ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be completed

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be completed-, *be completed*, be complet, be complete
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can tell the board that my narrative will be completed on time, and it won't be a retrospective, as I'm sure you have all feared.คุณไปบอกคณะกรรมการได้เลยว่าเส้นเรื่องของผม จะเสร็จทันเวลา และมันจะไม่มีผลย้อนหลัง Dissonance Theory (2016)
Your call cannot be completed as dialed.หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ Checking In (2015)
I'm not sure they'll be completed by sundown.จะช่วยให้จับเขาได้ The Midnight Ride (2013)
The representative from Central City says construction on the Star Labs particle accelerator should be completed by Christmas.ตัวแทน \ จาก เซ็นทรัล ซิตี้ พูดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคของ Star Labs จะเสร็จภายในคริสมาสต์นี้ City of Heroes (2013)
Your call cannot be completed as dialed.เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ Odd Thomas (2013)
The U.S.S. Missouri was the final battleship to be completed by the United States before being de-commissioned and replaced with a more modern fleet of vessels, like destroyers.เรือ ยูเอสเอสมิสซูรี่ เป็นเรือรบลำสุดท้ายที่สร้างโดยสหรัฐฯ ก่อนจะถูกปลดระวาง และแทนที่ด้วยกองเรือที่ทันสมัยกว่า อย่างเรือพิฆาต Battleship (2012)
Except for the person in-charge, If all the staff work together, why can't the party proposal be completed by today?แล้วก็ทีมงานที่เป็นฝ่ายวางแผนทั้งหมดด้วย ภายในวันนี้ ถ้าฝ่ายวางแผนจะต้องทำงานไม่เสร็จ... Episode #1.6 (2011)
Our mission may be completed sooner than I expected.ภารกิจของเราอาจเสร็จสิ้น เร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ Your Highness (2011)
The task must be completed alone and unaided.งานนี้ต้องทำคนเดียว และห้ามมีการช่วยเหลือ The Eye of the Phoenix (2010)
This project must be completed by the weekend.โครงการนี้ต้องเสร็จสมบูรณ์ ภายในสุดสัปดาห์นี้ The Big Bang Job (2010)
- cannot be completed as dialed.- เนื่องจากหมายเลข... - ติดสักทีเถอะน่า! 137 Sekunden (2009)
The 5th stage of training must be completed by now.ระยะที่ 5 ของการฝึกอบรม \ จะต้องเสร็จสิ้นตอนนี้ Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be completedIf the work is to be completed before June, more people will have to make more effort.
be completedMany big projects will be completed in the 21st century.
be completedSomeday the new research work will be completed.
be completedThe bridge will be completed by the end of this year.
be completedThe building will be completed in a year.
be completedThe new school building is expected to be completed by spring next year.
be completedThe new station building is under construction and will be completed soon.
be completedThe new train station is under construction and will be completed soon.
be completedThe work must be completed by tomorrow.
be completedThis puzzle will be completed by tomorrow.
be completedWhen will your assignment be completed?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะ[X] (ja ) EN: will ; shall [future mark (action to be completed)]   FR: [auxiliaire du futur]
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done   FR: accomplir ; achever
สุดสิ้น[v.] (sutsin) EN: end ; come to an end ; finish ; be over ; be completed ; conclude   FR: prendre fin ; se terminer

Japanese-English: EDICT Dictionary
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]
仕上がる;仕上る[しあがる, shiagaru] (v5r,vi) to be finished; to be completed; to be done [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
出来上がる(P);出来上る;でき上がる[できあがる, dekiagaru] (v5r,vi) (1) to be completed; to be finished; to be ready (e.g. to serve or eat); (2) (See べろべろ・2) to be very drunk; (P) [Add to Longdo]
相済む[あいすむ, aisumu] (v5m,vi) (1) (formal version of 済む) to finish; to end; to be completed; (2) (See 相済まない) to fulfill one's obligations (often used in negative form as an apology) [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top