ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原爆

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原爆-, *原爆*
Japanese-English: EDICT Dictionary
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P) [Add to Longdo]
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim [Add to Longdo]
原爆[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.原爆は広島全体を破壊した。
The atomic bomb is a grave threat to mankind.原爆は人類にとって重大な脅威だ。
The whole world could be destroyed by an atomic war.全世界が1回の原爆戦で破壊されよう。
Sadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.禎子の友人達は、彼女と原爆でなくなったすべての子供達の慰霊碑を建てたいと思った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does "Dynamite Kid" sound?[CN] "原爆小子"听上去如何? - 很酷 Kids Return (1996)
The amazing dynamite blow![CN] 神奇的原爆赢了! Kids Return (1996)
Atomic bomb?[JA] 原爆は? Second Thoughts (2013)
Dynamite punch![CN] 原爆出击! Kids Return (1996)
I won't see a third bomb dropped on the homeland of my grandmother.[JA] 祖母を不幸にした原爆を この国に3度も落とす行為を 私の祖国にさせたくないから Shin Godzilla (2016)
My leadership balls are atom bombs![JA] 俺のキンタマが一番だ... 原爆級! The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)
The energy release was the equivalent of ten million atom bombs the size of the one dropped on Hiroshima.[JA] このエネルギーは 千万の原子爆弾と同等でした 1つの大きさは広島の原爆と同じです San Andreas (2015)
The destructive dynamite punch![CN] 毁灭性的原爆出击了! 一下! Kids Return (1996)
Two! The Dynamite Kid is amazing.[CN] 原爆小子令人惊奇 Kids Return (1996)
My family was in D.C. when the big one dropped.[JA] 原爆が落とされた時 私の家族はDCにいた Fallout (2016)
All those nuclear bomb tests in the '50s...[JA] これは50年代の原爆実験 Godzilla (2014)
You can be the Dynamite Kid.[CN] 你会成为"原爆小子"的 Kids Return (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原爆[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top