ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomism

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomism-, *atomism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomismปรมาณูนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトミズム[, atomizumu] (n) atomism [Add to Longdo]
原子論[げんしろん, genshiron] (n) atomic theory; atomism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atomism \At"om*ism\, n. [Cf. F. atomisme.]
   The doctrine of atoms. See {Atomic philosophy}, under
   {Atomic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomism
   n 1: (psychology) a theory that reduces all mental phenomena to
      simple elements (sensations and feelings) that form complex
      ideas by association
   2: (chemistry) any theory in which all matter is composed of
     tiny discrete finite indivisible indestructible particles;
     "the ancient Greek philosophers Democritus and Epicurus held
     atomic theories of the universe" [syn: {atomism}, {atomic
     theory}, {atomist theory}, {atomistic theory}] [ant:
     {holism}, {holistic theory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top