ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铝-, *铝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铝, lǚ, ㄌㄩˇ] aluminum
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  吕 (lǚ ㄌㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 3,217

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13, #3,564 [Add to Longdo]
氧化[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide, #16,016 [Add to Longdo]
[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil, #44,834 [Add to Longdo]
氢氧化[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]
氯化[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
[xī lǚ céng, ㄒㄧ ㄌㄩˇ ㄘㄥˊ, / ] Sial [Add to Longdo]
硅酸氟[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
[guī lǚ zhì, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˇ ㄓˋ, / ] sial rock (containing silicon and aluminium, so comparatively light, making continental plates) [Add to Longdo]
硫酸[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, / ] aluminum sulfate [Add to Longdo]
[lǚ tǔ, ㄌㄩˇ ㄊㄨˇ, / ] bauxite; aluminum ore [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I am sworn to Al-Moraad.[CN] "好吧,我发誓Moraad 。" The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
The plaque they sent up on the Pioneer probe had a drawing of a naked man and woman on it.[CN] 他们发射到太空的先驱者镀金板上有一幅画 The plaque they sent up on the Pioneer probe had a drawing 画上是躶体的男女 of a naked man and woman on it. The Communication Deterioration (2015)
And that case is aluminum, it's not magnetic![CN] 而且那个箱子是制的 没有磁性 And that case is aluminum, it's not magnetic! 当然了 这条线路沿线安装了块式制动器 Of course! Forget Me Nots (2015)
And for added protection, each vehicle is surrounded by aluminum oxynitride glass.[CN] 为加强保护 每个陀螺球都装上了氧氮化玻璃 And for added protection, each vehicle is surrounded by aluminum oxynitride glass. Jurassic World (2015)
Some stupid change from Cousin Al.[CN] 一些愚蠢的变化 从表哥 Accidental Love (2015)
Our scouts assure me, the fugitives are not headed south toward Al-Moraad.[CN] "我们的侦察兵向我保证,该逃犯" "不南下朝着Moraad 。" The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
Millimetres of aluminium, that's it, and then nothing... out there for millions of miles won't kill us in seconds.[CN] 几毫米的板 没别的了... Millimeters of aluminum, that's it, and then nothing... 没了它 我们在太空里瞬间就会没命 out there for millions of miles won't kill us in seconds. Interstellar (2014)
First order of business, we get ourselves some Al Michaels' revenge, right?[CN] 业务一级,我们让自己的一些Michaels的报复,对不对? Hot Tub Time Machine 2 (2015)
Neon, Sodium, Magnesium, Aluminum, Silicon.[CN] 氖 钠 嗯 镁 硅 Neon, Sodium, uh, Magnesium, Aluminum, Silicon. Project Almanac (2015)
Ok, that's impressive because aluminum foil is super crinkly.[CN] 很厉害 因为箔极易起皱 The Job (2015)
With machine guns, like, Al Capone.[CN] 用机枪, 像,卡波恩。 Kidnapping Mr. Heineken (2015)
If your father gets us to the throne of Lord Alcaman, if there's a crown, then I'll be taking it back to King Zakkour in Al-Moraad.[CN] "如果你的父亲得到我们的主Alcaman的宝座," "如果有一顶王冠," "然后,我将采取它回到国王Zakkour中Moraad 。" The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top