ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fulfill

F UH0 L F IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fulfill-, *fulfill*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fulfill(vt) สมหวัง, See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill(vt) กระทำการ (ตามคำสั่ง), Syn. carry out, execute, implement, Ant. disregard, ignore, neglect
fulfillment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์, Syn. contentment, gratification, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfill(ฟลู'ฟิล') { fulfilled, fulfilling, fulfills } vt. ทำให้บรรลุผล, กระทำหน้าที่, ปฏิบัติตามหน้าที่, ทำให้พอใจ, ทำให้สมบูรณ์, บรรจุ., See also: fulfiler, fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล, การบรรลุผล, การปฏิบัติภารกิจ, การทำให้พอใจ, การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุผล, ทำให้สมปรารถนา, ปฏิบัติตาม, สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ, การบรรลุผล, ความสมปรารถนา, การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น The Great Dictator (1940)
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม The Great Dictator (1940)
Oh, my little sweetie pie, you have to come with me because, well, we must fulfill our destiny.ยาหยีจ๋า เธอต้องมากับฉันนะ เพราะ.. พรหมลิขิตไว้แล้ว ให้เราคู่กัน Mannequin: On the Move (1991)
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน The Joy Luck Club (1993)
Says I don't fulfill her needs sexually.ช่วยพาผมออกจากความเศร้าเส็งเคร็งนี่ที บอกว่าเธอทำให้มันดีขึ้นได้ บอกว่า... Valentine (2001)
I'm ready to fulfill my destiny.ผมพร้อมจะดำเนินตามลิขิตแล้ว Frailty (2001)
"If Second Party fails to fulfill the terms of this contract"ถ้าคู่กรณีคนที่สอง ล้มเหลวในการทำตามสัญญานี้ Platonic Sex (2001)
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station. Maid in Manhattan (2002)
He decided right there to fulfill his life-long dream.ตอนนั้นเขาตัดสินใจว่าจะเติมเต็มความฝันในการใช้ชีวิตที่ยาวนาน The Notebook (2004)
We'll fulfill our responsibilities, but not interfere in each other's private lives.เราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวไง Sweet 18 (2004)
You said we have to fulfill our responsibilities, but never interfere in each other's private lives.เธอเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย Sweet 18 (2004)
It is time to fulfill my destiny. Destiny?นิเป็นเวลาแห่งชตากรรม Crusade (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fulfillCan he fulfill his dream?
fulfillDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
fulfillEnjoyable and fulfilling.
fulfillFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
fulfillHe fulfilled the functions of a statesman.
fulfillHis life is perfectly fulfilled.
fulfillHis mother's prophecy that he would be a great musician was later fulfilled.
fulfillHis prophecy was fulfilled.
fulfillI tried to fulfill my duty.
fulfillI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
fulfillI was determined to fulfill my duties at any cost.
fulfillJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติมเต็ม(v) fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai Definition: เพิ่มให้เต็ม
สมหมาย(v) have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
หนำใจ(v) satisfy, See also: fulfill, Syn. พอใจ, สาแก่ใจ, สมใจ, Example: เขาทานอาหารคาวจนหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนไปทานของหวานต่อ, Thai Definition: มากจนพอใจ
บำเพ็ญ(v) fulfill, Example: ท่านได้บำเพ็ญบุญญาบารมีไว้มาก จนนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องสยบแก่ท่าน, Thai Definition: ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน
แก้บน(v) fulfill one's vow, See also: make a votive offering, redeem a vow to a god, Syn. ใช้บน, Example: เธอแก้บนพระพรหมด้วยไข่ต้ม100ฟอง, Thai Definition: เซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
สาสมใจ(v) satisfy, See also: fulfill, please, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ สาสมใจคุณหรือยัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FULFILL F UH0 L F IH1 L
FULFILLS F UH0 L F IH1 L Z
FULFILLED F UH0 L F IH1 L D
FULFILLING F UH0 L F IH1 L IH0 NG
FULFILLMENT F UH0 L F IH1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fulfilled (v) fˈulfˈɪld (f u1 l f i1 l d)
fulfilling (v) fˈulfˈɪlɪŋ (f u1 l f i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] fulfill (a promise); tread; walk, #37,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1, vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1, vt) to accomplish; to finish; to fulfill [Add to Longdo]
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n, vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization [Add to Longdo]
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment [Add to Longdo]
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1, vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fulfill \Ful*fill"\, v. t. [imp. & p. p. {Fulfilled}; p. pr. &
   vb. n. {Fulfilling}.] [OE. fulfillen, fulfullen, AS.
   fulfyllan; ful full + fyllan to fill. See {Full}, a., and
   {Fill}, v. t.] [Written also {fulfil.}]
   1. To fill up; to make full or complete. [Obs.] "Fulfill her
    week" --Gen. xxix. 27.
    [1913 Webster]
 
       Suffer thou that the children be fulfilled first,
       for it is not good to take the bread of children and
       give to hounds.            --Wyclif (Mark
                          vii. 27).
    [1913 Webster]
 
   2. To accomplish or carry into effect, as an intention,
    promise, or prophecy, a desire, prayer, or requirement,
    etc.; to complete by performance; to answer the
    requisitions of; to bring to pass, as a purpose or design;
    to effectuate.
    [1913 Webster]
 
       He will, fulfill the desire of them fear him. --Ps.
                          cxlv. 199.
    [1913 Webster]
 
       Here Nature seems fulfilled in all her ends.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Servants must their masters' minds fulfill. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fulfill
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: meet the requirements or expectations of [syn: {satisfy},
     {fulfill}, {fulfil}, {live up to}] [ant: {fall short of}]
   3: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top