ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatomize

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomize-, *anatomize*
Possible hiragana form: あなとみぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomize \A*nat"o*mize\, v. t. [imp. & p. p. {Anatomized}; p.
   pr. & vb. n. {Anatomizing}.] [Cf. F. anatomiser.]
   1. To dissect; to cut in pieces, as an animal vegetable body,
    for the purpose of displaying or examining the structure
    and use of the several parts.
    [1913 Webster]
 
   2. To discriminate minutely or carefully; to analyze.
    [1913 Webster]
 
       If we anatomize all other reasonings of this nature,
       we shall find that they are founded on the relation
       of cause and effect.         --Hume.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomize
   v 1: dissect in order to analyze; "anatomize the bodies of the
      victims of this strange disease" [syn: {anatomize},
      {anatomise}]
   2: analyze down to the smallest detail; "This writer anatomized
     the depth of human behavior"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top