ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氖-, *氖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氖, nǎi, ㄋㄞˇ] neon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,602

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] neon Ne, noble gas, atomic number 10, #8,870 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hydrogen, helium, oxygen, iron neon, nitrogen, silicon, magnesium and sulfur.[CN] 氢,氦,氧,铁... ,氮,硅,镁... 和硫 The Young and Prodigious T.S. Spivet (2013)
- Dad. - Please.[CN] 工」爸 Paul Blart: Mall Cop (2009)
Once again,I'm sorry that the demonstration didn't quite work out, but now we know what happens when you accidentally spill Peach Snapple into a helium neon laser.[CN] 再次的抱歉 演示不太成功 但至少我们知道了 氦 -激光管里 不小心洒了桃味饮料的后果 The Cooper-Nowitzki Theorem (2008)
They go ahead and burn carbon to still heavier elements and then neon and o xygen to silicon...[CN] 它们继续燃烧, 将碳烧成更重元素 然后将和氧转化成硅 Supernovas (2010)
Then the carbon and oxygen can fuse into still heavier elements, magnesium and sodium and neon and things like that, and then silicon and sulfur, and finally iron.[CN] 而碳和氧能够 聚变成更多重元素, 镁,钠, 之类的, 然后硅和硫, 最后是铁. Inside the Milky Way (2010)
When you read those words, when you copied them, did you ever stop to think about us?[CN] 谀愣磷耪庑┪淖郑抡庑┪淖值焙? When you read those words,when you copied them, 你有没有停下来为我们想过? The Words (2012)
But the thing that's really setting' me off... is this writing' thing...[CN] 但事情, 真的设置。 。 。 My Normal (2009)
It's used in neon lights, batteries, by taxidermists and at tanneries, and in the manufacture of explosives.[CN] 通常用于灯 电池 制革厂的剥制者也用 还有爆炸物加工 The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
The first machine I turn on is the helium- neon laser, because it needs to warm up.[CN] Latham女士 我早上开的第一个机器是氦激光器 因为它需要预热 The Benefactor Factor (2011)
Look, Noah's hooking me up on a job one of his customers is directing.[CN] 瞧,诺亚评论 点击工作 他的客户之一 指示。 My Normal (2009)
- Oh! Can you...? - I gotta go...[CN] "现场乐队, 哦,那是吧? Flight 7500 (2014)
Primary fusion cannons, null-rays, ion blasters ... everything we need to stand a fighting chance against[CN] 等离子加农炮 射线 粒子炮 这些正是我们需要用来 对抗宇宙大帝军团的武器 Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top