ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*atom*

AE1 T AH0 M   
501 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: atom, -atom-
Possible hiragana form: *あとん*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematoma (n ) ภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ มักมีขนาดใหญ่และสามารถคลำได้เป็นก้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atom[N] ปริมาณที่น้อยมาก, Syn. fragment, mite, particle
atom[N] อะตอม
atomic[ADJ] เกี่ยวกับปรมาณู, Syn. neclear, atom-powered
atomic[ADJ] เกี่ยวกับอะตอม
atomic[ADJ] เล็กมาก, See also: น้อยมาก, Syn. minute, tiny, microscopic
anatomy[N] กายวิภาคศาสตร์
anatomy[N] การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy[N] ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)
anatomic[ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomical, structural
hecatomb[N] การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ, Syn. immolation
anatomist[N] ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษย์
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
subatomic[ADJ] ซึ่งเล็กกว่าอะตอม
anatomical[ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomic, structural
atomic bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon
blow to atoms[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
atomicity(แอททัมมิส'ซิที) n. จำนวนอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊ส. =valence
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
diatom(ได'อะทอม) n. พืชเซลล์เดียว (algae)
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย
hepatomegalyตับโต

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatomy; pancreatotomyการผ่าตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatotomy; pancreatomyการผ่าตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathoanatomy; anatomy, pathologic; anatomy, pathologicalพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
space, anatomical deadบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenohepatomegalia; splenohepatomegalyม้ามและตับโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenohepatomegaly; splenohepatomegaliaม้ามและตับโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatomegaly; gigantism; hypersomiaสภาพร่างยักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatometryการวัดกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
siliceous earth; diatomaceous earth; influsorial earth; Kieselguhrดินเบา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stomatomalaciaภาวะปากน่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatomeniaภาวะเลือดออกในปากทับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatomy; stomatotomyการผ่าปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatomycosisโรคเชื้อราขึ้นปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatotomy; stomatomyการผ่าปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical anatomyศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmometer; keratometerมาตรความโค้งกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, anatomicการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomic risksภัยปรมาณู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomic-hydrogen torchหัวเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomic-hydrogen weldingการเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomicityภาวะครบหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
atomisation; atomizationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomiser; atomizer; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomiser; injectorหัวฉีด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
atomismปรมาณูนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomistic theory of the stateทฤษฎีรัฐปรมาณูนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomization; atomisationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizationการทำให้เป็นละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizer; atomiser; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomizerตัวทำละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomic toothฟันมีปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical dead spaceบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomical rootรากฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animal anatomyสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, animalสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, microscopic; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathologic; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic volumeปริมาตรอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diatomaceous earthดินเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic cloudอะตอมิกคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
[นิวเคลียร์]
Atomic Mass Unitหน่วยมวลอะตอม, หน่วยของมวล โดยหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ 1/12 ของมวลหนึ่งอะตอมของคาร์บอน-12 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.66033  10–27 กิโลกรัม หน่วยนี้ใช้สำหรับอะตอมและโมเลกุล [นิวเคลียร์]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]
Atomic reactorเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, ดู Nuclear reactor [นิวเคลียร์]
Atomic weaponอาวุธอะตอม, อาวุธระเบิดซึ่งพลังงานเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส (ดู nuclear weapon ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic weight, Aน้ำหนักเชิงอะตอม, น้ำหนักทั้งหมดของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุรวมกัน (ดู atomic mass ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Subatomic particleอนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน
[นิวเคลียร์]
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic theoryทฤษฎีอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weightน้ำหนักอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic nucleuนิวเคลียสอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
International Atomic Energy Agencyทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, ไอเออีเอ, หน่วยงานสากลด้านความร่วมมือทางนิวเคลียร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 ภายใต้องค์การสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพของโลก ป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษยชาติ [นิวเคลียร์]
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลป [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [TU Subject Heading]
Atomic absorption spectroscopyอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [TU Subject Heading]
Atomic theoryทฤษฎีอะตอม [TU Subject Heading]
Atomsอะตอม [TU Subject Heading]
Dermatomycosesโรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา [TU Subject Heading]
Diatomsไดอะตอม [TU Subject Heading]
Hematoma, Epidural, Spinalฮีมาโตมาเหนือเยื่อดูราที่ไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Hematoma, Subduralฮีมาโตมาใต้เยื่อดูรา [TU Subject Heading]
Keratomileusis, Laser In Situการผ่ากระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Models, Anatomicแบบจำลองทางกายวิภาค [TU Subject Heading]
Neuroanatomyประสาทกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Teratomaเทอราโทมา
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองพิสูจน์คุณสมบัติของเซลล์ต้นตอ โดยการสร้างกลุ่มเซลล์ต้นตอจาก ตัวอ่อนมนุษย์และการฉีดกลุ่มเซลล์ต้นตอนี้เข้าไปในหนูทดลองที่ได้ถูกยับยั้งภูมิคุ้มกันไว้แล้ว ดังนั้นกลุ่มเซลล์ต้นตอนี้จะไม่ถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของหนู นอกจากนี้กลุ่มเซลล์ต้นตอจะมารวมตัวกันเป็นก้อนเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งเรียกเนื้องอกนี้ว่า เทอราโทมา (Teratoma) ถึงแม้ว่าเนื้องอกนี้จะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการจากการทดลอง แต่เทอราโทมาก็สามารถใช้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย เพราะเทอราโทมาประกอบด้วยเซลล์ที่ได้รับมาจากเซลล์ของทุกชั้นของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์
เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Diatom ไดอะตอม
พืชเซลล์เดียวที่มีโครงสร้างคล้ายกล่อง ประกอบด้วยซิลิกา เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
International Atomic Energy Agencyทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นองค์การอิสระและมีความเกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ [การทูต]
International Atomic Energy Agencyสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในการประชุมระหว่างประเทศ ที่ประชุมได้รับรองกฎข้อบังคับขององค์การนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก รัฐที่ร่วมลงนามเป็นสมาชิกขององค์การอย่างน้อย 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศดังต่อไปนี้ คือ แคนาดา ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยสามประเทศได้มอบสัตยาบันสาร ยังผลให้กฎข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1956วัตถุประสงค์ขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ คือ1. ต้องการเร่งรัดและส่งเสริมให้พลังงานปรมาณูมีส่วนเกื้อกูลมากขึ้นต่อ สันติภาพ สุขภาพ และความไพบูลย์มั่งคั่งตลอดทั่วโลก2. ทำให้เป็นที่แน่ใจว่า ความช่วยเหลือที่องค์การจัดให้หรือตามคำขอร้องขององค์การ หรือที่อยู่ใต้ความควบคุมดูแลขององค์การนั้น จะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความมุ่งหมายทางทหารแต่อย่างใดองค์การ ดำเนินงานผ่านทางองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ คือ1. ที่ประชุมระหว่างประเทศ (General Conference) ประกอบด้วยสมาชิกของสำนักพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศทั้งหมด มีการประชุมสมัยสามัญประจำปี และอาจมีการประชุมสมัยพิเศษเท่าที่จำเป็น ที่ประชุมจะพิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎข้อบังคับ2. คณะผู้ว่าการ (Board of Governors) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 23 ประเทศ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การ3. คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การมีหัวหน้าเรียกว่าอธิบดี (Director General) ซึ่งคณะผู้ว่าการแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และมีอายุอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี ตัวอธิบดีถือเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย [การทูต]
Alignment, Anatomicalจัดกระดูกที่หักหรือข้อที่เคลื่อนให้กลับสู่สภาพ [การแพทย์]
Anatomic Barrierทำนบทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomic Closureการปิดทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomic Dead Spaceเนื้อที่เสียเปล่าทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomic Snuff-Boxแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น [การแพทย์]
Anatomic Stagingการจัดระยะของโรคโดยอาศัยกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Anatomical Barriersเครื่องกีดขวางทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomical Positionท่าในทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atomicity (n ) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
Hypatomegalyการขยายตัวผิดปกติของตับ
international atomic energy agency (name org ) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
Teratomasชนิดของเนื้องอกเซลล์เชื้อโรคที่อาจมีหลายชนิดที่แตกต่างกันของเนื้อเยื่อ, เช่นผม, กล้ามเนื้อ, และกระดูก. เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในรังไข่ในผู้หญิงลูกอัณฑะในผู้ชายและกระดูกในเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Anatomy.- Anatomie. Casino Royale (1967)
You mean that thing out there? An atomic bomb?คุณหมายถึงหัวรบปรมาณูข้างนอกโน่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Taylor, they got a bomb. Atomic bomb.พวกมันมีหัวรบ Beneath the Planet of the Apes (1970)
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด! Idemo dalje (1982)
The atomic bomb. It's made up of atoms.ระเบิดปรมาณู ประกอบด้วยอะตอม Idemo dalje (1982)
michigan reactor and washington state atomic plants on-line, general.เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มิชิแกน กับวอชิงตัน พร้อมครับ Spies Like Us (1985)
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
No way, atomic mouth.ไม่มีทางปากอะตอม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The atomic number of zinc is 30.โมเลกุลของตะกั่วเท่ากับ 30 The Bodyguard (1992)
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง In the Mouth of Madness (1994)
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร? Contact (1997)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
Of course, they say every atom in our bodies was once part of a star.แน่นอน พวกเขาบอกว่า ทุก ๆ อะตอม ในร่างกายเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาว Gattaca (1997)
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ Good Will Hunting (1997)
It didn't look human. You know, like the ones you see in anatomy books?มันไม่เหมือนกับของคนอื่น ที่เคยเห็นในหนังสือกายวิภาคของมนุษย์ X-Ray (2001)
The worst atomic disaster since the Russian Chernobyl incident in 1986.ความหายนะเกี่ยวกับปรมานูที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ เชอร์โนบิล ที่รัสเซียในปี1986 Resident Evil: Apocalypse (2004)
There's not an atom in our bodies...ที่ไม่ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ I Heart Huckabees (2004)
Is it true what they say about him that he can expand any part of his anatomy?จริงอย่างที่คุณบอกหรือเปล่า ว่าเขาขยายตัวได้? Fantastic Four (2005)
Second, the amount of power it would take to convert energy in matter would be like nine atomic bombs.อย่างที่สอง พลังลงานที่ต้องใช้นั่นนะ เทียบเท่าลูกระเบิดอะตอมเก้าลูกเลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
By destroying its atomic bonds, an enormous destructive power is created.โดยการทำลายพันธะเคมีของมัน ก็จะเกิดพลังงานทำลายล้างมหาศาล Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
War? The one long ago? The one with the atom bomb?สงครามเมื่อก่อนโน้นเหรอคะ ที่ทิ้งระเบิดปรมาณูเหรอ Grave of the Fireflys (2005)
I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating system.ฉันมีแผลฟกช้ำที่ประสาท ส่งผลถึงระบบสมองของฉัน Cell Test (2005)
I just... if gabriel was so determined to go atomic on the meteor epidemic, why didn't his dad stop him ?ฉันแค่.. ,แล้วถ้าเกเบรียลอยากจะทำลายการระบาด ของผลกระทบของหินอุกกาบาตละ แล้วทำไมพ่อเขาไม่หยุดเขา ? Hidden (2005)
"I celebrate myself, for every atom belonging to me belongs to you?"ฉันฉลองให้กับตัวเอง ในทุกๆ อะตอมเป็นของๆ ฉัน และเป็นของๆ คุณเช่นกัน Loving Annabelle (2006)
Maybll wipe out this city like an atomic bomb.หรืออาจจะทำให้ทั้งเมืองหายไปเหมือนกับระเบิดเลย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
President Truman dropped two atomic bombs on Japan to end World War II.ครั้งสุดท้ายที่สู้กัน เขาฆ่าผม ไป ไป Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
During a dissection, my anatomy lab partner squirted stomach juice in my eye.ระหว่างการชำแหละ น้ำย่อยในกระเพาะมันกระเด็นมาเข้ามาตาผมล่ะ Distant Past (2007)
Previously on "Grey's Anatomy"..."เกรย์ อนาโตมี่" ความเดิมตอนที่แล้ว... A Change Is Gonna Come (2007)
Greys'Anatomy Season 4 Episode 01เล็กซี่ เล็กซี่เกรย์ ฉันเป็นน้องสาวคุณ A Change Is Gonna Come (2007)
Hey,dr.Bailey,you wouldn't happen to know anything about, uh,the anatomy of a deer?เฮ้,ดร.เบลลี่,คุณคงไม่บังเอิญที่จะรู้หรอกนะ อ้อ,สรีระของกวาง A Change Is Gonna Come (2007)
Previously on Grey's Anatomy...เรื่องราวก่อนหน้านี้ Love/Addiction (2007)
Previously on "Grey's Anatomy"... so hey, you're an intern...ความเดิมตอนที่แล้ว เฮ้ย เธอคือแพทย์ฝึกหัด Let the Truth Sting (2007)
Grey's Anatomy Season04 Episode03แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย Let the Truth Sting (2007)
Previously on "Grey's Anatomy"... this is the best breakup ever.เกรยส์ อนาโตมี ความเดิมตอนที่แล้ว นี่เป็นการเลิกกันที่ดีที่สุด The Heart of the Matter (2007)
Greys Anatomy Season 04 Episode 04grey's anatomThe Heart of the Matter (2007)
Previously on Grey's Anatomyแพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย เรื่องราวก่อนหน้านี้ Kung Fu Fighting (2007)
Grey's Anatomy.................. Kung Fu Fighting (2007)
A hematoma. In the right lower quadrant.ในควอแดรนท์ต่ำกว่าที่เหมาะสม Kung Fu Fighting (2007)
What kind of algae? Diatoms.พืชเซลล์เดียว See-Through (2007)
I heard class C's Satomi got caught double-timing double-timing?ฉันได้ยินมาว่าซาโตมิห้องซีโดนจับได้ว่าเก็บผู้ชายไว้ทั้งสองคน เก็บผู้ชายไว้ทั้งสองคน? Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
"I love Satomi!" - "She's my girl"ฉันรักซาโตมิ เธอเป็นผู้หญิงของฉัน Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
"I love Satome! I can't forgive her" Huh, afterall this--"ฉันรักซาโตแมะ ""ฉันให้อภัยเธอไม่ได้" เฮ้อทั้งหมดนั้นแหละ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
That there was a... what they used to do when there were atomic bombs....แล้วพวกเขา... พวกเขาเป็นคนจัดการ เมื่อเกิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมา [Rec] (2007)
She had their mascot tattooed on a very discreet part of her anatomy.เธอสักตัวนำโชคของที่นั้น ในที่มิดชิดบนร่างกาย No Such Thing as Vampires (2007)
Double-chain, 51 amino acids... employing 17 basic aminos cross-linked by sulfur atoms.ดับเบิลโซ่ 51 กรดอะมิโน จ้าง 17 กรดอะมิโนพื้นฐาน กับโดยอะตอมกำมะถัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
This work scholarship means I must spend much of my spare time... preparing bodies for the anatomy class.การทำงานแลกทุน ทำให้ผมได้ใช้เวลาเต็มที่ เตรียมศพสำหรับชั้นเรียนกายวิภาค Hannibal Rising (2007)
Seven *Atom* to central. That crane *****.*อะตอม* เรียกศูนย์ ไอ้ปั้นจั่นนั่น** Spider-Man 3 (2007)
Not even the mysterious transformation of matter at the subatomic level.ไม่แม้แต่ การเปลี่ยนรูปลึกลับ ของสสารในระดับอะตอมมิก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Less... -Anatomical?-น้อยกว่านี้ Atonement (2007)
- Or... or splitting his atoms!- หรือ- - หรือ การแยกอะตอม! - ผู้ชาย: The Mist (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomWe can make peaceful use of atomic energy.
atomGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
atomThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.
atomWe are exploring new sources, such as solar and atomic energy.
atomAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
atomWe are in the era of atomic energy.
atomAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
atomIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
atomThe universe on the earth is constituted of atoms.
atomThe tower was blown to atoms.
atomHe has been devoted to the study of atomic energy ever since he graduated from the university.
atomWe must think about peaceful uses of atomic energy.
atomThe atomic number of iron is 26.
atomHere is an atomic power plant.
atomThere is no dream of man which atomic power does not promise a chance to attain.
atomAtomic bombs are a danger to the human race.
atomA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
atomAll things on the Earth are made of atoms.
atomWe should make use of atomic energy.
atomBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
atomThe fuel shortage awoke the country to the need of developing atomic energy.
atomIt is not too much to say that this is the atomic age.
atomThe whole world could be destroyed by an atomic war.
atomWe should never use an atomic bomb again.
atomThey dropped an atomic bomb on Hirosima.
atomThis book deals with the uses of atomic power.
atomWe live in the atomic age.
atomThey know how to make an atomic bomb.
atomWe should be the last people on earth to approve of the use of atomic energy for military purposes.
atomThe atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.
atomThe atomic bomb is the offspring of 20th century physics.
atomMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
atomThe atomic bomb is a grave threat to mankind.
atomScience produced the atomic bomb.
atomMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
atomThat's because they're the classic places for 'something' to appear. Like the grand piano that plays by itself, the human anatomical model that moves by itself ...
atomThe atomic number for water hydrogen is 1.
atomSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
atomLet us stop to think how much we depend upon atomic energy.
atomSmash a thing to atoms.
atomThe first atomic bomb was dropped on Japan.
atomThe scientist is working on atomic energy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พป.[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู[N] nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปฏิกรณ์ปรมาณู[N] atomic reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่
เงิน[N] silver, See also: Ag, atomic number 47, Example: บางคนชอบเครื่องประดับที่ทำจากเงิน
อะตอม[N] atom, Example: เดิมทีโลกของเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีแต่อะตอมของธาตุต่างๆ ที่รวมกันเป็นสารเคมีต่างๆ, Count unit: อะตอม, Thai definition: ส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาเคมีได้ อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ คือ นิวเคลียสเป็นแกนกลางและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบ, เดิมเรียกว่า ปรมาณู, Notes: (อังกฤษ)
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. พป., Example: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีโครงการจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านรังสี กองการวัดกัมมันตรังสี
ระเบิดปรมาณู[N] atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด
ปฏิกรณ์[N] reactor, See also: atomic pile, chain reactor, nuclear reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปรมาณู[N] atom, Syn. อะตอม, Example: มนุษย์กำลังพยายามควบคุมปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ, Thai definition: ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน
กายวิภาคศาสตร์[N] anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ
นวทวาร[N] body, See also: frame, corporeal frame, physique, anatomy, form, figure, shape, Syn. ร่างกาย, Notes: (สันสกฤต)
สงครามปรมาณู[N] atomic warfare, Example: สงครามที่ร้ายแรงที่สุดคือสงครามปรมาณู, Thai definition: การรบกันโดยใช้อาวุธปรมาณูทำลายล้าง
ทวาร[N] door, See also: gate, aperture, orifice (anatomic), Syn. ช่อง, ทางเข้าออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอม[n.] (atǿm) EN: atom   FR: atome [m]
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
อะตอมออกซิเจน[n. exp.] (atǿm ǿksijēn) FR: atome d'oxygène [m]
ไดอะตอม[n.] (daiatøm) EN: diatom   FR: diatomée [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
การชนกันของอะตอม[n. exp.] (kān chon kan khøng atǿm) FR: collision atomique []f]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
โครงสร้างอะตอม[n. exp.] (khrōngsāng atǿm) EN: atomic structure   
เกี่ยวกับกายวิภาค[adj.] (kīokap kāiwiphāk) FR: anatomique
เกี่ยวกับโครงสร้าง[adj.] (kīokap khrōngsāng) EN: anatomical   
เลขอะตอม[n. exp.] (lēk atøm) EN: atomic number   
เลขมวล[n. exp.] (lēk mūan) EN: atomic mass ; mass number   FR: masse atomique [f]
มหกายวิภาคศาสตร์ [n.] (mahakāiyawiphāksāt) EN: gross anatomy ; human gross anatomy   
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud   FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
มวลอะตอม[n. exp.] (mūan atøm) EN: atomic mass   FR: masse atomique [f]
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan atøm) EN: unified atomic mass unit (u)   
ปรมาณู[n.] (paramānū = pøramānū) EN: atom   FR: atome [m]
ปรมาณู[adj.] (paramānū = pøramānū) EN: atomic ; nuclear   FR: atomique ; nucléaire
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor   FR: réacteur [m]
ปฏิกรณ์ปรมาณู[n. exp.] (patikøn paramānū) EN: atomic reactor   
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ [n.] (prasātkāiyawiphāksāt) EN: neuroanatomy   FR: neuroanatomie [f]
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt paramānū) EN: atomic bomb   FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]
รัศมีอะตอม[n. exp.] (ratsamī atøm) EN: atomic radius   FR: rayon atomique [m]
เตาปรมาณู[n. exp.] (tao paramānū) EN: atomic reactor   FR: réacteur nucléaire [m]
เตาปฏิกรปรมาณู[n. exp.] (tao patikøn paramānū) EN: atomic reactor   FR: réacteur nucléaire [m]
เตาแยกปรมาณู[n. exp.] (tao yaēk paramānū) EN: atomic reactor   FR: réacteur nucléaire [m]
ยุคปรมาณู[n. exp.] (yuk paramānū) EN: atomic age   FR: ère atomique [f] ; époque atomique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOM AE1 T AH0 M
TATOM T AE1 T AH0 M
ATOMS AE1 T AH0 M Z
ATOMIC AH0 T AA1 M IH0 K
NATOMAS N EY2 T OW1 M AH0 Z
DIATOMS D AY1 AH0 T AA2 M Z
ANATOMY AH0 N AE1 T AH0 M IY0
ATOMIZER AE1 T AH0 M AY2 Z ER0
DIATOMIC D AY2 AH0 T AA1 M IH0 K
SUMATOMO S UW2 M AH0 T OW1 M OW0
SUMATOMA S UW2 M AH0 T OW1 M AH0
MINATOME M IH1 N AH0 T OW2 M
SUBATOMIC S AH2 B AH0 T AA1 M IH0 K
MONATOMIC M AA2 N AH0 T AA1 M IH0 K
FRAMATOME F R AE1 M AH0 T OW2 M
ANATOMIST AH0 N AE1 T AH0 M IH0 S T
ANATOMICAL AE2 N AH0 T AA1 M IH0 K AH0 L
ANATOMICALLY AE2 N AH0 T AA1 M AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atom (n) ˈætəm (a1 t @ m)
atoms (n) ˈætəmz (a1 t @ m z)
atomic (j) ˈətˈɒmɪk (@1 t o1 m i k)
anatomy (n) ˈənˈætəmiː (@1 n a1 t @ m ii)
atomize (v) ˈætəmaɪz (a1 t @ m ai z)
atomized (v) ˈætəmaɪzd (a1 t @ m ai z d)
atomizer (n) ˈætəmaɪzər (a1 t @ m ai z @ r)
atomizes (v) ˈætəmaɪzɪz (a1 t @ m ai z i z)
hecatomb (n) hˈɛkətuːm (h e1 k @ t uu m)
anatomist (n) ˈənˈætəmɪst (@1 n a1 t @ m i s t)
atomizers (n) ˈætəmaɪzəz (a1 t @ m ai z @ z)
atomizing (v) ˈætəmaɪzɪŋ (a1 t @ m ai z i ng)
hecatombs (n) hˈɛkətuːmz (h e1 k @ t uu m z)
subatomic (j) sˌʌbətˈɒmɪk (s uh2 b @ t o1 m i k)
anatomical (j) ˌænətˈɒmɪkl (a2 n @ t o1 m i k l)
anatomists (n) ˈənˈætəmɪsts (@1 n a1 t @ m i s t s)
anatomically (a) ˌænətˈɒmɪkliː (a2 n @ t o1 m i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim, #473 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, / ] price; value; valence (on an atom), #545 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, / ] silver Ag, transition metal, atomic number 47, #1,371 [Add to Longdo]
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26, #1,866 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, / ] copper Cu, transition metal, atomic number 29, #2,027 [Add to Longdo]
[, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13, #3,564 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, / ] calcium Ca, alkaline earth, atomic number 20, #4,390 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] oxygen O, atomic number 8, #4,509 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, / ] zinc Zn, transition metal, atomic number 30, #6,119 [Add to Longdo]
[, ㄋㄚˋ, / ] sodium Na, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 11, #6,688 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] lead Pb, metal, atomic number 82, #7,204 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorus P, nonmetal, atomic number 15; water in rocks, #7,431 [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, / ] viscera; (anatomy) organ, #7,432 [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, ] carbon C, atomic number 6, #7,769 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] nitrogen N, atomic number 7, #8,091 [Add to Longdo]
[, ㄌㄩˋ, ] chlorine Cl, halogen with atomic number 17, #8,221 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, / ] tin Sn, metal, atomic number 50; Taiwan pr. xi2, #8,226 [Add to Longdo]
[, ㄈㄨˊ, ] fluorine F, halogen with atomic number 9, #8,836 [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] neon Ne, noble gas, atomic number 10, #8,870 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium K, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 19, #9,022 [Add to Longdo]
解剖[jiě pōu, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, ] to dissect (an animal); to analyze; anatomy, #9,946 [Add to Longdo]
原子[yuán zǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ, ] atom; atomic, #10,421 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56, #10,566 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] surname Dou; sinus (anatom.), #10,763 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, / ] magnesium Mg, alkaline earth metal, atomic number 12, #10,784 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen H, atomic number 1, #10,793 [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur S, nonmetal, atomic number 16, #10,873 [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] iodine I, halogen with atomic number 53, #10,889 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, ] silicon Si, metalloid, atomic number 14, #11,266 [Add to Longdo]
原子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy, #11,651 [Add to Longdo]
微观[wēi guān, ㄨㄟ ㄍㄨㄢ, / ] micro-; sub-atomic, #11,746 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˊ, / ] platinum Pt, transition metal, atomic number 78, #12,350 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] nickel Ni, transition metal, atomic number 28, #12,744 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, / ] titanium Ti, transition metal, atomic number 22, #12,757 [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, / ] manganese Mn, transition metal, atomic number 25, #14,520 [Add to Longdo]
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage, #15,007 [Add to Longdo]
原子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb, #15,903 [Add to Longdo]
[, ㄍㄜˋ, / ] chromium Cr, transition metal, atomic number 24, #16,644 [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] mercury Hg, transition metal, atomic number 80, #17,266 [Add to Longdo]
[, ㄌㄧˇ, / ] lithium Li, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 3, #17,391 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, ] selenium S, nonmetal, atomic number 34, #17,578 [Add to Longdo]
[, ㄇㄨˋ, / ] molybdenum Mo, transition metal, atomic number 42, #18,007 [Add to Longdo]
[, , / ] tungsten W (wolfram), transition metal, atomic number 74, #19,712 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, / ] vanadium V, transition metal, atomic number 23, #21,513 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33, #22,085 [Add to Longdo]
[, ㄍㄜˊ, / ] cadmium Cd, transition metal, atomic number 48, #22,266 [Add to Longdo]
[, , / ] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion, #23,344 [Add to Longdo]
肌腱[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] (anatomy) tendon; hamstrings, #24,410 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, / ] scandium Sc, transition metal, atomic number 21, #25,344 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atomaratomic [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Anatom {n}anatomist [Add to Longdo]
Anatomie {f}; Lehre {f} vom Körperanatomy [Add to Longdo]
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction [Add to Longdo]
Atom {n} | Atome {pl}atom | atoms [Add to Longdo]
Atom {n}corpuscle [Add to Longdo]
Atombombe {f} [mil.] | Atombomben {pl}A-bomb; atomic bomb | atomic bombs [Add to Longdo]
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy [Add to Longdo]
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC) [Add to Longdo]
Atomforscher {m}nuclear scientist [Add to Longdo]
Atomforschung {f}atomic research [Add to Longdo]
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act [Add to Longdo]
Atomkern {m}nucleus [Add to Longdo]
Atomkraft {f}nuclear power [Add to Longdo]
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk {n}nuclear power station [Add to Longdo]
Atommodell {n}atom model [Add to Longdo]
Atommüll {m}atomic waste [Add to Longdo]
Atomphysik {f}nuclear physics [Add to Longdo]
Atompilz {m}mushroom cloud [Add to Longdo]
Atomrakete {f}nuclear missile [Add to Longdo]
Atomwaffe {f} | Atomwaffen {pl}nuclear weapon | nuclear weapons [Add to Longdo]
Atomwaffensperrvertrag {m}nonproliferation treaty [Add to Longdo]
Atomzeitalter {n}atomic age [Add to Longdo]
Dilatometer {n}dilatometer [Add to Longdo]
Endlager {n} (für Atommüll)permanent disposal site (for nuclear waste) [Add to Longdo]
Explosionsort von Atomwaffen [mil.]ground zero [Add to Longdo]
Kernladungszahl {f}atomic number [Add to Longdo]
Kieselalge {f} | Kieselalgen {pl}diatom | diatoms [Add to Longdo]
Meiler {m}; Atommeiler {m}; Atomreaktor {m}nuclear reactor; pile [Add to Longdo]
Nasszerstäuber {m}atomizer; wet sprayer [Add to Longdo]
Nichtweitergabe {f} von Atomwaffennonproliferation [Add to Longdo]
Nuklearsprengkopf {m}; Atomsprengkopf {m}nuclear warhead; atomic warhead; nuke [Add to Longdo]
Ordnungszahl {f} [math.]atomic number [Add to Longdo]
Zerstäuber {m}atomizer [Add to Longdo]
Zerstäubung {f} | Zerstäubungen {pl}atomization | atomizations [Add to Longdo]
anatomischanatomic [Add to Longdo]
anatomischanatomical [Add to Longdo]
anatomisch {adv}anatomically [Add to Longdo]
atomar {adv}atomically [Add to Longdo]
atomfreinonnuclear [Add to Longdo]
atomisieren | atomisierend | atomisiert | atomisiert | atomisierteto atomize; to nuke | atomizing | atomized | atomizes | atomized [Add to Longdo]
atomisierento nuke [Add to Longdo]
diatomisch {adj}diatomic [Add to Longdo]
zergliedern | zergliedernd | zergliedertto anatomize | anatomizing | anatomized [Add to Longdo]
(Flüssigkeit) zerstäubento atomize [Add to Longdo]
Bluterguss {m}; Hämatom {n}; blauer Fleck [med.] | blaue Flecke bekommenhaematoma; bruise | to bruise [Add to Longdo]
Dermatomykose {f}; Pilzerkrankung der Haut [med.]dermatomycosis [Add to Longdo]
Euratom : Europäische Atomgemeinschaft {f}EURATOM : European Atomic Energy Community [Add to Longdo]
UNSCEAR : Wissenschaftlicher Ausschuß der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer StrahlungUNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
どちら共[どちらとも, dochiratomo] (n) (uk) (See 共・とも・3) both [Add to Longdo]
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA [Add to Longdo]
アトミズム[, atomizumu] (n) atomism [Add to Longdo]
アトミック[, atomikku] (n) atomic [Add to Longdo]
アトム[, atomu] (n) atom; (P) [Add to Longdo]
アトモキセチン[, atomokisechin] (n) atomoxetine (Strattera) [Add to Longdo]
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere [Add to Longdo]
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer [Add to Longdo]
アナトミー[, anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) [Add to Longdo]
カトマイ[, katomai] (n) {comp} Katmai [Add to Longdo]
キレート滴定[キレートてきてい, kire-to tekitei] (n) chelatometric titration [Add to Longdo]
グラム原子[グラムげんし, guramu genshi] (n) gram atom [Add to Longdo]
セシウム原子時計[セシウムげんしどけい, seshiumu genshidokei] (n) cesium atomic clock [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
ハト目;鳩目[ハトもく(ハト目);はともく(鳩目), hato moku ( hato me ); hatomoku ( hato me )] (n) Columbiformes (family of birds comprising pigeons and doves) [Add to Longdo]
ピカドン;ぴかどん[, pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb [Add to Longdo]
フォールアウト;フォルアウト[, fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
ヘマトーマ[, hemato-ma] (n) (See 血腫) hematoma; haematoma [Add to Longdo]
ホットアトム[, hottoatomu] (n) hot atom [Add to Longdo]
マハトマ[, mahatoma] (n) Mahatma [Add to Longdo]
ユーラトム[, yu-ratomu] (n) European Atomic Energy Community; EURATOM [Add to Longdo]
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
レーシック[, re-shikku] (n) (See レーシック手術) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK [Add to Longdo]
レーシック手術[レーシックしゅじゅつ, re-shikku shujutsu] (n) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK [Add to Longdo]
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch [Add to Longdo]
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle [Add to Longdo]
欧州原子力共同体[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] (n) anatomy; (P) [Add to Longdo]
解剖学者[かいぼうがくしゃ, kaibougakusha] (n) anatomist [Add to Longdo]
解剖図[かいぼうず, kaibouzu] (n) anatomical drawing [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] (n) atomic fuel; (P) [Add to Longdo]
肝癌;肝がん;肝ガン[かんがん(肝癌;肝がん);かんガン(肝ガン), kangan ( kimo gan ; kimo gan ); kan gan ( kimo gan )] (n) liver cancer (esp. hepatoma) [Add to Longdo]
間質[かんしつ, kanshitsu] (n) stroma (anatomy) [Add to Longdo]
奇形腫[きけいしゅ, kikeishu] (n) teratoma; teratocarcinoma; teratoid tumor [Add to Longdo]
金を貸せば友を失う[かねをかせばともをうしなう, kanewokasebatomowoushinau] (exp) (id) Lend your money and lose your friend; Money gone, friends gone [Add to Longdo]
珪藻[けいそう, keisou] (n,adj-no) diatom [Add to Longdo]
珪藻土[けいそうど, keisoudo] (n) diatomaceous soil [Add to Longdo]
血が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding [Add to Longdo]
血腫[けっしゅ, kesshu] (n) hematoma; haematoma [Add to Longdo]
原子[げんし, genshi] (n) atom; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs) [Add to Longdo]
カトマイ[かとまい, katomai] Katmai [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
原子核[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]
核兵器[かくへいき, kakuheiki] Kernwaffen, Atomwaffen [Add to Longdo]
核反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] atomarer_Brennstoff [Add to Longdo]
港町[みなとまち, minatomachi] Hafenstadt [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atom \At"om\, n. [L. atomus, Gr. ?, uncut, indivisible; 'a priv.
   + ?, verbal adj. of ? to cut: cf. F. atome. See {Tome}.]
   1. (Physics)
    (a) An ultimate indivisible particle of matter.
    (b) An ultimate particle of matter not necessarily
      indivisible; a molecule.
    (c) A constituent particle of matter, or a molecule
      supposed to be made up of subordinate particles.
      [1913 Webster]
 
   Note: These three definitions correspond to different views
      of the nature of the ultimate particles of matter. In
      the case of the last two, the particles are more
      correctly called molecules. --Dana.
      [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The smallest particle of matter that can enter
    into combination; one of the elementary constituents of a
    molecule.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything extremely small; a particle; a whit.
    [1913 Webster]
 
       There was not an atom of water.    --Sir J. Ross.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atom \At"om\, v. t.
   To reduce to atoms. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster] Atom bomb

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 atom
  atom

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Atom /atoːm/ 
  atom; corpuscle

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 atom
  atom

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 atom
  atom

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top