ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子核

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子核-, *原子核*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子核[yuán zǐ hé, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, ] atomic nucleus, #47,979 [Add to Longdo]
原子核[qīng yuán zǐ hé, ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, / ] hydrogen nucleus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子核[げんしかく, genshikaku] (n,adj-no) nucleus (atomic); (P) [Add to Longdo]
原子核工学[げんしかくこうがく, genshikakukougaku] (n) nucleonics; nuclear engineering [Add to Longdo]
原子核分裂[げんしかくぶんれつ, genshikakubunretsu] (n) nuclear fission [Add to Longdo]
原子核崩壊[げんしかくほうかい, genshikakuhoukai] (n) (obsc) (See 放射性崩壊) nuclear decay [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A great deal of energy is locked up in the nucleus.原子核には大量のエネルギーが封じ込められている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two months later ... Man releases the destructive power a demon imprisoned into the very fabric of matter, and plunge the world in the atomic age.[CN] 在那两个月后人们解开了名叫"原子核"的恶魔的封印 Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie (1995)
The core would melt through and start a thermo nuclear explosion.[CN] 核心会融化反应堆 并导致高热原子核爆炸 K-19: The Widowmaker (2002)
Even the nucleus, which we think of as so dense... pops in and out of existence just as readily as the electrons do.[CN] 就算是原子核,我们原来认为很紧密的... . 也和电子一样很快的突然消失、出现 What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
Yet the nucleus contains almost all of the atom's mass packed into particles called protons and neutrons.[CN] 那么原子核的大小跟灰尘相当 然而原子核包含了原子差不多全部的质量 结成被称为质子和中子的粒子 Cosmic Voyage (1996)
RX intercontinental, radar-sneaky, multi-warheaded, nuclear missile.[CN] RX 洲际飞弹 反征测雷达 多重弹头 原子核心飞弹 The Adventures of Baron Munchausen (1988)
Ahead lies the atomic nucleus.[CN] 似乎跟星星之间的空间一样宽敞的世界 前面是原子核 Cosmic Voyage (1996)
You dig in another. Great![JA] 物質をほじくれば 原子核が出てくるしー Stalker (1979)
The orbitals, which are areas in space around the nucleus... the ones that are closer to the nucleus, those are low energy... and the ones that are further away are higher energy.[CN] 所谓轨道就是原子核周围的空间。 离原子核越近的轨道能量就越低。 越远能量越高。 Elephant (2003)
Yeah, I hope mine's still working when I pop off. You wear a pacemaker?[CN] 众所周知的原子核包括质子,中子和环绕它运行的电子 The Elegant Universe (2003)
implosion causes the core to reach critical mass and then....[CN] 然后会使原子核达到临界状态 Black Dawn (2005)
Doc, an invisible being that cannot be disintegrated by atomic fission.[JA] ドクター、見えない敵は 原子核分解砲が効かないのか Forbidden Planet (1956)
There were 100 sightings in Chernobyl the year the nuclear plant went down.[CN] 在切尔诺贝利有100种东西... 原子核工厂落成的那一年,天 The Mothman Prophecies (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子核[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top