ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

核燃料

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -核燃料-, *核燃料*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核燃料[hé rán liào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] nuclear fuel, #32,542 [Add to Longdo]
核燃料元件[hé rán liào yuán jiàn, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] nuclear fuel element [Add to Longdo]
核燃料后处理[hé rán liào hòu chù lǐ, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] nuclear fuel reprocessing [Add to Longdo]
核燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] nuclear fuel cycle [Add to Longdo]
核燃料燃耗[hé rán liào rán hào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄖㄢˊ ㄏㄠˋ, ] nuclear fuel burnup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] (n) atomic fuel; (P) [Add to Longdo]
核燃料サイクル[かくねんりょうサイクル, kakunenryou saikuru] (n) nuclear fuel cycle [Add to Longdo]
核燃料プール[かくねんりょうプール, kakunenryou pu-ru] (n) (spent) nuclear fuel storage pool [Add to Longdo]
核燃料[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n,vs) (nuclear fuel) enrichment [Add to Longdo]
核燃料再処理[かくねんりょうさいしょり, kakunenryousaishori] (n) nuclear fuel reprocessing [Add to Longdo]
核燃料[かくねんりょうぼう, kakunenryoubou] (n) (See 燃料棒) nuclear fuel rod; nuclear rod [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When that is done, allow they can do later on to remove the masses of spent fuel, the melted fuel which is still there...[CN] 等设置完成后 我们就能移除 依然留存现场 大量的使用过的核燃料 熔化燃料 The Battle of Chernobyl (2006)
Sagan:[CN] 建立国际核燃料 Countdown to Zero (2010)
But the intelligence actually said that Saddam Hussein in the late 80s actively sought materials in Africa, but he hasn't done anything like that in the past 12 years.[CN] 但实际上我们的情报指出 萨达姆在80年代末确实这样做过 在非洲买卖核燃料 但他已经12年没有这么做过了 Why We Fight (2005)
He's in the truck with the rods.[CN] 他在车上 和核燃料棒在一起 Day 8: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2010)
So the nuclear fuel overheats, and the steam...[JA] 核燃料が加熱し蒸気で... On Thin Ice (2013)
She's playing with fire here-- nuclear fire.[CN] 她正在玩火 -- 核燃料的火 No Nukes Is Good Nukes (2006)
But the problem is that the very same centrifuges, the very same factory that can enrich uranium to low quantities for nuclear fuel can enrich it to high quantities for nuclear weapons.[CN] 但问题是那些离心机 和那些工厂 可以把工程级的核燃料 Countdown to Zero (2010)
Are you telling me that this sucker is nuclear?[JA] じゃ これは核燃料で? Back to the Future (1985)
Bravo was a hydrogen bomb that uses solid thermonuclear fuel, confirming the designs Edward Teller and Stan Ulam paving the way for bomb production Hydrogen transportable by air and more effective weapons.[CN] "喝彩"是使用固体核燃料的氢弹 是由特勒和乌拉姆设计 它开创了能用飞机空投氢弹的实用道路 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
I'll get the core material and meet you there.[CN] 我会把核燃料带来跟你碰头 Lost in Space (1998)
At the bottom of the reactor, 195 tons of nuclear fuel is still burning, giving off incredible heat that is gradually melting the sand.[CN] 在反应炉底部 还有195吨的核燃料在燃烧 产生的惊人热气 逐渐熔化了沙子 The Battle of Chernobyl (2006)
the average reactor holds enough fuel to keep running for two years.[CN] 能够用上两年的核燃料 Life After People (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] atomarer_Brennstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top