ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

解剖学

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解剖学-, *解剖学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy, #31,034 [Add to Longdo]
人体解剖学[rén tǐ jiě pōu xué, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄒㄩㄝˊ, / ] human anatomy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] (n) anatomy; (P) [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがくしゃ, kaibougakusha] (n) anatomist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Most important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.もっとも重要なことは、脳にはこれらの解剖学的組織を結合する全体的な再入経路が必要である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was always such a dope in anatomy. Well, who cares, right?[CN] 我对解剖学没认识,但谁在乎 Urban Legend (1998)
And it was poetic justice that I would be meeting her for the first time on a slab in my gross anatomy class.[JA] 解剖学の講義で初めて 彼女に会った事は 詩的正義だった The Origins of Monstrosity (2012)
We killed traitors at an anatomical institute.[CN] 我们在解剖学会处死那些叛徒 The Assault (1986)
Hawkeye's questioning the major on a point of anatomy.[CN] 鹰眼在请教少校解剖学的问题 MASH (1970)
Genetically engineered for perfection, harvested to maturity so looks, athletism, every detail of your new anatomy.[JA] 倫理的には完璧なエンジンで 解剖学の集大成をご体験下さい Self/less (2015)
Well, I have a lot of help to offer anatomically... amanamonically...[JA] ええ 解剖学の助手も けっこうやってましたから て... Treasure Planet (2002)
Your question is more than what I did in the autopsy, it's a question for Clinical Medicine.[CN] 你这个问题 已脱离我的解剖学范围 由于是临床上的问题 The Great White Tower (1966)
Now, how can I possibly mix anatomy with romance?[CN] 现在我如何才能把解剖学跟浪漫混在一起? Separate Tables (1958)
Particularly of human anatomy.[JA] 特に人体解剖学の。 Victor Frankenstein (2015)
So we need someone who knows about anatomy to take a look at the girl, see if anything's missing.[JA] 解剖学の知識がないと 何が無いかわからない The Frustrating Thing About Psychopaths (2014)
They are. Someone knew their anatomy.[JA] 解剖学に精通してるようだ Child 44 (2015)
Plaster cast mold, and then it was done in the lost wax method, which is why it's so anatomically correct.[CN] 石膏绑带模型 在过去的腊相法中已经用过了 在解剖学中是可以说清楚的 Love Potion No. 9 (1992)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top