ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic number

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic number-, *atomic number*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic Numberเลขอะตอม, อะตอมิกนัมเบอร์, อะตอมมิคนัมเบอร์ [การแพทย์]
atomic numberเลขอะตอม, เลขแสดงจำนวนโปรตอนในอะตอมของธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The atomic number of zinc is 30.โมเลกุลของตะกั่วเท่ากับ 30 The Bodyguard (1992)
And then subtract the atomic number of thulium.แล้วจากนั้นลบออกด้วย เลขตะตอมของทูเลียม Chuck Versus the Fat Lady (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomic numberThe atomic number for water hydrogen is 1.
atomic numberThe atomic number of iron is 26.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขอะตอม[n. exp.] (lēk atøm) EN: atomic number   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] atomic number, #121,017 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子番号[げんしばんごう, genshibangou] (n) atomic number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomic number
   n 1: the order of an element in Mendeleyev's table of the
      elements; equal to the number of protons in the nucleus or
      electrons in the neutral state of an atom of an element

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top