ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氮-, *氮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氮, dàn, ㄉㄢˋ] nitrogen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  炎 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,482

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] nitrogen N, atomic number 7, #8,091 [Add to Longdo]
[dàn qì, ㄉㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen, #43,711 [Add to Longdo]
二氧化[èr yǎng huà dàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitrogen dioxide, #70,753 [Add to Longdo]
一氧化二[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧化[yī yǎng huà dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitric oxide [Add to Longdo]
氧化物[dàn yǎng huà wù, ㄉㄢˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, ] nitrogen oxide [Add to Longdo]
芥气[dàn jiè qì, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen mustard [Add to Longdo]
[yè dàn, ㄧㄝˋ ㄉㄢˋ, ] liquid nitrogen [Add to Longdo]
[xiāo dàn, ㄒㄧㄠ ㄉㄢˋ, ] potassium nitrate; saltpeter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This experiment will test the properties... of a strange gas... prepared with nitric acid and granulated zinc.[CN] 這個實驗用於測試... 一種由酸和鋅粒產生的... 奇怪氣體的性質 Corridors of Blood (1958)
Carbon monoxide and nitrogen oxide will be.30 parts per million.[CN] 其一氧化碳和氧化物占百万分之0.3 Save the Tiger (1973)
Well, now, gentlemen... by using this special formula... which contains nitrous oxide... and which I will administer through this inhalator...[CN] 好了,各位 這是一種特殊的藥物 其中含有 Corridors of Blood (1958)
Why don't you sleep alone? You promised to try, didn't you?[CN] 莱筁璶刚刚 莱筁璶刚刚 In the Realm of the Senses (1976)
Wait and see how good I am.[CN] 单帝罖и甡 莱琵и In the Realm of the Senses (1976)
Then I won't die.[CN] и莱筁ッ环蛤癬 ぃ琌盾? In the Realm of the Senses (1976)
Look at it! There's your answer.[CN] 硂琌 ウ┚み In the Realm of the Senses (1976)
Inert nitrogen, high concentration of carbon dioxide crystals, methane...[CN] 气、高浓度的二氧化碳乙烷 Alien (1979)
Hydrogen, carbon, nitrogen and oxygen.[CN] 氧,碳,和氢 The Andromeda Strain (1971)
It's a nitrogenase, molecular weight about 90,000.[CN] 那是化酶 分子重量是90000 The Chairman (1969)
All the nitrogen is locked into the nitrates.[CN] 几乎没有碳水化合物 所有的都变成了硝酸碱 Planet of the Apes (1968)
Mr. Berkowitz was now ready to be housed in his capsule filled with liquid nitrogen.[CN] Berkowitz先生已经准备入住充满液的囊里了。 Faces of Death (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top