ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-atom-

AE1 T AH0 M   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: atom, *atom*
Possible hiragana form: -あとん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atom[N] ปริมาณที่น้อยมาก, Syn. fragment, mite, particle
atom[N] อะตอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
atomอะตอม, ส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นได้  ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานสำคัญ 3 ชนิดคือ โปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, they say every atom in our bodies was once part of a star.แน่นอน พวกเขาบอกว่า ทุก ๆ อะตอม ในร่างกายเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาว Gattaca (1997)
There's not an atom in our bodies...ที่ไม่ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ I Heart Huckabees (2004)
War? The one long ago? The one with the atom bomb?สงครามเมื่อก่อนโน้นเหรอคะ ที่ทิ้งระเบิดปรมาณูเหรอ Grave of the Fireflys (2005)
"I celebrate myself, for every atom belonging to me belongs to you?"ฉันฉลองให้กับตัวเอง ในทุกๆ อะตอมเป็นของๆ ฉัน และเป็นของๆ คุณเช่นกัน Loving Annabelle (2006)
To exist so earnestly in pure darkness without meeting even a single hydrogen atom by chance...ล่องลอยเคว้งคว้างไร้แสงสว่าง... ...ปราศจากหนทางได้พบกับอากาศธาตุใดๆ... 5 Centimeters Per Second (2007)
After the first atom bomb test, you know what a colleague of Oppenheimer's said?หลังจากการทดสอบ ระเบิดปรมาณูลูกแรก เรารู้แล้วว่าคืออะไร ที่เพื่อนร่วมงานของ 'ออพเพนไฮเมอร์'ได้พูดเอาไว้ Playing Cards with Coyote (2009)
Meaning that all the atoms come apart,ส่งผลให้อะตอมแยกจากกัน Jacksonville (2010)
"Whether you split atoms or infinitives, this is the place to be."ไม่ว่าคุณจะแยกอะตอมหรือ split infinitives นี่เป็นสถานที่ที่ควรไป The Psychic Vortex (2010)
As many atoms in each of usดังอะตอม ที่อยู่ในตัวพวกเราทุกคน Over There: Part 1 (2010)
My atoms are ready to split apartอะตอมในตัวฉันพร้อมที่จะแยกออกจากกัน Over There: Part 2 (2010)
You taught me there are as many atoms in the human bodyนายเป็นคนสอนฉันเองว่า มันมีอะตอมมากมายในร่างกายมนุษย์ Over There: Part 2 (2010)
That's how many atom bombs I am.นั่นที่ว่าฉันเหมือนดั่งระเบิดอะตอมที่มีมากมาย Over There: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomAll things on the Earth are made of atoms.
atomAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
atomAtomic bombs are a danger to the human race.
atomAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
atomA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
atomBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
atomHe has been devoted to the study of atomic energy ever since he graduated from the university.
atomHere is an atomic power plant.
atomIt is desirable that atomic energy should be used for peaceful purposes.
atomIt is not too much to say that this is the atomic age.
atomLet us stop to think how much we depend upon atomic energy.
atomMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะตอม[N] atom, Example: เดิมทีโลกของเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีแต่อะตอมของธาตุต่างๆ ที่รวมกันเป็นสารเคมีต่างๆ, Count unit: อะตอม, Thai definition: ส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งเข้าทำปฏิกิริยาเคมีได้ อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ คือ นิวเคลียสเป็นแกนกลางและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบ, เดิมเรียกว่า ปรมาณู, Notes: (อังกฤษ)
ปรมาณู[N] atom, Syn. อะตอม, Example: มนุษย์กำลังพยายามควบคุมปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ, Thai definition: ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอม[n.] (atǿm) EN: atom   FR: atome [m]
ปรมาณู[n.] (paramānū = pøramānū) EN: atom   FR: atome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOM AE1 T AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atom (n) ˈætəm (a1 t @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atomaratomic [Add to Longdo]
Atom {n} | Atome {pl}atom | atoms [Add to Longdo]
Atom {n}corpuscle [Add to Longdo]
Atombombe {f} [mil.] | Atombomben {pl}A-bomb; atomic bomb | atomic bombs [Add to Longdo]
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy [Add to Longdo]
Atomenergiekommission {f}Atomic Energy Commission (AEC) [Add to Longdo]
Atomforscher {m}nuclear scientist [Add to Longdo]
Atomforschung {f}atomic research [Add to Longdo]
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act [Add to Longdo]
Atomkern {m}nucleus [Add to Longdo]
Atomkraft {f}nuclear power [Add to Longdo]
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk {n}nuclear power station [Add to Longdo]
Atommodell {n}atom model [Add to Longdo]
Atommüll {m}atomic waste [Add to Longdo]
Atomphysik {f}nuclear physics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atom \At"om\, n. [L. atomus, Gr. ?, uncut, indivisible; 'a priv.
   + ?, verbal adj. of ? to cut: cf. F. atome. See {Tome}.]
   1. (Physics)
    (a) An ultimate indivisible particle of matter.
    (b) An ultimate particle of matter not necessarily
      indivisible; a molecule.
    (c) A constituent particle of matter, or a molecule
      supposed to be made up of subordinate particles.
      [1913 Webster]
 
   Note: These three definitions correspond to different views
      of the nature of the ultimate particles of matter. In
      the case of the last two, the particles are more
      correctly called molecules. --Dana.
      [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The smallest particle of matter that can enter
    into combination; one of the elementary constituents of a
    molecule.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything extremely small; a particle; a whit.
    [1913 Webster]
 
       There was not an atom of water.    --Sir J. Ross.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atom \At"om\, v. t.
   To reduce to atoms. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster] Atom bomb

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atom
   n 1: (physics and chemistry) the smallest component of an
      element having the chemical properties of the element
   2: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
     {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 atom
  atom

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Atom /atoːm/ 
  atom; corpuscle

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 atom
  atom

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 atom
  atom

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top