ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomize

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomize-, *atomize*
Possible hiragana form: あとみぜ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomizerตัวทำละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizer; atomiser; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomizers, Bulbหลอดที่จะพ่น [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOMIZER AE1 T AH0 M AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atomize (v) ˈætəmaɪz (a1 t @ m ai z)
atomized (v) ˈætəmaɪzd (a1 t @ m ai z d)
atomizer (n) ˈætəmaɪzər (a1 t @ m ai z @ r)
atomizes (v) ˈætəmaɪzɪz (a1 t @ m ai z i z)
atomizers (n) ˈætəmaɪzəz (a1 t @ m ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser [Add to Longdo]
霧吹き[きりふき, kirifuki] (n) spray; atomizer; atomiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atomize \At"om*ize\, v. t.
   To reduce to atoms, or to fine spray.
   [1913 Webster]
 
      The liquids in the form of spray are said to be
      pulverized, nebulized, or atomized.   --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomize
   v 1: spray very finely; "atomize perfume" [syn: {atomize},
      {atomise}]
   2: strike at with firepower or bombs; "zap the enemy" [syn:
     {nuke}, {atomize}, {atomise}, {zap}]
   3: break up into small particles; "the fine powder had been
     atomized by air" [syn: {atomize}, {atomise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top