Search result for

fulfill

(61 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fulfill-, *fulfill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fulfill[VT] สมหวัง, See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill[VT] กระทำการ (ตามคำสั่ง), Syn. carry out, execute, implement, Ant. disregard, ignore, neglect
fulfillment[N] การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์, Syn. contentment, gratification, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
In completely happy and fulfilled relationships?มีความสุขสมบูรณ์แบบและมีสัมพันธุ์ภาพที่ดี Adverse Events (2008)
I used her passion to fulfill my greedหม่อมฉันใช้ความต้องการของนาง เพื่อสนองโทสะของหม่อมฉัน Portrait of a Beauty (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
I entrusted you to deal with her already, so I shall fulfill my promise.ข้าได้มอบนางให้กับเจ้าแล้ว ข้าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
I shall fulfill your wishes at all cost.ข้าจะช่วยให้ท่านสมปรารถนาแน่นอน The Kingdom of the Winds (2008)
Then you will fulfill your destiny and take over the restaurant!เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา Kung Fu Panda (2008)
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้ Kung Fu Panda (2008)
Read it, Po, and fulfill your destiny.อ่านซะ โพ แล้วเติมเต็มชีวิตเจ้า Kung Fu Panda (2008)
I never get it, self fulfilling prophecyไม่เข้าใจจริงๆ พวกนนี้นี่มากันให้ว่อง Death Race (2008)
Really? Well, that must be pretty fulfilling.เยี่ยมๆ น่าาา.. Shutter (2008)
This is not me fulfilling my destiny.นี่ไม่ใช่ผม เติมเต็มชะตาลิขิต Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fulfillCan he fulfill his dream?
fulfillDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
fulfillEnjoyable and fulfilling.
fulfillFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
fulfillHe fulfilled the functions of a statesman.
fulfillHis life is perfectly fulfilled.
fulfillHis mother's prophecy that he would be a great musician was later fulfilled.
fulfillHis prophecy was fulfilled.
fulfillI tried to fulfill my duty.
fulfillI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
fulfillI was determined to fulfill my duties at any cost.
fulfillJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติมเต็ม[V] fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai definition: เพิ่มให้เต็ม
สมหมาย[V] have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
หนำใจ[V] satisfy, See also: fulfill, Syn. พอใจ, สาแก่ใจ, สมใจ, Example: เขาทานอาหารคาวจนหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนไปทานของหวานต่อ, Thai definition: มากจนพอใจ
บำเพ็ญ[V] fulfill, Example: ท่านได้บำเพ็ญบุญญาบารมีไว้มาก จนนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องสยบแก่ท่าน, Thai definition: ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน
แก้บน[V] fulfill one's vow, See also: make a votive offering, redeem a vow to a god, Syn. ใช้บน, Example: เธอแก้บนพระพรหมด้วยไข่ต้ม100ฟอง, Thai definition: เซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้
ความสมหวัง[N] fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
สาสมใจ[V] satisfy, See also: fulfill, please, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ สาสมใจคุณหรือยัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif

CMU English Pronouncing Dictionary
FULFILL    F UH0 L F IH1 L
FULFILLS    F UH0 L F IH1 L Z
FULFILLED    F UH0 L F IH1 L D
FULFILLING    F UH0 L F IH1 L IH0 NG
FULFILLMENT    F UH0 L F IH1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fulfilled    (v) (f u1 l f i1 l d)
fulfilling    (v) (f u1 l f i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] fulfill (a promise); tread; walk, #37,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill [Add to Longdo]
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization [Add to Longdo]
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment [Add to Longdo]
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fulfill \Ful*fill"\, v. t. [imp. & p. p. {Fulfilled}; p. pr. &
   vb. n. {Fulfilling}.] [OE. fulfillen, fulfullen, AS.
   fulfyllan; ful full + fyllan to fill. See {Full}, a., and
   {Fill}, v. t.] [Written also {fulfil.}]
   1. To fill up; to make full or complete. [Obs.] "Fulfill her
    week" --Gen. xxix. 27.
    [1913 Webster]
 
       Suffer thou that the children be fulfilled first,
       for it is not good to take the bread of children and
       give to hounds.            --Wyclif (Mark
                          vii. 27).
    [1913 Webster]
 
   2. To accomplish or carry into effect, as an intention,
    promise, or prophecy, a desire, prayer, or requirement,
    etc.; to complete by performance; to answer the
    requisitions of; to bring to pass, as a purpose or design;
    to effectuate.
    [1913 Webster]
 
       He will, fulfill the desire of them fear him. --Ps.
                          cxlv. 199.
    [1913 Webster]
 
       Here Nature seems fulfilled in all her ends.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Servants must their masters' minds fulfill. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fulfill
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: meet the requirements or expectations of [syn: {satisfy},
     {fulfill}, {fulfil}, {live up to}] [ant: {fall short of}]
   3: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top