ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finical

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finical-, *finical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finical[ADJ] จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finical    (j) fˈɪnɪkl (f i1 n i k l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finical \Fin"i*cal\, a. [From {Fine}, a.]
   Affectedly fine; overnice; unduly particular; fastidious.
   "Finical taste." --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      The gross style consists in giving no detail, the
      finical in giving nothing else.     --Hazlitt.
 
   Syn: {Finical}, {Spruce}, {Foppish}.
 
   Usage: These words are applied to persons who are studiously
      desirous to cultivate finery of appearance. One who is
      spruce is elaborately nice in dress; one who is
      finical shows his affectation in language and manner
      as well as in dress; one who is foppish distinguishes
      himself by going to the extreme of the fashion in the
      cut of his clothes, by the tawdriness of his
      ornaments, and by the ostentation of his manner. "A
      finical gentleman clips his words and screws his body
      into as small a compass as possible, to give himself
      the air of a delicate person; a spruce gentleman
      strives not to have a fold wrong in his frill or
      cravat, nor a hair of his head to lie amiss; a foppish
      gentleman seeks . . . to render himself distinguished
      for finery." --Crabb. -- {Fin"i*cal*ly}, adv. --
      {Fin"i*cal*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finical
   adj 1: exacting especially about details; "a finicky eater";
       "fussy about clothes"; "very particular about how her
       food was prepared" [syn: {finical}, {finicky}, {fussy},
       {particular}, {picky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top