Search result for

สำเร็จ

(91 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำเร็จ-, *สำเร็จ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประสบผลสำเร็จ[たっせい] (n vi vt modal ver) ประสบผลสำเร็จ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (n phrase ) Computer Package at Work

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เสื้่อผ้าสำเร็จรูป (n ) ready-to-wear clothes

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จ[V] finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
สำเร็จ[V] succeed, See also: accomplish, complete, Syn. ได้ผล, ประสบความสำเร็จ, เสร็จ, Example: งานครั้งนี้สำเร็จได้ก็เพราะความสามารถของฝ่ายประชาสัมพันธ์, Thai definition: ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
สำเร็จผล[V] succeed, See also: be a success, accomplish, Syn. บรรลุผล, เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
สำเร็จผล[V] succeed, See also: achieve, Syn. สำเร็จ, ได้ผล, สัมฤทธิ์ผล, Example: การงานจะสำเร็จผลสมบูรณ์ได้หากรู้จักประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้อง, Thai definition: ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้
สำเร็จรูป[ADJ] instant
สำเร็จรูป[ADJ] readymade, See also: prefabricated, instant, Example: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป, Thai definition: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำเร็จโทษ[V] execute, See also: put to death, Syn. ฆ่า, ประหาร, Example: เพชรฆาตสำเร็จโทษนักโทษด้วยดาบด้ามยาวคบกริบ, Thai definition: ลงโทษประหารชีวิต, Notes: (โบราณ)
สำเร็จการศึกษา[V] graduate, Syn. เรียนจบ, Example: พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thai definition: เรียนได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
สำเร็จความใคร่[V] masturbate, See also: wank, Syn. ช่วยตัวเอง, Example: นายแพทย์ไม่แนะนำให้วัยรุ่นสำเร็จความใคร่ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม, Thai definition: เสร็จกามกิจ, ทำให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำเร็จก. เสร็จ เช่น สำเร็จการศึกษา
สำเร็จถึง, บรรลุ, เช่น สำเร็จโสดา.
สำเร็จว. ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น เครื่องแกงสำเร็จ, ได้ผลสมประสงค์ เช่น วางแผนการขายสินค้าได้สำเร็จ.
สำเร็จรูปว. ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูป.
สำเร็จโทษก. ลงโทษเจ้านายให้สิ้นชีวิต.
ได้สำเร็จผล เช่น สอบได้
แล้วด้วย, แล้วไปด้วยสำเร็จด้วย เช่น แล้วด้วยใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't focus on school, and you got what you wanted for a while.พ่อไม่สนใจเรื่องเรียน แต่พ่อก็ทำมันสำเร็จ The Serena Also Rises (2008)
I hope you become a success at whatever it is you choose, after you finish school.พ่อหวังว่าวันนึงลูกจะต้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกรัก หลังจากที่ลูกเรียนจบแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Aren't you the least bit worried I'll succeed?คุณไม่ได้เลวที่สุดหรอก ผมทำสำเร็จแน่? Chuck in Real Life (2008)
When you don't come through.เวลาเธอทำอะไรไม่สำเร็จ Pret-a-Poor-J (2008)
So i-i'd say this was a success.เอ่อ งั้นฉันคงต้องพูดว่านี่มันเคยเป็นความสำเร็จ Pret-a-Poor-J (2008)
Um, I think that you are officially a successful artist.ฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะ Pret-a-Poor-J (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Because honestly, I achieved everything that I wanted.เพราะว่าหนูจริงใจ หนูสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง หนูต้องการมัน There Might be Blood (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
That's suicide. You'll never make it.นั้นมันฆ่าตัวตายน่ะ ไม่สำเร็จหรอกน่า Dead Space: Downfall (2008)
Do we have another patient who's almost finished With all their living?เรามีคนไข้คนอื่นที่เป้าหมายชีวิต ใกล้จะสำเร็จรึเปล่าล่ะ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done   FR: accomplir ; achever
สำเร็จ[v.] (samret) EN: succeed ; be successful ; meet with success ; be crowned with success   FR: réussir
สำเร็จ[X] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished   FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
สำเร็จการศึกษา[v. exp.] (samret kān seuksā) EN: graduate   FR: terminer ses études
สำเร็จความใคร่[v.] (samret khwām khrai) EN: masturbate ; wank ; ejaculate   FR: masturber ; éjaculer
สำเร็จผล[v. exp.] (samret phon) EN: succeed ; be a success ; accomplish ; achieve   FR: accomplir avec succès ; terminer avec fruit
สำเร็จรูป [adj.] (samretrūp) EN: readymade ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve   FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué
สำเร็จโทษ[v. exp.] (samretthōt) EN: execute ; put to death   FR: mettre à mort

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
achieve[VT] สำเร็จ, See also: สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ, Syn. complete, finish, execute
attain[VT] บรรลุเป้าหมาย, See also: สำเร็จ, Syn. reach, achieve
coast[VI] สำเร็จอย่างง่ายดาย
fulfill[VT] สมหวัง, See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
go off[PHRV] สำเร็จบางส่วน
gain[VT] ได้รับ, See also: สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา, Syn. earn, obtain, procure, receive, Ant. lose
walk it[IDM] ชนะได้อย่างง่ายดาย, See also: สำเร็จได้ง่ายๆ
jerk off[PHRV] สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม), See also: เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง, Syn. play with, pull at, toss off
manage[VI] สำเร็จ, See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, Syn. compass
masturbate[VI] สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
attain(vt) ถึง,บรรลุ,สำเร็จ,นิพพาน
attainable(adj) ถึงได้,บรรลุได้,สำเร็จได้
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
complete(vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำเสร็จ,บรรลุความสำเร็จ
completeness(n) ความสมบูรณ์,การทำสำเร็จ,ความพร้อมมูล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canned (adj ) สำเร็จรูป
flog the bishop (phrase slang) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
See also: S. masturbation,

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขานะ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
sich befriedigen(vt) |befriedigte sich, hat sich befriedigt| สำเร็จความใครด้วยตัวเอง, See also: S. onanieren, masturbieren
onanieren(vi) |onanierte, hat onaniert| สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง แบบผู้ชาย, See also: masturbieren
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,
Zeitaufwand(n) |der, nur Sg.| เวลาที่ต้องใช้การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung

French-Thai: Longdo Dictionary
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top