยชินกับการพูด หลังจาก ขัดเกลาความคิดของเธอก่อน? Episode #1.9 (2008)
You're going to polish your thoughts again before speaking?เธอจะขัดเกลาความคิดของเธออีกครั้ง ก่อนที่จะพูดหรือ? Episode #1.9 (2008)
Store windows, glass office buildings, polished steel, eyes in the back of your head.ไม่ว่าหน้าต่างร้านค้า,กระจกจากตึกสำนักงาน\ เงาสะท้อนจากเหล็ก เป็นเหมือนตาข้างหลัง Bangkok Dangerous (2008)
He once ate an answering machine. Just polished it off.มันยังเคยกินเครื่องตอบคำถามเลย กินซะเรียบ Marley & Me (2008)
Polish her glasses, buy her some ruby slippers, take her to prom.เช็ดแว่นให้เธอ ,ซื้อรองเท้าแตะฝังพลอย ,พาเธอไปงานพรอม High School Musical 3: Senior Year (2008)
Shoe polish,lighter fluid,glue?ยาขัดรองเท้า น้ำมันไฟแช็ค กาว Dirt Nap (2008)
The nail polish R% D group from Germany is at 3:45.บริษัทวิจัยเรื่องน้ำยาล้างเล็บ จากเยอรมันอีก ตอน 3.45 Duplicity (2009)
And it takes an excellent polish.ขัดแล้วจะสวยมาก London. Of Course (2009)
Polish pastry.พาสตรี้แบบคนโปแลนด์ New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polishA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
polishDon't forget to polish your shoes before you go out!
polishHer car has a nice polish.
polishHis assistant polished his shoes.
polishI got him to polish my shoes.
polishI'm looking for a lipstick to go with this nail polish.
polishI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
polishI polished up the floor and furniture.
polishJane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.
polishMay I use the shoe polish?
polishMy brother polished the silver.
polishMy father polished his car till it shone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นเงา[V] become shiny, See also: polish, Syn. เป็นเงา, Example: รังครั่งใช้ทำเชลแล็กสำหรับทาไม้ให้ขึ้นเงางดงาม
ขัดเงา[V] polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
ขัดถู[V] polish, See also: burnish, wipe, scrub, rub, Syn. ขัด, ถู, Example: พวกเราช่วยกันขัดถูหม้อไหกันเป็นการใหญ่ เพราะที่บ้านจะมีงานบุญครั้งใหญ่, Thai definition: เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาดจนขึ้นเงา
มันปลาบ[ADJ] shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
มันปลาบ[ADJ] shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
ชักเงา[V] polish, See also: shine, varnish, burnish, lacquer, Thai definition: ที่ทำให้เกิดเงา
เจียระไน[V] cut (gemstones, diamonds), See also: polish, Syn. แต่ง, เกลา, แปลง, ดัดแปลง, ตบแต่ง, Example: เพชรทุกเม็ดในร้านนี้เจียระไนอย่างประณีต, Thai definition: ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
หินขัด[N] polished stone, Example: บ้านสมัยใหม่มักปูพื้นด้วยหินขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักเงา[v.] (chakngao) EN: polish   
หินขัด[n. exp.] (hin khat) EN: polished stone   FR: pierre polie [f]
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ข้าวซ้อมมือ[n. exp.] (khāosom meū) EN: coarse rice ; half-polished rice   
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape   FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดมัน[v. exp.] (khat man) EN: polish ; wax   FR: cirer ; vernir
ขัดเงา[v.] (khat-ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax   FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดรองเท้า[v. exp.] (khat røngthāo) EN: polish the shoes ; shine the shoes   FR: cirer les chaussures
ขัดถู[v.] (khatthū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub   FR: récurer ; polir ; astiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
POLISH    P AA1 L IH0 SH
POLISH    P OW1 L IH0 SH
POLISHED    P AA1 L IH0 SH T
POLISHING    P AA1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Polish    (n) (p ou1 l i sh)
polish    (v) (p o1 l i sh)
polished    (v) (p o1 l i sh t)
polisher    (n) (p o1 l i sh @ r)
polishes    (v) (p o1 l i sh i z)
polishers    (n) (p o1 l i sh @ z)
polishing    (v) (p o1 l i sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochglanzfarbe {f}polish coating [Add to Longdo]
Schleifprobe {f}polish preparation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズウォティ;ズロチ;ズウォチ[, zuuotei ; zurochi ; zuuochi] (n) złoty (Polish currency) [Add to Longdo]
ネイルポリッシュ;ネールポリッシュ[, neiruporisshu ; ne-ruporisshu] (n) nail polish [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド記法[ポーランドきほう, po-rando kihou] (n) {comp} Polish notation [Add to Longdo]
ポーランド語[ポーランドご, po-rando go] (n) Polish (language) [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
ポリサージュ[, porisa-ju] (n) (1) polishing (fre [Add to Longdo]
ポリッシュリムーバー[, porisshurimu-ba-] (n) polish remover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打磨[dǎ mó, ㄉㄚˇ ㄇㄛˊ, ] polish; grind [Add to Longdo]
波兰语[bō lán yǔ, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Polish (language) [Add to Longdo]
波语[Bō yǔ, ㄅㄛ ㄩˇ, / ] Polish language [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] polished rice [Add to Longdo]
糯米[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ, ] polished glutinous rice [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] polishing tool; file; surname Lü [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polish \Pol"ish\, v. i.
   To become smooth, as from friction; to receive a gloss; to
   take a smooth and glossy surface; as, steel polishes well.
   --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polish \Pol"ish\, n.
   1. A smooth, glossy surface, usually produced by friction; a
    gloss or luster.
    [1913 Webster]
 
       Another prism of clearer glass and better polish.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything used to produce a gloss.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Refinement; elegance of manners.
    [1913 Webster]
 
       This Roman polish and this smooth behavior.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polish \Pol"ish\, a. [From {Pole} a Polander.]
   Of or pertaining to Poland or its inhabitants. -- n. The
   language of the Poles.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polish \Pol"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Polished}; p. pr. & vb.
   n. {Polishing}.] [F. polir, L. polire. Cf. {Polite}, {-ish}]
   1. To make smooth and glossy, usually by friction; to
    burnish; to overspread with luster; as, to polish glass,
    marble, metals, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to refine; to wear off the rudeness, coarseness, or
    rusticity of; to make elegant and polite; as, to polish
    life or manners. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To polish off}, to finish completely, as an adversary.
    [Slang] --W. H. Russell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Polish
   adj 1: of or relating to Poland or its people or culture;
       "Polish sausage"
   n 1: the property of being smooth and shiny [syn: {polish},
      {gloss}, {glossiness}, {burnish}]
   2: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   3: a preparation used in polishing
   4: the Slavic language of Poland
   v 1: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
      my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]
   2: improve or perfect by pruning or polishing; "refine one's
     style of writing" [syn: {polish}, {refine}, {fine-tune},
     {down}]
   3: bring to a highly developed, finished, or refined state;
     "polish your social manners" [syn: {polish}, {round}, {round
     off}, {polish up}, {brush up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top