ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic energy

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic energy-, *atomic energy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.

English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Army, the Navy, the atomic energy commission, the public health service, and the National Science Foundation...คณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูบริการสาธารณสุข และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ แห่งชาติยืนอยู่ข้างเขา การสนับสนุนการวิจัย ของเขาเกี่ยวกับมลพิษตะกั่ว The Clean Room (2014)
Detailing the six counts on which Xi Peng is breaking the International Atomic Energy Treaty by allowing enriched Uranium from the Benxi mine across borders.ของซีเพงทั้ง 6 ครั้ง โดยการขนย้ายยูเรเนี่ยมจากเหมืองเบนซีข้ามพรมแดน มันแน่นหนา World Leader Pretend (2011)
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomic energyAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
atomic energyHe has been devoted to the study of atomic energy ever since he graduated from the university.
atomic energyIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
atomic energyLet us stop to think how much we depend upon atomic energy.
atomic energyMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
atomic energyThe fuel shortage awoke the country to the need of developing atomic energy.
atomic energyThe scientist is working on atomic energy.
atomic energyWe are exploring new sources, such as solar and atomic energy.
atomic energyWe are in the era of atomic energy.
atomic energyWe can make peaceful use of atomic energy.
atomic energyWe must think about peaceful uses of atomic energy.
atomic energyWe should be the last people on earth to approve of the use of atomic energy for military purposes.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy, #11,651 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC) [Add to Longdo]
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA [Add to Longdo]
ユーラトム[, yu-ratomu] (n) European Atomic Energy Community; EURATOM [Add to Longdo]
原子エネルギー[げんしエネルギー, genshi enerugi-] (n) atomic energy [Add to Longdo]
原子力[げんしりょく, genshiryoku] (n,adj-no) atomic energy; nuclear power; (P) [Add to Longdo]
原子力委員会[げんしりょくいいんかい, genshiryokuiinkai] (n) Atomic Energy Commission (US) [Add to Longdo]
原子力基本法[げんしりょくきほんほう, genshiryokukihonhou] (n) Atomic Energy Basic Law [Add to Longdo]
原子力研究所[げんしりょくけんきゅうじょ, genshiryokukenkyuujo] (n) Atomic Energy Research Institute [Add to Longdo]
原子力損害賠償法[げんしりょくそんがいばいしょうほう, genshiryokusongaibaishouhou] (n) Atomic Energy Damage Compensation Law (1961) [Add to Longdo]
国際原子力機関[こくさいげんしりょくきかん, kokusaigenshiryokukikan] (n) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  atomic energy
      n 1: the energy released by a nuclear reaction [syn: {atomic
           energy}, {nuclear energy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top