ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子弹

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子弹-, *原子弹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb, #15,903 [Add to Longdo]
内爆法原子弹[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] implosion atomic bomb [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can get all the Martian blood you want after the plane drops the bomb.[CN] 等原子弹丢下去后 你要多少火星血都有 The War of the Worlds (1953)
IF ONE A-BOMB EQUALS 20,000 ORDINARY BOMBS,[CN] 如果一枚原子弹相当于两万枚普通炸弹 Hiroshima Mon Amour (1959)
AND AN H-BOMB EQUALS 1,500 ATOMIC BOMBS,[CN] 如果氢弹的杀伤力 相当于原子弹的一千五百倍 Hiroshima Mon Amour (1959)
You ought to be in charge of the atom bomb.[CN] 那你应该去管原子弹 T-Men (1947)
Atom bomb's important, and things like that.[CN] 原子弹,还有类似的 是重要的, A Face in the Crowd (1957)
It's something to do with this atomic invention of theirs.[CN] 肯定和他们的 原子弹发明有关 The Hidden Room (1949)
Have Pacific Tech monitor the drop. I'll have the area cleared all around.[CN] 要太平洋科研所观察原子弹落下情况 The War of the Worlds (1953)
The Flying Wing is going to carry it.[CN] 飞翼机就带着那颗原子弹 The War of the Worlds (1953)
This bomb is ten times more powerful than anything previously used.[CN] 这颗原子弹的威力比过去 使用过的强十倍 The War of the Worlds (1953)
If the A-bomb fails, the Martians can conquer Earth in six days.[CN] 如果原子弹没用 火星人将在六天内征服地球 The War of the Worlds (1953)
Now there's no choice. Washington will confirm an order to use the atom bomb.[CN] 现在已别无选择 华府将发布原子弹攻击命令 The War of the Worlds (1953)
- What's this about the A-bomb? - We're going in right after it.[CN] 原子弹攻击是怎么回事 我们已被命令要观察它丢下去后的效果 The War of the Worlds (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top