ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

definition

D EH2 F AH0 N IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -definition-, *definition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definition(n) ความคมชัดของภาพ, Syn. sharpness, Ant. confusion, mixing
definition(n) คำนิยาม, See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย, Syn. meaning, explanation, Ant. absurdity, nonsense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ, การกำหนด, การจำกัดวง, ความคมหรือความชัดของภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
definition(n) คำนิยาม, คำจำกัดความ, คำอธิบาย, การบัญญัติศัพท์, ความชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
definitionการนิยาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definitionบทนิยาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
definition, legalบทนิยามศัพท์กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition, ostensiveการนิยามโดยยกตัวอย่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definitionนิยาม [การแพทย์]
Definition of Termsคำจำกัดความ [การแพทย์]
Definition, Clear Operationalคำจำกัดความชัดเจนของตัววัด [การแพทย์]
Definition, Operationalคำจำกัดความที่ปฏิบัติได้ชัดเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, then, depends on your definition of panic.นี้แล้วขึ้นอยู่กับนิยามของความตื่นตระหนก 12 Angry Men (1957)
Rose and I differ somewhat in our definition of fine art.โรสกับผม เห็นแตกต่างกันในเรื่องงานศิลป์ Titanic (1997)
Do you really want to get all dressed up... so some Drakkar Noir-wearing Dexter with a boner can feel you up... while you're forced to listen to a band that by definition blows?นี่ เธออยากจะแต่งสวย เพื่อให้ไอ้หื่นใส่สูทที่ไหน มาแต้ะอั๋งเธอ ขณะที่ต้องมาฟัง วงห่วยๆเล่นดนตรีงั้นหรอ 10 Things I Hate About You (1999)
Until two hours ago my entire definition of cooking was "Remove tinfoil and nuke."ปกติการทำกับข้าวของผมคือไมโครเวฟ Woman on Top (2000)
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย Legally Blonde (2001)
My teacher Katherine Watson, lived by her own definition and would not compromise that.อาจารย์ของฉัน... แคทเธอรีน วัตสัน ใช้ชีวิตที่เธอกำหนดขึ้นเอง... โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร Mona Lisa Smile (2003)
Especially not those who seek truth beyond tradition beyond definition beyond the image.โดยเฉพาะคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับแบบแผน ไม่ยึดติดกับกรอบ และภาพลักษณ์ Mona Lisa Smile (2003)
Same goes for every single person in this room... I'd say we were the original definition of alternative lifestyle.ผมไม่เข้าใจว่าการที่มีภรรยามากมายขนาดนั้น จะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ทางเลือกชีวิตใหนที่เป็นสิ่งที่ดีล่ะครับท่าน Latter Days (2003)
Can civilization survive on that narrow a definition of how we interact with each other?อารยธรรมสามารถอยู่รอดบนความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแคบ ๆ แค่นั้นได้หรือไม่? The Corporation (2003)
You have a fairly loose definition of "fine."เธอคงสับสนความหมายของคำว่า"สบายดี"แล้วล่ะ Crusade (2004)
And that's your definition of justice?และนั่นคือความหมายของคำว่ายุติธรรมของคุณเหรอ Silent Hill (2006)
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship.ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา Bandidas (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definitionAbove all, logic requires precise definitions.
definitionAbove all, scientific terms call for precise definitions.
definitionBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
definitionCan you give me the definition of a cone?
definitionLook up the definition of 'guy' in your dictionary.
definitionThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
definitionTo give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจำกัดความ(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Count Unit: คำ, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบายศัพท์(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำนิยาม(n) definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai Definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
การนิยาม(n) definition, See also: explanation, clarification, Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย, Example: โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง, Thai Definition: การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทนิยาม[botniyām] (n) EN: definition  FR: définition [ f ]
หายเหนื่อย[hāi neūay] (v, exp) EN: give definition ; define  FR: être remis de sa fatigue
การกำหนดความหมาย[kān kamnot khwāmmāi] (n, exp) EN: definition
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [ f ] ; explication [ f ]
คำจำกัดความ[khamjamkatkhwām] (n) EN: definition  FR: définition [ f ]
คำนิยาม[khamniyām] (n) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition  FR: définition [ f ]
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition  FR: sensibilité [ f ] ; résolution [ f ] ; définition [ f ]
ความละเอียดสูง[khwām la-īet sūng] (n, exp) EN: high-definition  FR: haute résolution [ f ] ; haute définition [ f ] ; HD
ความหมาย[khwāmmāi] (n) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation  FR: signification [ f ] ; sens [ m ] ; interprétation [ f ] ; définition [ f ]
นิยาม[niyām] (n) EN: definition  FR: définition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFINITION D EH2 F AH0 N IH1 SH AH0 N
DEFINITIONS D EH2 F AH0 N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definition (n) dˌɛfɪnˈɪʃən (d e2 f i n i1 sh @ n)
definitions (n) dˌɛfɪnˈɪʃənz (d e2 f i n i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] definition #4,853 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Definition { f } | Definitionen { pl }definition | definitions [Add to Longdo]
Definition { f } [ math. ]definition [Add to Longdo]
Definitionsbereich { m } [ math. ]domain [Add to Longdo]
Fallunterscheidung { f }definition by cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定義[ていぎ, teigi] (n, vs) definition; (P) #1,014 [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] (n, vs) (1) decision; settlement; (2) { math } definition; (P) #3,250 [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) #10,034 [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) { comp } Interface Definition Language [Add to Longdo]
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) { comp } character definition table [Add to Longdo]
クリアビジョン[kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[chanerudefinishonfo-matto] (n) { comp } channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) { comp } Data Definition Language; DDL [Add to Longdo]
ディフィニション[deifinishon] (n) definition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definition \Def`i*ni"tion\, n. [L. definitio: cf. F.
   d['e]finition.]
   1. The act of defining; determination of the limits; as, a
    telescope accurate in definition.
    [1913 Webster]
 
   2. Act of ascertaining and explaining the signification; a
    description of a thing by its properties; an explanation
    of the meaning of a word or term; as, the definition of
    "circle;" the definition of "wit;" an exact definition; a
    loose definition.
    [1913 Webster]
 
       Definition being nothing but making another
       understand by words what the term defined stands
       for.                 --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Description; sort. [R.] "A new creature of another
    definition." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) An exact enunciation of the constituents which
    make up the logical essence.
    [1913 Webster]
 
   5. (Opt.) Distinctness or clearness, as of an image formed by
    an optical instrument; precision in detail.
 
   Syn: {Definition}, {Explanation}, {Description}.
 
   Usage: A definition is designed to settle a thing in its
      compass and extent; an explanation is intended to
      remove some obscurity or misunderstanding, and is
      therefore more extended and minute; a description
      enters into striking particulars with a view to
      interest or impress by graphic effect. It is not
      therefore true, though often said, that description is
      only an extended definition. "Logicians distinguish
      definitions into essential and accidental. An
      essential definition states what are regarded as the
      constituent parts of the essence of that which is to
      be defined; and an accidental definition lays down
      what are regarded as circumstances belonging to it,
      viz., properties or accidents, such as causes,
      effects, etc." --Whately.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 definition
   n 1: a concise explanation of the meaning of a word or phrase or
      symbol
   2: clarity of outline; "exercise had given his muscles superior
     definition"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Definition /deːfiːniːtsiːoːn/ 
  definition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top