ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

出来

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出来-, *出来*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出来[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge, #313 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来立て[できたて, dekitate] Thai: เพิ่งเสร็จใหม่ ๆ
出来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว English: be finished
出来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
出来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
出来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เรียบร้อยแล้ว English: to be ready
出来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เมาแอ๋ English: to be very drunk
出来[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
出来[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
出来[できごと, dekigoto] Thai: เหตุการณ์
出来[できごと, dekigoto] Thai: เรื่องราว

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来[でき, deki] (n,vs) occurrence; happening; taking place; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship [Add to Longdo]
出来す;出かす[でかす, dekasu] (v5s,vt) to do; to commit; to accomplish; to achieve [Add to Longdo]
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
出来っこない[できっこない, dekikkonai] (exp) (uk) (See っこない) can never be able to [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) [Add to Longdo]
出来るだけ[できるだけ, dekirudake] (exp) (uk) as much as one can; as much as possible; if at all possible; (P) [Add to Longdo]
出来るようになる[できるようになる, dekiruyouninaru] (exp) (uk) (something) has become possible; (something) is now possible [Add to Longdo]
出来る限り;できる限り[できるかぎり, dekirukagiri] (n) as ... as one can [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think so.出来ると思います。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
What were the chief events of 1990?1990年の主な出来事は何でしたか。
It happened in a flash.あっと言う間の出来事でした。
The announcer can talk rapidly.アナウンサーは早口が出来る。
I can not believe you, whatever reasons you may give.あなたがどんな理由をつけようと、私はあなたの言う事を信じる事が出来ません。
I've never seen you cook. Can you cook anything at all?あなたが料理するのを見た事が無いけど、本当に少しは出来るのですか。
You can borrow three books at a time.あなたたちは一度に3冊の本を借りることが出来ます。
You can hardly expect me to help you.あなたに力をお貸しすることは、ほとんど出来ないと思って下さい。
Thanks to your help, I was able to finish early.あなたのおかげで、私は早く終えることが出来ました。
Your English composition leaves almost nothing to be desired.あなたの英作文はほとんど完璧に近い出来ばえです。
Without your help, I couldn't have finished the work.あなたの援助がなかったら、私はその仕事を終えることが出来なかっただろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず傑作が出来ると信じています Disbanded (2017)
Escaped?[CN] 逃出来 Prison on Fire II (1991)
Meanwhile recent events had driven Lavender back into the arms of an old flame.[JA] 一方 ラベンダーは あの出来事から音楽へ回帰 Smell the Weakness (2017)
Great. We've got it.[JA] よかったわ 上出来 Stalker's Prey (2017)
So, when will the novel that you're writing be done?[JA] ねえ 今 書いてる小説って いつぐらいに出来上がるの? Choices (2017)
Out![CN] 出来 Castle in the Sky (1986)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大事なものが出来るのも それを またなくすのも Emotions (2017)
Come out![CN] 给我出来 Confession of Murder (2012)
Out![CN] 快出来 Bandits (2001)
I did.[CN] 我挑出来 In Buddy's Eyes (2008)
Come![CN] 出来 District 9 (2009)
There's finally someone... who wants to read my novel.[JA] 僕の小説をさ 読みたいって言ってくれる人が 出来たんだよね Choices (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出来[できごと, dekigoto] Ereignis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top